ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Παιδείας

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.7.2019, 18:21

Με δύο αποφάσεις της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αποδίδει αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Παιδείας Βασίλειο Διγαλάκη και Σοφία Ζαχαράκη, αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 3009|2019.

* Ακολουθούν τα κείμενα των δύο αποφάσεων.ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Αριθμ. 6632/Υ1 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βα-
σίλειο Διγαλάκη του Βασιλείου, ανατίθεται η άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης
Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.

Άρθρο 2
Στις κατά άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-
δοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές
Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπο-
ρούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουρ-
γό εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων
φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,
δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Αριθμ. 6631/Υ1 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη του Ηλία, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδι-
οτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, συμπερι-
λαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων
που εντάσσονται σε αυτή.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-
δοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές
Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπο-
ρούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουρ-
γό εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων
φορέων,
δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved