ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για την προαγωγή - απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων
Άποψη Λυκείου του Δήμου Παλλήνης.

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.5.2020, 15:38

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1765|2020) η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή - απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Όπως είναι γνωστό, από το υπουργείο Παιδείας έχει ορισθεί η 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

Η απόφαση λήφθηκε υπό την  εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 52826/Δ2 (1)
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνα-
σίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος
2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 1566/1985
(Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχο-
λικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των
μαθητών του Γυμνασίου».
3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7) Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» .
10) Την με αρ. πρωτ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1739) «Τρόπος επαναλειτουρ-
γίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους».
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτο-
νται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/
Γ1/188/52808/Β1/08-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου
για το σχολικό έτος 2019-2020
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών
1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον δεκατρία (13).
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε
επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο του επόμενου
σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετή-
σιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
γ. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτρο-
πή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία
διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προ-
φορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής
του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών
του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση
το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής
της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής σύμφω-
να με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τότε
επαναλαμβάνει την τάξη.
ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμ-
βρίου μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης,
σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου,
τότε δύναται να προσέλθει σε εξετάσεις του επόμενου
σχολικού έτους τον Ιούνιο, στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της
εξέτασης και οι μαθητές της Γ’ τάξης.
στ. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρελθόντων ετών που
δεν είχαν κριθεί άξιοι απόλυσης εξετάζονται από την 1η
Ιουνίου έως και τη 19η Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία
ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
με πρόγραμμα και ύλη που ορίζεται από τον Σύλλογο Δι-
δασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2016.
Αν μαθητής δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τότε δύναται να
προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο,
του επόμενου σχολικού έτους, στα μαθήματα στα οποία
ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10) στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της
εξέτασης και οι μαθητές της Γ’ τάξης. Αν και μετά τις επα-
ναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν κριθεί άξιος
απόλυσης τότε ισχύει η περ. ε της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
2. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορρι-
πτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός
βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των
κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός
παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον
οποίον υστέρησε.
3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται
και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του
π.δ. 126/2016.
4. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της
με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργικής απόφασης
(Β’ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα ανω-
τέρω με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθ-
μών ετήσιας επίδοσης σε «τουλάχιστον δώδεκα (12)».
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μά-
θημα
1. Στα μαθήματα και των τριών Ομάδων (Ομάδα Α’,
Β΄, Γ΄) του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 βαθμός ετήσιας
επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών
του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.
2. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός
του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης
για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου
τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα
τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί
επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμε-
λή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε
πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η
οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του
Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη
λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Η βαθμολογία
αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για
κάθε τετράμηνο.
Γ. Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσι-
μων μαθητών/τριών
1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μα-
θητές εξετάζονται, από την 1η έως και τη 19η Ιουνίου,
προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων
Α’ και Β’ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ’,
πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο
οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.
Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον
μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγω-
γής. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων
Α΄, Β’ και Γ’ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016
και η ύλη γνωστοποιείται από τον Δ/ντή στους μαθητές
πέντε (05) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
2. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχο-
λείο διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτε-
λούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή
δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή
συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευ-
τικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν
επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων
σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαι-
δευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα.
3. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.
Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξε-
τάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις
επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήμα-
τα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότε-
ρος από δέκα (10).
4. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτρο-
πή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία
διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προ-
φορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας
οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυ-
ντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευ-
τικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη
ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις
εξετάσεις.
5. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέ-
ρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης,
σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του
π.δ. 126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
6. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο-
γούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 9
του π.δ. 126/2016.
7. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις
εξετάσεις λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού
κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκό-
ντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα
ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται
στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέ-
ρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των
διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του
εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που
αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξε-
τάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση
μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων
υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από
τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία,
έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστι-
κή περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο
Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση απο-
τελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μα-
θητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, να κατα-
θέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου
Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των
αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται
ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 2
Προαγωγή - απόλυση μαθητών/τριών
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών
1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών
στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων
των μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής.
2. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις
του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου
και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας
επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων, συμπερι-
λαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που δι-
δάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή
του Γ.Μ.Ο.
3. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄
τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και
δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και
των δύο (2) μαθημάτων.
4. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μά-
θημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό
τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά
βιβλία.
5. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυ-
κείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου
1, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο,
του επόμενου σχολικού έτους, για να εξεταστούν στα
μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι
μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα
μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι γραπτές.
Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα
της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές
δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι-
τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής,
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν
τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του
ν. 4610/2019.
6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθ-
μό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και απορριπτικό συ-
νολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος
όρος των βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο
στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος που έλαβε
τον απορριπτικό βαθμό.
7. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται
και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις.
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μά-
θημα
1. Για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθ-
μός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα είναι
ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και
εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που
αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών
των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με
προσέγγιση δεκάτου.
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός
του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης
για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου
τετραμήνου
4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολο-
γία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η
φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αρ-
γότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημά-
των του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως
Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον
ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με
προσέγγιση δεκάτου.
Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντων» και των στρατεύσιμων μαθητών/τριών
1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύ-
σιμοι των Α΄, Β΄ τάξεων εξετάζονται, από την 1η έως και
τη 19η Ιουνίου και της Γ΄ τάξης από την 1η Ιουνίου έως
τη λήξη των μαθημάτων στα μαθήματα της αντίστοιχης
τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με
εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δρα-
στηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται
από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο
Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2)
καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση
το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των
δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετά-
σεις διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107
του ν. 4610/2019. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο
γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά
από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση δι-
ενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται
από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμε-
τέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ Β΄ και Γ΄
τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται για
να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο του
επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε
δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι εξετά-
σεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο
ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι-
τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής,
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
3. Οι μαθητές της Α΄, Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξε-
ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον
Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του
ν. 4610/2019.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο-
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Δ. Εξετάσεις μαθητών/τριών παρελθόντων ετών Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου
Οι μαθητές της υποπερίπτωσης ββ της περ. β της παρ. 3
του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 εξετάζονται σε όλα
τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με
εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή», από την 1η Ιου-
νίου έως τη λήξη των μαθημάτων.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται
από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο
Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2)
καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση
το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των
δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα άρ-
θρα 105, 106 και 107 του ν. 4610/2019. Ο βαθμός της
εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής
και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέ-
ματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από
εκείνα της γραπτής εξέτασης.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προ-
φορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση δι-
ενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται
από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμε-
τέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός
του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και
αναβαθμολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις.
Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 παραπέμπο-
νται για να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμ-
βριο του επόμενου σχολικού έτους, στα μαθήματα στα
οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα
και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄,
οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις
είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Για τους ανωτέρω μαθητές που κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του
ν. 4610/2019.
Ε. Μαθητές/τριες μη προσερχόμενοι σε εξετάσεις
Για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα
από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου
αποχρώντος λόγου, ισχύουν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις
του άρθρου 108 του ν 4610/2019.

Άρθρο 3
Τα ανωτέρω άρθρα ισχύουν και για την προαγωγή,
απόλυση και απόρριψη των μαθητών των Μουσικών
και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved