ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Χορού

Proslipsis.gr | Αθήνα 2.7.2019, 23:08

Στη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), σχολικού έτους 2019- 2020, αναφέρεται απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του υπουργείου, για τα χορευτικά μαθήματα, από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 30.6.2019.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
347425/7617/2295/812 (1)
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού,
σχολικού έτους 2019-2020.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α’2005).
2. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/2018 και διόρθωση σφάλμα-
τος ΦΕΚ 158/Α΄/2018).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ.» (ΦΕΚ
114/Α΄/22-9-2015).
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018).
5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΤΠ/Α1/
272598/33659/30330/23405 απόφαση «Διορισμός με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-10-2015).
6. Το άρθρο 14 του ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και
διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύ-
σεως κλπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/81).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 372/1983 «Περί κανονι-
σμού οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών
Χορού» (ΦΕΚ 131/Α΄/1983).
8. Τα άρθρα 1 και 3, παρ. 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/1999) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με το άρθρο
1, του ν. 4250 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) και με το άρθρο 25, του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008).
9. Την υπουργική απόφαση αριθ. 16984/3.4.1998
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσε-
ων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού»
(ΦΕΚ 386/Β΄/98), όπως τροποποιήθηκε με την απόφα-
ση 65532/29.7.2005 «Τροποποίηση της παρ. 1 εδάφιο
β’ της υπ’ αριθ. 16984/3.4.1998 υπουργικής απόφασης»
(ΦΕΚ 1149/Β΄/2005) και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018.
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α72018).
10. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέ-
ρων Σχολών Χορού του άρθρου 25, του ν. 1158/1981
(ΦΕΚ 127/Α’/81).
11. Την απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
305082/6745/2159/720/ 6-6-2019 «Παράταση προθε-
σμίας διεξαγωγής εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού (ΦΕΚ 2211/
Β΄/2019).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού,

προκηρύσσουμε:
1 . Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις
Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού
και Χορευτών), σχολικού έτους 2019- 2020.
2. Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα
από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, για τα χορευτικά μαθήματα,
από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00.
Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών
μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξετα-
ζομένων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση Καλ-
λιτεχνικής Εκπαίδευσης στις 29 Αυγούστου 2019 και θα
αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και
στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr (στη
διαδρομή: Για τον πολίτη/ θέατρο και Χορός/Εξετάσεις
Θεάτρου και Χορού).
Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποι-
ηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης
του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την
ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυ-
χόντες στο «Κλασικό Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»).
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:
Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού
α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr (στη διαδρομή: Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/
θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις θεάτρου και Χορού). Η αί-
τηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως
αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματε-
πώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοι-
κίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου
σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτή-
ριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με
απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/-
ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Για το Τμήμα Χορευτών
α) Αίτηση (αντίγραφο της υπάρχει σε έντυπη μορφή
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr στη διαδρομή: Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/
Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αί-
τηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γο-
νέα - κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι
ανήλικος), υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέ-
ρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνο-
μική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και
απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου κα-
θώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατέχει, β) Απολυτήριο Λυκείου του ν.
1566/1985, ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή άλλης
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο, ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι
έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη
και έτος διακοπής φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η
Αυγούστου 2019.
Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές
της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους
με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/-
ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου
2019:
i. Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82, Αθήνα, αυ-
τοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 15:00, ή
ii. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82,
Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2019-φυ-
λάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υπο-
ψήφιο), ή
iii. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr Στην περίπτωση αυτή,
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά-
«σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχεί-
ων pdf, doc, docx.
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής της).
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι,
είναι τα εξής:
α. Κλασικό Μπαλέτο
β. Σύγχρονος Χορός
γ. Αυτοσχεδιασμός
δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Κα-
θηγητών Χορού.
Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθη-
μάτων, που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του π. δ/τος
372/1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφό-
μενες στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική
Επιτροπή.
Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην
ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο (μετά την
ανακοίνωση του Πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα
«Κλασικό Μπαλέτο» και «Σύγχρονος Χορός»).
4. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο
σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5)
στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου»
και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και
ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι
(20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Κα-
θηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το
Τμήμα Χορευτών.
5. Προκειμένου να εισαχθούν σε Ανώτερη Σχολή Χο-
ρού οι εξεταζόμενοι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν
σοβαρό σωματικό κώλυμα ή νόσημα που εμποδίζει την
άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.
Για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι
επιτυχόντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομική
εξέταση (ακτινογραφία θώρακος και γνωμάτευση ορ-
θοπεδικής και καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό
νοσοκομείο).
6. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθη-
μα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή
για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την
κύρωση από το ΥΠΠΟΑ των ονομαστικών πινάκων των
εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.gr
(στη διαδρομή: Για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/
Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).
8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται.
9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητας τους.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved