ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για τη συνάφεια διδακτορικών και μεταπτυχιακών με ΕΑΕ και Σχολική Ψυχολογία

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.4.2019, 16:11

Εγκύκλιο που αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας, καθώς και με τη διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ότι η επιτροπή που συστάθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α' 13) εξέδωσε ήδη δύο αποφάσεις συνάφειας (εδώ και εδώ) και ότι σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα ΑΕΙ που το υλοποιεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θεωρεί ότι αυτό έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, τότε το Τμήμα, με ευθύνη της Γραμματείας, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του υπουργειου, την εξέταση της ένταξης του συγκεκριμένου ΠΜΣ, αποστέλλοντας το ΦΕΚ ίδρυσης ή επανίδρυσης και το ΦΕΚ εσωτερικού κανονισμού, όπου περιγράφεται το πρόγραμμα σπουδών.

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www. minedu.gov.gr
email: t01metsp@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: 210-3443384, 210-3443362
Μαρούσι, 11-04-2019
57235 / Ζ1
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
(διεκπεραίωση και με ηλ. ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.
Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) συγκροτήθηκε ειδική επιστημονική επιτροπή με την αρ. πρωτ. 24267/Ζ1/15-2-2019 Y.A.(Β΄ 774) με σκοπό:
α) τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας,
β) τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και
γ) τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν:
α) η αριθμ. 52425/Ζ1/4-4-2019 ΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (ΦΕΚ Β΄1152) και
β) η αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 ΥΑ «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (ΦΕΚ Β΄ 1217)
Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
1. Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, για το οποίο το αρμόδιο Τμήμα Α.Ε.Ι. που το υλοποιεί θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, τότε το Τμήμα, με ευθύνη της Γραμματείας, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την εξέταση της ένταξης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., αποστέλλοντας το ΦΕΚ ίδρυσης ή επανίδρυσης και το ΦΕΚ εσωτερικού κανονισμού, όπου περιγράφεται το πρόγραμμα σπουδών.
2. Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της ιδίας ως άνω Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ. πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ο/η ενδιαφερόμενος/η που κατέχει τον εν λόγω τίτλο, θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ένταξη του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., προσκομίζοντας τον τίτλο του και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
3. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με την Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία αιτούνται, από την έκδοση της παρούσης, στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας :
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,
β) Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,
γ) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,
δ) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,
ε) Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α΄13), « Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειμένων διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 65 δεν απαιτείται, εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α` 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων και της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Εκπ/κού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄
4. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης,Τμήμα Β΄

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved