ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώματα των ΑΕΙ (4/5/07)


Αθήνα 4.5.2007, 16:45
Τον τρόπο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, καθώς και θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007, εξειδικεύει απόφαση του υπουργείου Παιδείας, που παρατίθεται αυτούσια παρακάτω.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο φύλλο Β' αρ. 608/24 Απριλίου 2007 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38913/Β1
Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69), σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 κεφ. Γ΄ και Δ΄ και 28 παρ. 8 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και τα άρθρα 16 και 17 του ν. 1404/1983 (A΄ 173)
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετησίως πρόσθετη δαπάνη ύψους 849.750 ευρώ ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου εγγράφεται σχετική πίστωση. Για το έτος 2007 η δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 528.750 ευρώ περίπου, η οποία καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των προαναφερόμενων ιδρυμάτων στους οποίους εγγράφεται σχετική πίστωση, με επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό έτους 2007 του ΥΠΕΠΘ (Φ. 19.120 ΚΑΕ 2421), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο ορισμού, τις βαθμίδες, την αποζημίωση και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα:

Αρθρο 1
Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ

1. α) Κάθε εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ συγκροτείται υποχρεωτικά κατά τα δύο τρίτα (2/3) από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και κατά το ένα τρίτο (1/3) από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση ή με τη θέση του προς μονιμοποίηση μέλους και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή για την οποία γίνεται η κρίση (εξωτερικοί εκλέκτορες). Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και το σύνολο των μελών του δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έντεκα (11) και να υπερβαίνει τα τριάντα (30) μέλη, από τα οποία σε κάθε περίπτωση οι εξωτερικοί εκλέκτορες δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρείς (3) και περισσότεροι από δέκα (10), ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος. Σε περίπτωση που από το ένα τρίτο (1/3) των εξωτερικών εκλεκτόρων προκύπτει δεκαδικό ψηφίο, τούτο δεν προσμετράται στους εξωτερικούς εκλέκτορες, αλλά αθροίζεται πάντοτε υπέρ του ποσοστού των δύο τρίτων (2/3) των δικαιούμενων ψήφου μελών του Τμήματος. Η κατεχόμενη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ και το γνωστικό τους αντικείμενο πρέπει να προκύπτουν από την πράξη διορισμού που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλήρως τεκμηριωμένα. Ειδικά για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση για τα μέλη ΔΕΠ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξωτερικών εκλεκτόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.
β) Εάν τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 για τη συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων μέχρι τον απαιτούμενο συνολικό ελάχιστο αριθμό των έντεκα (11) εκλεκτόρων, από τους οποίους τουλάχιστον τρείς (3) πρέπει να είναι εξωτερικοί εκλέκτορες. Σε περίπτωση που τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος είναι περισσότερα από οκτώ (8), προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα μέλη και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ τους με ευθύνη του Προέδρου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
γ) Εάν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από δέκα (10) και λιγότερα από τριάντα ένα (31), το σώμα των εκλεκτόρων αποτελείται από τόσα μέλη όσα είναι τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του οικείου Τμήματος, ώστε το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος να μην είναι μικρότερο από έντεκα (11) και να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) μέλη.
Στις περιπτώσεις αυτές το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται κατά τα δύο τρίτα (2/3) από δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος και κατά το ένα τρίτο (1/3) από εξωτερικούς εκλέκτορες. Από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στον αντίστοιχο Τομέα και έπονται εκείνα που ανήκουν σε άλλους Τομείς. Όπου δεν υπάρχουν Τομείς, προηγούνται τα μέλη που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση και έπονται τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα μέλη και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται με κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του Προέδρου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μεταξύ των δικαιουμένων ψήφου μελών ΔΕΠ άλλων Τομέων ή γνωστικών αντικειμένων του οικείου Τμήματος.
δ) Για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων σε μη αυτοδύναμα Τμήματα και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού των έντεκα (11) εκλεκτόρων εφαρμόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις από τις οποίες διέπεται η ίδρυσή τους.
2. Εάν ο αριθμός των εξωτερικών εκλεκτόρων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων που απαιτείται για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος, ο ορισμός τους γίνεται με κλήρωση από κατάλογο μελών υποψήφιων εκλεκτόρων που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και περιλαμβάνει αριθμό τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο των θέσεων των απαιτούμενων εξωτερικών εκλεκτόρων, είτε προέρχονται από το ίδιο είτε από άλλο Πανεπιστήμιο. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο και δεν κληρώνονται ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος, παραμένουν στον κατάλογο, με τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν, ως αναπληρωματικά μέλη των εξωτερικών εκλεκτόρων και τους αναπληρώνουν κατά την ίδια σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που ένας ή ορισμένοι από τους εξωτερικούς εκλέκτορες παραιτηθούν, εκλείψουν ή βρεθούν σε νόμιμη άδεια. Με την αναπλήρωση δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η αναλογία της σύνθεσης των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως προέκυψε από τη διαδικασία συγκρότησης του.
3. Η συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων στα οικεία εκλεκτορικά σώματα και στις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές στα οποία ορίζονται ως μέλη περιλαμβάνεται στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους και τυχόν παραβίαση τους επισύρει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992. Στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εξωτερικών εκλεκτόρων περιλαμβάνεται ειδικότερα το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων ή τριμελών εισηγητικών επιτροπών, να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια τους και να λαμβάνουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία. Από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτά απαλλάσσονται μέλη ΔΕΠ που έχουν ήδη οριστεί εξωτερικοί εκλέκτορες τουλάχιστον σε άλλα δύο (2) εκλεκτορικά σώματα ή εισηγητικές επιτροπές άλλων Πανεπιστημίων που βρίσκονται εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετούν, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται για τον λόγο αυτό από το δικαίωμα τους να μετάσχουν σε άλλο τέτοιο εκλεκτορικό σώμα ή τριμελή εισηγητική επιτροπή.
4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος μαζί με την πρόσκληση για τη σύγκληση του, προκειμένου να προβεί στον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, κοινοποιείται αμέσως από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στους εξωτερικούς εκλέκτορες, καθώς και στους Προέδρους των άλλων Τμημάτων και στους Πρυτάνεις ή Προέδρους Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων στα οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη αναπλήρωσης, η κοινοποίηση γίνεται αμέσως στο πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από τον κατάλογο των εξωτερικών εκλεκτόρων, καθώς και στον Πρόεδρο του Τμήματος και στον Πρύτανη ή Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.
Για την απρόσκοπτη συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων που μετακινούνται εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου που υπηρετούν για τη συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και οι Πρυτάνεις ή, κατά περίπτωση, οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη συμμετοχή των μελών τους στα οικεία εκλεκτορικά σώματα ή τριμελείς εισηγητικές επιτροπές, χορηγώντας τη σχετική άδεια απουσίας, και παράλληλα να μεριμνούν σε συνεργασία με τους ιδίους για τον τρόπο αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. Ακόμη οφείλουν να συνεργάζονται με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Πρυτάνεις ή Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των άλλων Πανεπιστημίων για την απρόσκοπτη πρόοδο και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.
5. Για τη μείωση των αναγκών μετακίνησης των εξωτερικών εκλεκτόρων τα Τμήματα των Πανεπιστημίων οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539), τηρουμένων των προδιαγραφών, κανόνων ασφάλειας και διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. Η εφαρμογή των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης δεν επιτρέπεται κατά την τελευταία συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία.

Αρθρο 2
Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΕΠ

1. α) Κάθε εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΕΠ συγκροτείται υποχρεωτικά κατά τα δύο τρίτα (2/3) από μέλη ΕΠ του οικείου Τμήματος και κατά το ένα τρίτο (1/3) από μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση ή με τη θέση του προς μονιμοποίηση μέλους και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή για την οποία γίνεται η κρίση (εξωτερικοί εκλέκτορες). Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και το σύνολο των μελών του δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έντεκα (11) και να υπερβαίνει τα τριάντα (30) μέλη, από τα οποία σε κάθε περίπτωση οι εξωτερικοί εκλέκτορες δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρείς (3) και περισσότεροι από δέκα (10), ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος. Σε περίπτωση που από το ένα τρίτο (1/3) των εξωτερικών εκλεκτόρων προκύπτει δεκαδικό ψηφίο, τούτο δεν προσμετράται στους εξωτερικούς εκλέκτορες, αλλά αθροίζεται πάντοτε υπέρ του ποσοστού των δύο τρίτων (2/3) των δικαιούμενων ψήφου μελών του Τμήματος. Η κατεχόμενη βαθμίδα των μελών ΕΠ και το γνωστικό τους αντικείμενο πρέπει να προκύπτουν από την πράξη διορισμού που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος πλήρως τεκμηριωμένα.
Ειδικά για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση για τα μέλη ΕΠ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξωτερικών εκλεκτόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.
β) Εάν τα μέλη ΕΠ του οικείου Τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11), εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983 για τη συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος από μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων μέχρι τον απαιτούμενο συνολικό ελάχιστο αριθμό των έντεκα (11) εκλεκτόρων, από τους οποίους τουλάχιστον τρείς (3) πρέπει να είναι εξωτερικοί εκλέκτορες. Σε περίπτωση που τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος είναι περισσότερα από οκτώ (8), προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα μέλη και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ τους με ευθύνη του Προϊσταμένου ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος.
γ) Εάν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από δέκα (10) και λιγότερα από τριάντα ένα (31), το σώμα των εκλεκτόρων αποτελείται από τόσα μέλη όσα είναι τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του οικείου Τμήματος, ώστε το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος να μην είναι μικρότερο από έντεκα (11) και να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) μέλη.
Στις περιπτώσεις αυτές το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται κατά τα δύο τρίτα (2/3) από δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος και κατά το ένα τρίτο (1/3) από εξωτερικούς εκλέκτορες. Από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Τμήματος προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στον αντίστοιχο Τομέα και έπονται εκείνα που ανήκουν σε άλλους Τομείς. Όπου δεν υπάρχουν Τομείς, προηγούνται τα μέλη που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση και έπονται τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα μέλη και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται με κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του Προϊσταμένου ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος μεταξύ των δικαιουμένων ψήφου μελών ΕΠ άλλων Τομέων ή γνωστικών αντικειμένων του οικείου Τμήματος.
δ) Για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων σε μη αυτοδύναμα Τμήματα και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού των έντεκα (11) εκλεκτόρων εφαρμόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις από τις οποίες διέπεται η ίδρυση τους.
2. Εάν ο αριθμός των εξωτερικών εκλεκτόρων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων που απαιτείται για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος, ο ορισμός τους γίνεται με κλήρωση από κατάλογο μελών υποψήφιων εκλεκτόρων που καταρτίζει το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος και περιλαμβάνει αριθμό τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο των θέσεων των απαιτούμενων εξωτερικών εκλεκτόρων, είτε προέρχονται από το ίδιο είτε από άλλο T.E.I, ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο και δεν κληρώνονται ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος, παραμένουν στον κατάλογο, με τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν, ως αναπληρωματικά μέλη των εξωτερικών εκλεκτόρων και τους αναπληρώνουν κατά την ίδια σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που ένας ή ορισμένοι από τους εξωτερικούς εκλέκτορες παραιτηθούν, εκλείψουν ή βρεθούν σε νόμιμη άδεια. Με την αναπλήρωση δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η αναλογία της σύνθεσης των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως προέκυψε από τη διαδικασία συγκρότησης του.
Εάν ο κατάλογος των εξωτερικών εκλεκτόρων δεν μπορεί να συμπληρωθεί από μέλη ΕΠ των T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στον κατάλογο προστίθενται και μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση ή με τη θέση του προς μονιμοποίηση μέλους και ανήκουν στην αντίστοιχη ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
3. Η συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων στα οικεία εκλεκτορικά σώματα και στις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές στα οποία ορίζονται ως μέλη περιλαμβάνεται στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983. Τυχόν παραβίαση τους επισύρει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 και εφαρμόζονται αναλόγως. Στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εξωτερικών εκλεκτόρων περιλαμβάνεται ειδικότερα το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων ή τριμελών εισηγητικών επιτροπών, να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια τους και να λαμβάνουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία. Από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτά απαλλάσσονται μέλη ΕΠ που έχουν ήδη οριστεί εξωτερικοί εκλέκτορες τουλάχιστον σε άλλα δύο (2) εκλεκτορικά σώματα ή εισηγητικές επιτροπές άλλων T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που βρίσκονται εκτός της έδρας του T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στα οποία υπηρετούν, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται για τον λόγο αυτό από το δικαίωμα τους να μετάσχουν σε άλλο τέτοιο εκλεκτορικό σώμα ή τριμελή εισηγητική επιτροπή.
4. Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος μαζί με την πρόσκληση για τη σύγκληση του, προκειμένου να προβεί στον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, κοινοποιείται αμέσως από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος στους εξωτερικούς εκλέκτορες, καθώς και στους Προϊσταμένους των άλλων Τμημάτων και στους Προέδρους των T.E.I, ή Προέδρους Διοικουσών Επιτροπών των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη αναπλήρωσης, η κοινοποίηση γίνεται αμέσως στο πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από τον κατάλογο των εξωτερικών εκλεκτόρων, καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος και στον Πρόεδρο του T.E.I, ή Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.
Για την απρόσκοπτη συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων που μετακινούνται εκτός της έδρας του T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που υπηρετούν για τη συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΕΠ άλλων T.E.I, ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι Πρόεδροι των T.E.I, ή, κατά περίπτωση, οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη συμμετοχή των μελών τους στα οικεία εκλεκτορικά σώματα ή τριμελείς εισηγητικές επιτροπές, χορηγώντας τη σχετική άδεια απουσίας, και παράλληλα να μεριμνούν σε συνεργασία με τους ιδίους για τον τρόπο αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. Ακόμη οφείλουν να συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και τους Προέδρους των άλλων T.E.I, ή τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών για την απρόσκοπτη πρόοδο και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.
5. Για τη μείωση των αναγκών μετακίνησης των εξωτερικών εκλεκτόρων τα Τμήματα των T.E.I, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 κοινή Proslipsis.gr υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539), τηρουμένων των προδιαγραφών, κανόνων ασφάλειας και διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. Η εφαρμογή των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης δεν επιτρέπεται κατά την τελευταία συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία.

Αρθρο 3
Μητρώα υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και ΕΠ
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα μητρώα: α) μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και β) μελών ΕΠ των T.E.I και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αρμόδιες κατά περίπτωση διευθύνσεις για την τήρηση και διαρκή ενημέρωση του οικείου μητρώου είναι η Διεύθυνση Προσωπικού του Πανεπιστημιακού Τομέα και η Διεύθυνση του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου μητρώου οι αρμόδιες διευθύνσεις συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια, τα T.E.I, και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στα μητρώα καταχωρούνται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των μελών, η βαθμίδα που υπηρετούν και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν, όπως ορίζονται στη σχετική διοικητική πράξη που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αρμόδιες διευθύνσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για την τήρηση ενιαίου τύπου μητρώων και οφείλουν να εξασφαλίζουν με τον πλέον πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο πρόσβαση στα οικεία μητρώα, των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των T.E.I, και τηςΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αρθρο 4
Έξοδα και αποζημίωση των εξωτερικών εκλεκτόρων
1. Στους εξωτερικούς εκλέκτορες που μετακινούνται εκτός της έδρας των A.E.I, στα οποία υπηρετούν καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και της υπ’ αριθμ. 2015875/1701/0022/29.3.1993 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ. 2011876/1288/0022/15.3.1994 (Β΄ 204). Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τα οδοιπορικά έξοδα, την ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής των εξωτερικών εκλεκτόρων, οι οποίοι είναι μέλη ΕΠ των T.E.I, ή της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., όταν μετακινούνται εκτός της έδρας του T.E.I, ή της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. που υπηρετούν.
2. Εκτός από τα παραπάνω ποσά χορηγείται επιπλέον στους εξωτερικούς εκλέκτορες εφάπαξ κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ ή ΕΠ στην οποία συμμετέχουν. Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει ομοίως τους οικείους προϋπολογισμούς των A.E.I, υποδοχής.
3. Όλα τα παραπάνω ποσά και αποζημιώσεις καταβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η σχετική κρίση, η οποία βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος κατά περίπτωση. Προϋπόθεση για την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης είναι η συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνεται αναλογικά το ποσό της αποζημίωσης.

Αρθρο 5
Κατάργηση εκλεκτορικών σωμάτων Εκλεκτορικά σώματα που συγκροτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3549/2007 και αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργούνται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται ως μηδέποτε συγκροτηθέντα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved