ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα επαναλειτουργήσουν δημοτικά και γυμνάσια

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.5.2020, 23:19

Στον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, αναφέρεται κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Υγείας.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', αρ.2026|2020.

* Κατεβάστε την απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 63314/ΓΔ4
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μο-
νάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη
λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργί-
ας τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
9. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσω-
τερικών, «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739).
10. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων.
11. Την από 25.05.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορω-
νοϊου COVID-19.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.1/Γ/231/
63224/B1 26-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορω-
νοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους
κατά το τρέχον σχολικό έτος, με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του άρθρου δεύτερου, ορίζεται σύμφωνα με τα
αναλόγως ισχύοντα στην υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/20/6.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουρ-
γίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) και την από
25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται,
γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις
συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευ-
μάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών
υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τη-
ρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μα-
θητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της
τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου,
όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και
γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και
απολύμανση των χώρων σίτισης.
3. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση με-
ταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων, υιοθετούνται
πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγε-
ται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών και να διασφα-
λίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των
μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών
δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση του
π.δ. 79/2017, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της
σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη
σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του
στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών
στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου
προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγμα-
τοποιείται εντός των αιθουσών.
5. Οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του
διδακτικού έτους, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το
επόμενο έτος, λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδα-
κτικού έτους.

Άρθρο δεύτερο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονά-
δων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού
COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά
το τρέχον σχολικό έτος, γίνεται σύμφωνα με τα αναλόγως
ισχύοντα του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου
της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσω-
τερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται,
γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις
συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευ-
μάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών
υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τη-
ρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μα-
θητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της
τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου,
όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και
γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και
απολύμανση των χώρων σίτισης.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επα-
φή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και
υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μη
ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις
που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού
ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρή-
ση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων
είναι προαιρετική.
4. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης τυγχάνουν εφαρμογής και οι
διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου πρώτου της
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved