ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για τα μέτρα στην ιδιωτική εκπαίδευση


Proslipsis.gr | Αθήνα 9.4.2020, 01:18

Η Proslipsis παρουσιάζει το πλήρες κείμενο της προαναγγελθείσας υπουργικής απόφασης για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 14199/249
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσε-
ων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δο-
μών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επι-
βληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ απο-
στάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτι-
ση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 14199/249
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσε-
ων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δο-
μών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επι-
βληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ απο-
στάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτι-
ση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
2. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοί-
κησης» (Α΄68),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει,
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
13. τη με αριθμ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),
14. τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-
τικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιω-
τικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό
διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783),
15. τη με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
16. τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονά-
δων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκ-
παιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων
και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προ-
σωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών
εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευ-
σης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών
μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως
και 10.4.2020» (Β΄ 956),
17. τη με αριθμ. Α.1053/20-03-2020 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Β΄949), όπως ισχύει,
18. τη με αριθμ. Α.1054 /20-03-2020 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Β΄ 950),όπως ισχύει,
19. τη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσε-
ων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευ-
τερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1078),
20. τη με αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),
21. τη με αριθμ. πρωτ. 13117/779/2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εκπαιδευτικών
και των εργαζομένων σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές
δομές του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβλη-
θεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1078), αποφασίζουμε:
Την εξειδίκευση μέτρων στήριξης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δο-
μών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι
εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επι-
χειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών
δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και
οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/3/2020, τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από
τους αναγραφόμενους στον κάτωθι πίνακα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήμα-
τος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρι-
νής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:
KΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και Επαγγελματική
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια
μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές
δραστηριότητες
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγουμένης παρα-
γράφου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου
Α1 της με αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’1078), που αφορά σε μέτρα στήρι-
ξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτι-
κού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρημα-
τική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημό-
σιας αρχής.

Άρθρο 2
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων
εργοδοτών - Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
1. Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που
έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές δια-
τάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν
αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων
καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί
αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευ-
ση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα των επιχειρήσεων –εργοδοτών της παραγράφου
1 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί
δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφο-
νται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 68).
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο,
καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε
κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν
να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/
τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβά-
σεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές
τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευ-
τικοί και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό
του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία
εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφο-
νται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 68).
3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη
εργασία σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παραγράφου 1
του άρθρου 1 της παρούσας, που δεν εμπίπτουν στις
ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το
χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και
οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64). Οι εργαζόμε-
νοι της παρούσας παραγράφου είναι δικαιούχοι, επίσης,
των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης,
όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και δικαιούχοι της μείωσης
του συνολικού ποσού του μισθώματος κύριας κατοικίας,
σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας παρα-
γράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες
ή εξ’ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της
διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουρ-
γικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις
εργασίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν
αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων του Κεφαλαίου
Α1 της με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από
τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.
4. Οι επιχειρήσεις –εργοδότες της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι των μέτρων
στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται
στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οι-
κονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ως προς τα φορολογικά και ασφαλιστικά
μέτρα στήριξης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις –ερ-
γοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού
ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε,
των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, ως αυτοί ορί-
ζονται στην παρούσα διάταξη, εντάσσονται στα οικο-
νομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και
εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν προβαίνουν καθόλου
στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης,
τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του
προσωπικού όλων των κατηγοριών που αναφέρεται
στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, το
οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού του
άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφο-
νται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 68).

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας
και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες
αυτές είναι άκυρες από 18.3.2020, ημερομηνία δημοσι-
οποίησης του μέτρου.

Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα
1. Η ακολουθούμενη διαδικασία για τη δήλωση ανα-
στολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπάγεται
και είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφα-
λαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1078) και των υπουργικών αποφάσεων με
αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) και με αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-09-2019 (Β’ 3520), όπως ισχύουν.
2. α. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υπο-
βληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυ-
νες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί
από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ.
12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης,
λογίζονται ως μη γενόμενες.
β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου
υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο
Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρ-
θρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020
κοινής υπουργική απόφασης.
γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμε-
νοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις
και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως
1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση,
απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους εργοδό-
τες – επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσας, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η
απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική
παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των
αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.
2. Περαιτέρω, εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες
και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφω-
νούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης
για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγρά-
φου, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκ-
παίδευσης/τηλεκατάρτισης.
3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του
άρθρου 2, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής
διδάκτρων.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις
Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτη-
μένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της
υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α’ 32), που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να
τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέ-
τρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οικείες
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 Απριλίου 2020
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί
Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1217|2020).
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved