ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι εισαγωγικές εξετάσεις «ταλέντων» στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

Proslipsis.gr | Αθήνα 2.7.2019, 23:04

Στη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων «ταλέντων», για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τους στο Α’ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), σχολικού έτους 2019- 2020, αναφέρεται απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 30.6.2019.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
347409/7616 /2294/811 (2)
Εισαγωγικές Εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού
έτους 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α’2005).
2. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/2018, διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 158/Α’/2018).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ.»
(ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α72018).
5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/ Α1/
272598/ 33659/ 30330/23405/6-10-2015 απόφαση «Δι-
ορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-10-2015).
6. Τα άρθρα 12 παρ. 3 και 14 του ν. 1158/1981 «Περί
οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτε-
χνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/1981).
7. Το άρθρο 8 του π.δ/τος 370/1983 «Περί κανονισμού
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α’83) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 32, παρ. 2στ του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017).
8. Το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
142/Α΄/2018) με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπλη-
ρώθηκαν ή καταργήθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 14,
του ν. 1158/1981, του άρθρου 8 του π.δ/τος 370/1983 και
της απόφασης αριθ. 16984/3.4.1998 (ΦΕΚ 386/Β΄/1998).
9. Τα άρθρα 1 και 3 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο
1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) και με το άρθρο 25
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008).
10. Την υπουργική απόφαση αριθ. 16984/3.4.1998
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (ΦΕΚ
386/Β΄/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
305082/6745/2159/720/6-6-2019 «Παράταση προθε-
σμίας διεξαγωγής εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού (ΦΕΚ 2211/
Β΄/2019).
12. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του ν. 1158/1981.
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού,

προκηρύσσουμε:
1. Την διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ’ εξαίρεση
εισαγωγή στο Α’ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής
Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που
δεν κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα-
σίου παλαιού τύπου (εφόσον έχουν διακόψει οριστικά
το σχολείο), και είναι προικισμένοι στη Δραματική Τέχνη
(Ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδι-
κές προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/
1981, για το σχολικό έτος 2019 - 2020.
2. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων
θα γνωστοποιηθούν από τη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκ-
παίδευσης με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο
κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυ-
ακό τόπο του ΥΠ. ΠΟΑ. www.culture.gr (στη διαδρομή:
Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος
Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και
Χορού) στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.
3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι
τις 30.6.2019.
4. Απαραίτητα δικαιολογητικά νια συμμετοχή στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις:
α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/ Πληροφορίες για τον
Πολίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός /Θέατρο και Χορός/ Εξε-
τάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από
τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην
αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυ-
μο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου
καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φω-
τοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά
τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής
φοίτησης).
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με
τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από
τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-
ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2019:
i. Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82, Αθήνα, αυ-
τοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00, ή
ii. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106
82, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/7/2019-
φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υπο-
ψήφιο), ή
iii. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr Στην περίπτωση αυτή,
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά
- «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρ-
χείων pdf, doc, docx .
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής της).
5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι: α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής
των υποψηφίων).
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της
επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου
και Λογοτεχνίας (προφορικά).
6. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι-
κά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμ-
φάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα
τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.
Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλει-
στεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει
μονάδα.
7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά
την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που
θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.gr
(στη διαδρομή: Για τον Πολίτη / Σύγχρονος Πολιτισμός/
Θέατρο και Χορός / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται.
9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητας τους.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved