ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για την ρύθμιση των απουσιών των μαθητών γυμνασίων - λυκείων
Άποψη του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.5.2020, 15:51

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1765|2020) η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τη ρύθμιση των απουσιών μαθητών του διδακτικού έτους 2019-2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 52840/ΓΔ4 (2)
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού
έτους 2019-2020.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
β. τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3
του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 23 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 2005) «Εγγραφές, μετεγγραφές,
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β’ 3009) από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δα-
πάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ.Φ.1/Γ/187/52746/Β1/8-5-2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Το υπ’ αριθμ. 37 απόσπασμα πρακτικού της από
29-04-2020 επιτροπής Δημόσιας Υγείας.
10. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περι-
ορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
όπως κυρώθηκε με το αρ. 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
και την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020
κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών
(ΦΕΚ Β΄928).
11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετω-
πιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγ-
ματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών
μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυ-
κείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια
και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για
τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας
ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες,
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια
ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από
COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό
πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/
οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας
και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο
της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση,
ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού
του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία
συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κιν-
δύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικο-
γενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved