ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς προσλαμβάνεται το διδακτικό προσωπικό των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (6/2/07)


Αθήνα 6.2.2007, 2232
Την διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ρυθμίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας που παρουσιάζεται παρακάτω.

Σύμφωνα με αυτήν, η
προκήρυξη και η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3432/2006 και συμπληρωματικά λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η απόφαση του Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για προκήρυξη−πλήρωση θέσεων διδακτικού προσωπικού, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ακολούθως προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η έκθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων κοινοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού Σώματος στους υποψήφιους οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα.

3. Η αξιολόγηση των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για εκλογή ή εξέλιξη γίνεται από τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της βαθμίδας για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν. Αν τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11) το σώμα των εκλεκτόρων συμπληρώνεται μετά από κλήρωση με τα ελλείποντα τακτικά μέλη καθώς και με ίσο αριθμό αναπληρωματικών, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών του διδακτικού προσωπικού που προτείνονται από τις λοιπές Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες του ιδίου γνωστικού αντικειμένου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, στην περίπτωση αυτή, από μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ή του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. ΄Αν και στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν μέλη του ιδίου γνωστικού αντικειμένου προτείνονται μέλη των ιδίων βαθμίδων του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου κατά προτεραιότητα άλλων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ή αν δεν επαρκούν των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από τριάντα (30) το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από τριάντα (30) μέλη του ιδίου γνωστικού αντικειμένου κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή και ακολουθούν της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και εν συνεχεία του Επίκουρου Καθηγητή. Η κλήρωση στις περιπτώσεις που διενεργείται γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Κατ`εξαίρεση για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή μετέχουν όλοι οι καθηγητές της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ανεξαρτήτως αριθμού.

4. Στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν περισσότερο από δύο μήνες από τη θέση τους στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία καθώς και όσοι κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως εκλέκτορες εφόσον το κώλυμα για το οποίο αποφαίνεται το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο διαρκεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

5. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, αναρρωτικής ή εκπαιδευτικής άδειας μέλους του εκλεκτορικού σώματος, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ορίζει στην πρώτη συνεδρίασή του, τον αντικαταστάτη του, ώστε να μην μειώνεται ο αριθμός των εκλεκτόρων κάτω του ελάχιστου ή να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

6. Το εκλεκτορικό σώμα θεωρείται ότι έχει απαρτία εφόσον παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνόλου των μελών του. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός (15) ημερών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 65 του ν. 3432/2006. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός (15) ημερών από την προηγούμενη. Εάν και στην περίπτωση αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη.

7. Ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνουν συνολικά είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των εκλεκτόρων, χωρίς όμως κανείς να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Εάν υπάρχουν ισοψηφίσαντες η επιλογή από αυτούς των δύο υποψηφίων που συμμετέχουν στην τελική ψηφοφορία γίνεται με επί μέρους ψηφοφορίες.

8. Η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος από εκλέκτορα κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου, απαιτείται δε σε κάθε περίπτωση επαρκής ειδική αιτιολόγηση.

9. Την επιμέλεια των πρακτικών για εκλογή ή εξέλιξη έχει ο Γραμματέας της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και την σύνταξη και τήρηση αυτών από κοινού με τον Πρόεδρο της Ακαδημίας οι οποίοι μετά την καθαρογραφή έχουν και την ευθύνη της υπογραφής, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

10. Η παραβίαση των αναφερομένων στη διαδικασία εκλογής αποκλειστικών προθεσμιών δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας αλλά μόνο πειθαρχική ευθύνη του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή των μελών των Εισηγητικών Επιτροπών.

11. Στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, περιλαμβάνεται και το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων, να παρίστανται σε όλη τη διάρκειά τους και να λαμβάνουνμέρος στη σχετική ψηφοφορία. Η παραβίαση των υποχρεώσεών τους αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που μπορεί να επισύρει πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3432/2006 και του Κανονισμού Λειτουργίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ιδίου νόμου.

12. Μέχρις ότου συγκροτηθεί το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και οριστεί ο Πρόεδρος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3432/2006, τις αρμοδιότητες του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού ασκούν αντίστοιχα η Διοικούσα Επιτροπή και ο Πρόεδρος αυτής. Ομοίως μέχρι να οριστεί ο Γραμματέας της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας την επιμέλεια των πρακτικών εκλογής ή εξέλιξης των μελών του διδακτικού προσωπικού έχει ο Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved