ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.1.2021, 17:47

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, που από τριετή γίνονται τετραετή, καθορίζουν με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας. 

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5824|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Aριθμ. 20071
Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουρ-
γείου Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 «Του-
ριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον
τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 112).
3. Την υπ’ αρ. 5981/29-11-2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Του-
ριστικής Ανάπτυξης (Β’ 2340), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργεί-
ου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού»
(Α’ 187), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 16).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την 13984/22.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα»
(Β’ 3017).
9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
11. Την υπ’ αρ. 12072/30-7-2020 απόφαση της Προϊ-
σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών «Ορισμός εννεαμελούς Επιστημονικού
Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4688/2020
(Α’ 101), με τριετή θητεία» (ΑΔΑ: ΨΥΒΣ465ΧΘΟ-2ΤΝ),
όπως τροποποιήθηκε με την 12072/7-8-2020 όμοια
απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΙ5465ΧΘΟ-ΥΑΦ).
12. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης (24.11.2020) του
Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της
Τουριστικής Εκπαίδευσης.
13. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3917/
30.3.2006 (Β’ 443) κοινής απόφαση των Υπουργών Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανά-
πτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε..) του Ο.Τ.Ε.Κ..
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του προγράμματος Σπουδών των
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Του-
ρισμού ως ακολούθως:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Υ 3 2 1 125 5
2 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management Ι) Υ 5 1 1 3 150 5
3 Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας Υ 3 1 1 1 125 5
4 Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων Υ 3 2 1 125 5
5 Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism) Υ 3 2 1 150 5
6 Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο Υ 5 1 1 3 150 5
Σύνολο: 22 9 5 8 825 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Οινολογία - Μπαρ Υ 4 1 3 125 5
2 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management ΙΙ) Υ 6 2 1 3 150 5
3 Αρχές Γενικής Λογιστικής Υ 3 1 1 1 125 5
4 Αγγλικά Ορολογία Υ 3 1 2 125 5
5 Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία Υ 3 2 1 150 5
6 Γλώσσα Ι (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά) Υ 3 1 2 150 5
Σύνολο: 22 8 7 7 825 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management) Υ 3 1 1 1 150 5
2 Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management) Υ 6 2 1 3 125 5
3 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Υ 3 2 1 125 5
4 Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Υ 3 1 1 1 125 5
5 Στατιστική Επιχειρήσεων Υ 3 1 1 1 150 5
6 Γλώσσα ΙΙ Υ 3 1 2 150 5
Σύνολο: 21 8 7 6 825 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό Υ 3 2 1 125 5
2 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών Υ 4 1 1 2 125 5
3 Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Υ 3 1 1 1 150 5
4 Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία Υ 3 2 1 150 5
5 Τουριστική Γεωγραφία Υ 3 2 1 150 5
6 Γλώσσα ΙΙΙ Υ 3 1 2 150 5
Σύνολο: 19 9 7 3 825 30

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία Υ 3 2 1 150 5
2 Μεθοδολογία Έρευνας Υ 3 1 1 1 125 5
3 Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design) Υ 3 2 1 125 5
4 Οργανωσιακή Ψυχολογία Υ 3 2 1 125 5
5 Γλώσσα ΙV Υ 3 1 2 150 5
6 Marketing Τουριστικών Προορισμών Υ 3 2 1 150 5
Σύνολο: 18 10 7 1 825 30

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management) Υ 3 2 1 150 5
2 Ψηφιακό Marketing Υ 3 2 1 125 5
3 Τουριστική Κοινωνιολογία Υ 3 2 1 125 5
4 Διαχείριση Τροφίμων Υ 3 1 1 1 150 5
5 Γλώσσα V Υ 3 1 2 150 5
6 + Ένα από τα δύο 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΥ 3 2 1 150 5
Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία ΕΥ 3 2 1 150 5
Σύνολο: 18 10 7 1 850 30

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό Υ 3 1 2 150 5
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ 4 2 2 125 5
3 Στρατηγική των Επιχειρήσεων Υ 3 2 1 150 5
4 Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου Υ 3 1 2 150 5
6 + Δύο από τα οκτώ 
Διαχείριση Αξιοθέατων ΕΥ 3 2 1 125 5
Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων ΕΥ 3 2 1 125 5
Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ ΕΥ 3 2 1 125 5
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
Διανομής και Μεταφοράς ΕΥ 3 2 1 125 5
Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΕΥ 3 2 1 125 5
Σύνολο: 19 10 9 825 30

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. Ω.Ε. Θ Α.Π. Ε Φ.Ε. Δ.Μ.
1 Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία ή
Πρακτική Εφαρμογή: Μελέτη Περίπτωσης Υ 10 10 300 10
2 Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό Υ 3 2 1 150 5
3 Business Leadership and Professional Development Υ 3 1 1 1 150 5
4 Πρακτική άσκηση (3 μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβρη/3 έτη) Υ 35 2 900 10
Σύνολο: 51 5 12 1 1500 30

ΤΟΜΕΙΣ
Το πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ περιλαμβάνει τρεις τομείς και συγκεκριμένα:

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1. Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας
2. Αρχές Γενικής Λογιστικής
3. Γλώσσα I - VI (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)
4. Στατιστική Επιχειρήσεων
5. Μεθοδολογία Έρευνας
6. Οργανωσιακή Ψυχολογία
7. Ψηφιακό Marketing
8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
9. Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία
10. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
11. Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1. Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινω-
νίας:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η λειτουργία τους
καθώς και η απόκτηση ικανότητας χρήση προγραμμά-
των Η/Υ
Περίγραμμα μαθήματος: Το υπολογιστικό σύστημα και
ο υπολογιστής. Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα
επικοινωνίας. Σύγχρονα προγράμματα Η/Υ επεξεργα-
σίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων,
internet και τοπικά δίκτυα.
2. Αρχές Γενικής Λογιστικής:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοι-
τητές τις βασικές και σύγχρονες λογιστικές μεθόδους
και σκέψεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν
τις γνώσεις τους στις οικονομικές μονάδες που θα εργα-
στούν στο μέλλον.
3. Γλώσσα I - VI (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά):
Ανήκει στην κατηγορία Υποχρεωτικών Μαθημάτων,
διδάσκεται στο Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ εξάμηνα, 3 ώρες εβδομαδι-
αίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκή-
σεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο
και 5 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο.
Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους
φοιτητές σε επίπεδο ώστε να μπορούν να επικοινωνούν
προφορικώς και γραπτώς στη γλώσσα επιλογής, καθώς
και η επαρκής γνώση της τουριστικής και ξενοδοχειακής
ορολογίας στη γλώσσα.
4. Στατιστική Επιχειρήσεων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειω-
θούν με τις βασικές έννοιες της στατιστικής επιστήμης
και να εκπαιδευτούν στην κατανόηση, εφαρμογή και
υπολογισμό των βασικών στατιστικών μεγεθών.
Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές αρχές στατιστικής,
Ασκήσεις βασικών αρχών στατιστικής ανάλυσης.
5. Μεθοδολογία Έρευνας:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, εφαρμογή
και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσε-
ων στην έρευνα ώστε να μπορούν να συλλέξουν δεδο-
μένα για αναφορές, αλλά και να επιδείξουν γνώση της
συγγραφής πτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στην μεθοδολογία
έρευνας. Ορισμός σκοπού και στόχων έρευνας. Ποιοτική
έρευνα σχεδιασμός και εργαλεία. Ποσοτική έρευνα σχε-
διασμός και εργαλεία. Μέθοδοι ανάλυσης.
6. Οργανωσιακή Ψυχολογία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών
στις κοινωνικές έννοιες της οργανωσιακής ψυχολογίας
και πως αυτές εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις.
Περίγραμμα μαθημάτων: Εισαγωγή στην Οργανωσι-
ακή Ψυχολογία. Προσωπικότητα. Επιλογή Ανθρωπίνου
Δυναμικού. Αντίληψη. Εργασιακές Συμπεριφορές. Εργα-
σιακό Άγχος και Εξουθένωση. Ηγεσία και Αποτελεσματι-
κή Επικοινωνία. Συναισθηματική Νοημοσύνη.
7. Ψηφιακό Marketing:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαί-
ως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις
Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5
Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοι-
τητές γνώση για τη χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στο marketing, με έμφαση στο
marketing ξενοδοχειακών και τουριστικών προϊόντων
και υπηρεσιών.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο Ψηφια-
κό Marketing. Τάσεις και Καινοτομίες στο Ψηφιακό
Marketing στα ξενοδοχεία και τον τουρισμό. Ο Ρόλος
της Ανάλυσης Δεδομένων στο Ψηφιακό Marketing. Θέ-
ματα Ηθικής.
8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδο-
μαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα
Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξά-
μηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών
στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πως χρησιμοποι-
ούνται για το έλεγχο ποιότητας και ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολι-
κής Ποιότητας. Στρατηγική και Οργανωτικές Αλλαγές.
Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Σχεδιασμός και Έλεγχος Ποι-
ότητας. Δείκτες Ανταγωνιστικότητας. Τεχνικές και Εργα-
λεία για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
9. Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική
Επικοινωνία:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδο-
μαδιαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα
Ασκήσεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξά-
μηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια και ανά-
πτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας που
θα επιτρέψει την ανταπόκριση στις προσδοκίες των
τουριστών.
Περίγραμμα μαθήματος: Δημόσιες Σχέσεις. Διαπολιτι-
σμικές Επαφές. Προσδοκίες Επισκεπτών. Πολιτισμικές Δι-
αφορές και Επικοινωνία. Προκαταλήψεις και Στερεότυπα.
Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer
Relationship Management - CRM).
10. Χρηματοοικονομική Διοίκηση:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 2 ώρες Ασκήσεις
Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5
Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και
ικανοτήτων που απαιτούνται για διοικητικές αποφάσεις
που οδηγούν στην χρηματοδότηση περιουσιακών στοι-
χείων επιχειρήσεων καθώς και στη μελέτη των τεχνικών
και μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στη Χρηματοοικο-
νομική Διοίκηση. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. Κατηγο-
ρίες Επενδύσεων. Κριτήρια Επενδύσεων. Εξαγορές και
Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων.
11. Στρατηγική των Επιχειρήσεων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, εφαρμογή
και ανάλυση των μοντέλων και θεωριών που χρησιμο-
ποιούνται από τις επιχειρήσεις για να παίρνουν στρατη-
γικές αποφάσεις. Επίσης η ανάλυση του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις με έμφαση στην ξενοδοχειακή και τουρι-
στική βιομηχανία.
Περίγραμμα μαθήματος: Στρατηγική Διοίκηση. Δια-
δικασία Στρατηγικής Διοίκησης. Μοντέλα Στρατηγικών
Αποφάσεων. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης.
Το Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον. Διατήρηση Ανταγω-
νιστικού Πλεονεκτήματος. Εφαρμογή Στρατηγικής. Διε-
θνής Στρατηγική.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Του-
ρισμό
2. Τουριστική Γεωγραφία
3. Marketing Τουριστικών Προορισμών
4. Τουριστική Κοινωνιολογία
5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό
6. Διαχείριση Αξιοθέατων
7. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και
Μεταφοράς
8. Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
9. Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Του-
ρισμό:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιολόγηση, ανάλυ-
ση και χρήση των κοινωνικών δικτύων στο τουριστικό
marketing.
Περίγραμμα μαθήματος: Διαφήμιση και Διαδίκτυο.
Μέσα και Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης. Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης και Τουρισμός. Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης στα Ξενοδοχεία.
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Μέσων Κοι-
νωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό.
2. Τουριστική Γεωγραφία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός μαθήματος είναι η μελέτη των γεωγραφικών
και παράλληλα οικονομικών και κοινωνικών χαρακτη-
ριστικών των τουριστικών περιοχών της Ελλάδας και
άλλων χωρών. Η εξέταση των φυσικών παραγόντων
ωθούν τους ταξιδιώτες σε συγκεκριμένους τόπους και
ενδιάμεσοι φορείς του συστήματος μεταφορών που κα-
θιστούν δυνατό το τουριστικό ταξίδι.
Περίγραμμα μαθήματος: Στοιχεία Τουριστικής Γεωγρα-
φίας. Τουριστικοί Προορισμοί. Αξιοθέατα με Τουριστικό
Ενδιαφέρον. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
3. Marketing Τουριστικών Προορισμών:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι
γενικές αρχές του marketing τουριστικών προορισμών
και κυρίως η ανάλυση και χρήση εργαλείων τουριστικού
marketing για την οργάνωση, προώθηση και διαφήμιση
τουριστικών προορισμών.
Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό marketing. Έρευ-
να Τουριστικού Marketing. Τμηματοποίηση Αγοράς
Τουριστικών Προορισμών. Διανομή Τουριστικού Προ-
ϊόντος. Εργαλεία Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος
και Προορισμού. Γραφεία και Οργανώσεις Διαχείρισης
Τουριστικού Προορισμού. Ηλεκτρονική Διαχείριση και
Προώθηση Τουριστικού Προορισμού.
4. Τουριστική Κοινωνιολογία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η συνθετική ερμηνεία
της σύγχρονης κοινωνίας και των θεσμών της συνολικά
στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και εννοιολογική
αντιμετώπιση του Ελληνικού και διεθνούς τουρισμού
μέσα από τις κοινωνικές επιστήμες.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στην Τουριστική
Κοινωνιολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο της Κοινωνιολογί-
ας Τουρισμού. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις των Κοινω-
νικών Επιστημών στον Τουρισμό. Ανάλυση και Ερμηνεία
Κοινωνικών Παραμέτρων σε Σχέση με τα Πολιτιστικά και
Περιβαλλοντικά Δεδομένα.
5. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 2 ώρες Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και εφαρμο-
γή των ευκαιριών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
στον τουρισμό. Η επιχειρηματικότητα, έναρξη νέας επι-
χείρησης και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον
τουρισμό αποτελούν τη βάση του μαθήματος.
Περίγραμμα μαθήματος: Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία στον Τουρισμό. Είδη επιχειρηματικότητας. Ανά-
λυση Αγοράς. Πηγές Χρηματοδότησης. Επιχειρηματικό
Πλάνο.
6. Διαχείριση Αξιοθέατων:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομα-
διαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκή-
σεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο
και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός μαθήματος είναι η διερεύνηση και ανάλυση
των διαφόρων αξιοθεάτων και χώρων πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς ως προς την ανάπτυξη τους, την οργάνωση, τη
διαχείριση και την προώθησή τους.
Περίγραμμα μαθήματος: Είδη Αξιοθεάτων. Είδη Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς. Διεθνείς Τάσεις. Ρόλος των
Αξιοθεάτων στον Τουριστικό Προορισμό. Ζήτηση και
Προσφορά Αξιοθεάτων και Χώρων Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς. Διαχείριση Αξιοθεάτων και Χώρων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
7. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και
Μεταφοράς:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομα-
διαίως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκή-
σεις Πράξεις με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο
και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και ο σχεδι-
ασμός των συστημάτων διανομής και μεταφορών στον
τουρισμό και η ανάλυση της σημασίας των μέσων μετα-
φορών στη διαχείριση τουριστικών προορισμών.
Περίγραμμα μαθήματος: Μέσα Μεταφοράς. Δομή
και Οργάνωση Λειτουργίας Συστημάτων Μεταφορών.
Μέσα Μεταφοράς και Προορισμός. Ζήτηση Μέσων Με-
ταφοράς. Τιμολόγηση. Διαχείριση Μέσων Μεταφοράς
και Υποδομών.
8. Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σημασίας
του τουρισμού ως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας
με προοπτική στο ρόλο που διαδραματίζει αυτός στον
στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό με έμφαση στην αει-
φόρο και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό Φαινόμενο. Του-
ριστικός Σχεδιασμός. Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. Μελέτη Περιπτώσεων.
9. Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές
στις αρχές και τις θεωρίες της διαχείρισης κρίσεων και
καταστροφών και πως αυτά επηρεάζουν διάφορους το-
μείς στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.
Περίγραμμα μαθήματος: Κρίσεις και Καταστροφές.
Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών. Πολιτικές και
Πρακτικές στη Διαχείριση Κρίσεων. Πλάνο Διαχείρισης.
Παραδείγματα στον Τουρισμό.

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ
1. Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιο-
μηχανία
2. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and
Beverage Management I)
3. Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων
4. Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing
in Hospitality and Tourism)
5. Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο
6. Οινολογία - Μπαρ
7. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and
Beverage Management II)
8. Αγγλικά Ορολογία
9. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία
10. Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων
(Food Operations Management)
11. Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division
Management)
12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
13. Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
14. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
15. Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώ-
σεων
16. Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Βιομηχανία
17. Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Του-
ριστική Βιομηχανία
18. Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality
Design)
19. Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality
Resources and Revenue Management)
20. Διαχείριση Τροφίμων
21. Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Ταλέντου
22. Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων
23. Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ
24. Πτυχιακή Εργασία/Πρακτική Εφαρμογή Μελέτη
Περίπτωσης
25. Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη (Βusiness
Leadership and Professional Development)
26. Πρακτική Άσκηση

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ
1. Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιο-
μηχανία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του εννοι-
ολογικού περιεχομένου της τουριστικής και ξενοδοχει-
ακής βιομηχανίας και η ανάλυση των οικονομικών, κοι-
νωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων
στην τουριστική ανάπτυξη.
Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστική και Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία, Διαχωρισμός και Χαρακτηριστικά. Επιδρά-
σεις του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Ζήτηση και Προ-
σφορά στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.
Νέες Τάσεις στον Τουρισμό και τα Ξενοδοχεία.
2. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and
Beverage Management I):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 5 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραί-
τητων δεξιοτήτων, γνώσεων και τρόπων για την άρτια
παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εστίασης με έμφαση
στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην τεχνική
εξειδίκευση.
Περίγραμμα μαθήματος: Εστιατοριακή Τέχνη. Τύποι
και Χαρακτηριστικά Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Οργα-
νογράμματα Προσωπικού και Μοντέλα Ιεραρχίας. Συ-
στήματα Εργασίας. Τρόποι Σερβιρίσματος. Ειδικά Μενού.
3. Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, και 1 ώρα Εργαστήριο με
φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των λει-
τουργιών του τμήματος των ορόφων στην ξενοδοχει-
ακή επιχείρηση, ο προσδιορισμός των υπηρεσιών του
τμήματος, καθώς και θέματα διαχείρισης του τμήματος.
Περίγραμμα μαθήματος: Το Τμήμα Ορόφων, Οργάνω-
ση και Λειτουργία. Προσωπικό Τμήματος. Μέθοδοι και
Εξοπλισμός καθαρισμού. Προγραμματισμός και Ανάλυ-
ση Υπηρεσιών. Οικονομική Διαχείριση του Τμήματος.
Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Διαχείριση Τμήματος Ορό-
φων. Συστήματα Διαχείρισης Ορόφων.
4. Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing
in Hospitality and Tourism):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις γενικές
αρχές marketing που διέπουν το χώρο της ξενοδοχεια-
κής και τουριστικής βιομηχανίας.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο marketing.
Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών. Η Φιλοσοφία του
Marketing. Μίγμα Προϊόντος. Τουριστικό Marketing.
Ξενοδοχειακό Marketing. Τιμολόγηση Προϊόντος. Προ-
ώθηση Πωλήσεων. Δημόσιες Σχέσεις.
5. Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο, 5 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών
γνώσεων παρασκευής εδεσμάτων καθώς και η ανάπτυξη
σχετικών δεξιοτήτων. Επίσης η κατανόηση των βασικών
αρχών εδεσματολογίου και σύνθεσης μενού.
Περίγραμμα μαθήματος: Μαγειρική Τέχνη. Παρασκευ-
ές Εδεσμάτων. Εδεσματολόγιο. Σύνθεση Εδεσματολο-
γίου.
6. Οινολογία - Μπαρ:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, και 3 ώρες Εργαστήριο με
φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραί-
τητων γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με
την Παρασκευή και παρουσίαση προϊόντων που διαθέ-
τουν οι επισιτιστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται σε
θέματα οινολογίας ως προς την παραγωγή οίνων, των οι-
νολογικών περιοχών και συνδυασμού τους με εδέσματα.
Περίγραμμα μαθήματος: Μπαρ ως Επιχείρηση. Εξοπλι-
σμός και Εγκαταστάσεις. Προσωπικό Τμήματος. Έλεγχος
και Τιμολόγηση. Ιστορία του Κρασιού. Ποικιλίες. Εμφι-
άλωση, Παλαίωση, Συντήρηση, Διατήρηση, Κάβα και
Ετικέτα. Σερβίρισμα Κρασιού. Γευσιγνωσία.
7. Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and
Beverage Management II):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραί-
τητων δεξιοτήτων, γνώσεων και τρόπων για την άρτια
παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εστίασης με έμφαση
στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην τεχνική
εξειδίκευση. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσ-
σουν δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση και οργάνωση
εστιατορίων.
Περίγραμμα μαθήματος: Διαχείριση Εστιατορίου.
Προσωπικού Εστιατορίου. Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών.
Κακό σέρβις και Τρόποι Αντιμετώπισης.
8. Αγγλικά Ορολογία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξάσκηση στην προ-
φορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο στην Αγγλική
γλώσσα με χρήση ορολογίας που χρησιμοποιείται στην
τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστική Ορολογία με Δι-
άφορες Μεθόδους.
9. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή απαραίτητων
βασικών γνώσεων σχετικών με νομοθετικές ρυθμίσεις
και νομολογία που αφορούν σε όλο το φάσμα των ξε-
νοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Περίγραμμα μαθήματος: Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουρ-
γίας Ξενοδοχείων. Γενικά Μέτρα και Διατάξεις. Νομοθε-
τικό Πλαίσιο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Παραδείγματα.
10. Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων
(Food Operations Management):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργά-
νωση, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής
διαδικασίας.
Περίγραμμα μαθήματος: Διοίκηση Επισιτιστικών Επι-
χειρήσεων. Δομή Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Αρχές
Σχεδιασμού Χώρων και Εγκαταστάσεων. Επιλογή Εξο-
πλισμού. Διοίκηση Προσωπικού σε Επισιτιστικές Επιχει-
ρήσεις. Κοστολόγηση Τροφίμων. Υγιεινή και Ασφάλεια
στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις.
11. Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division
Management):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 3 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η οργά-
νωση και η εκτέλεση των διαδικασιών που είναι απα-
ραίτητες για τη καλή και εύρυθμη λειτουργία του τμή-
ματος Υποδοχής και Κρατήσεων. Επίσης η κατανόηση
της τεχνικής κρατήσεων με έμφαση σε ξενοδοχειακά
προγράμματα καθώς και η πρακτική εφαρμογή σε υπάρ-
χοντα συστήματα.
Περίγραμμα μαθήματος: Τμήμα Υποδοχής και Κρα-
τήσεων. Εσωτερική Επικοινωνία με Πελάτες και Τμήμα-
τα. Διαδικασίες Κρατήσεων. Αφίξεις και Αναχωρήσεις
Πελατών. Εφαρμογές Τήρησης Λογαριασμών Πελατών.
Property Management Systems.
12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση της
περιπλοκότητας της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού
με έμφαση στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχα-
νία. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες προσωπικής
ανάπτυξης ώστε να προετοιμαστούν για την πρακτική
τους άσκηση.
Περίγραμμα μαθήματος: Βασικές αρχές διοίκησης
ανθρωπίνου δυναμικού. Διαχείριση ταλέντου. Οργά-
νωση και διοίκηση τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού.
Διαχείριση επίδοσης και ανταμοιβή, Συμπεριφορά στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία, Ηγεσία, Κίνητρα, Εκπαίδευση.
13. Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτη-
τών με τις βασικές έννοιες και αρχές λογιστικής διαχεί-
ρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Περίγραμμα μαθήματος: Ανάλυση Βασικών Αρχών και
Μεθόδων Λογιστικής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
14. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 4 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
και 2 ώρες Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση, ανάλυση και
εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης στις ξενοδοχει-
ακές επιχειρήσεις.
Περίγραμμα μαθήματος: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.
Τμήματα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Ρόλος του Διευ-
θυντή. Στατιστικοί Δείκτες, Ανάλυση. Διαχείριση Ανθρω-
πίνων Πόρων. Στρατηγική και Ξενοδοχειακή Πολιτική.
Προϋπολογισμός και Συστήματα Λειτουργίας. Παραγω-
γικότητα. Παιχνίδι Προσομοίωσης.
15. Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώ-
σεων:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομα-
διαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκή-
σεις Πράξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας
150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και
δημιουργία δεξιοτήτων για την οργάνωση και διαχείριση
εκδηλώσεων και συνεδρίων.
67774 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5824/30.12.2020
Περίγραμμα μαθήματος: Μορφές Επαγγελματικού
Τουρισμού. Συνέδρια και Εκδηλώσεις, Οργάνωση και
Λειτουργία. Εξοπλισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό. Προ-
ώθηση Πωλήσεων. Πρακτική Οργάνωση.
16. Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Βιομηχανία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνηθούν τα είδη
και η συμπεριφορά των τουριστών ώστε να αναλυθούν
οι διαθέσεις και οι ανάγκες τους, αλλά και ικανοποίηση
επιθυμιών των σύγχρονων τουριστών.
Περίγραμμα μαθήματος: Είδη Τουριστών. Τουριστική
Ψυχολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο Συμπεριφοράς Κα-
ταναλωτή. Διαδικασία και Μοντέλα Λήψεως Αποφάσε-
ων. Επιρροή Λήψης Αποφάσεων, Κίνητρα. Συστήματα
Πιστότητας.
17. Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Του-
ριστική Βιομηχανία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση και κατανόηση
των στρατηγικών του marketing στην τουριστική και
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Περίγραμμα μαθήματος: Τουριστικό Marketing και
Στρατηγική. Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακού και Του-
ριστικού Marketing. Δημιουργία Σχεδίου Marketing.
Ανάλυση Καταναλωτών. Στόχευση και Τοποθέτηση στην
Αγορά. Στρατηγικό Marketing και Branding.
18. Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality
Design):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ε’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις
με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές
Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου
και της σημασία του σχεδιασμού στην ξενοδοχειακή και
τουριστική βιομηχανία. Έμφαση δίνεται σε θέματα σχεδι-
ασμού, εγκαταστάσεων, διακόσμησης, χωροταξικά αλλά
και της αξιολόγησης του σχεδιασμού του προϊόντος.
Περίγραμμα μαθήματος: Θεωρίες και Αρχές Σχεδια-
σμού Προϊόντος. Σχεδιασμός Ξενοδοχείων, Αεροδρομί-
ων, Παραλιών, Αξιοθεάτων, Εμπορικών Κέντρων, Κλαμπ,
Κρουαζιέρας κ.λπ. Θέματα σχεδιασμού (χώρος, διαρρύθ-
μιση κ.λπ.). Χρήση Νέων Τεχνολογιών.
19. Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality
Resources and Revenue Management):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαί-
ως και συγκεκριμένα 2 ώρες Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις
Πράξεις με φόρτο εργασίας 150 ώρες το εξάμηνο και 5
Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, σημασία
και ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των ξενο-
δοχείων και πως επηρεάζει τη λειτουργία του και τη δι-
αχείριση των πόρων.
Περίγραμμα μαθήματος: Το Ξενοδοχειακό Προϊόν σε
Τοπικό και Διεθνές Επίπεδο. Ανάλυση της Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και
Προϊόντων. Διαχείριση Ρίσκου. Διαχείριση Πόρων, Αρχές
και Πρακτικές.
20. Διαχείριση Τροφίμων:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας, 1 ώρα Ασκήσεις Πρά-
ξεις και 1 ώρα Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 150 ώρες
το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του λειτουρ-
γικού κόστους της διαδικασίας αγοράς, παραγωγής και
διάθεσης μιας υπηρεσίας ή αγαθού σε κάθε στάδιο ώστε
να διαμορφώνεται η καλύτερη και ορθότερη τιμολόγη-
ση. Επίσης η ανάλυση της διαδικασίας κοστολογίου και
η οικονομική διαχείριση της αποθήκης ώστε να γίνεται
ορθή χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων της επι-
χείρησης.
Περίγραμμα μαθημάτων: Ανάλυση Μεθόδων Διαχεί-
ρισης Τροφίμων και Ποτών. Ελλείματα. Μεγιστοποίηση
Κέρδους. Διαχείριση Αποθήκης. Κοστολόγηση.
21. Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Ταλέντου:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις
Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και
5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοι-
τητές τη γνώση που χρειάζεται για τη διαχείριση αν-
θρωπίνου δυναμικού σε ξενοδοχειακές και τουριστικές
επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα διαχείρισης ταλέντου,
διατήρησης προσωπικού (staff retention) και άλλων προ-
κλήσεων σε διεθνές επίπεδο.
Περίγραμμα μαθήματος: Αρχές της Διεθνούς Διαχείρι-
σης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου. Θεωρίες και
Μοντέλα. Θέματα Κουλτούρας. Διαχείριση Διαφορετι-
κότητας (Diversity Management).
22. Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων:
Ανήκει στην κατηγορία των Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδο-
μαδιαίως και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες
Ασκήσεις Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το
εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των νέων αρχών
διοίκησης που αφορούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
πολυτελείας με έμφαση στον σχεδιασμό των προϊόντων
και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των πελατών.
Περίγραμμα μαθήματος: Ξενοδοχεία Πολυτελείας.
Υπηρεσίες και Προϊόντα Ξενοδοχείων Πολυτελείας. Ανά-
λυση Πελατών Ξενοδοχείων Πολυτελείας. Αντιμετώπιση
Ανταγωνισμού.
23. Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Ζ’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 2 ώρες Ασκήσεις
Πράξεις και με φόρτο εργασίας 125 ώρες το εξάμηνο και
5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτη-
τών με θέματα, προκλήσεις και τάσεις που αφορούν στη
διοίκηση ξενοδοχείων σε διεθνές επίπεδο.
Περίγραμμα μαθήματος: Εισαγωγή στο Διεθνές Ξε-
νοδοχειακό Μάνατζμεντ. Η Διεθνής Ξενοδοχειακή Βι-
ομηχανία, Χαρακτηριστικά, Παραδείγματα. Το Διεθνές
Περιβάλλον. Στρατηγική Διεθνούς Ξενοδοχειακού Μά-
νατζμεντ.
24. Πτυχιακή Εργασία:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Η’ εξάμηνο, 10 ώρες και με φόρτο
εργασίας 300 ώρες το εξάμηνο και 10 Διδακτικές Μο-
νάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή των θεωρίων
που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα, καθώς και η συγ-
γραφή πτυχιακής εργασίας με συγκεκριμένη δομή και
παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεων σε θέμα
επιλογής των φοιτητών.
‘Η Πρακτική Εφαρμογή- Μελέτη Περίπτωσης:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο Η’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 1 ώρα Ασκήσεις Πράξεις και 2 ώρες
Εργαστήριο με φόρτο εργασίας 200 ώρες το εξάμηνο
και 10 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων
ώστε οι φοιτητές να βάζουν σε εφαρμογή τις θεωρίες
που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα, και να λαμβάνουν
αποφάσεις σχετικά με προβλήματα υπάρχοντα σε υπάρ-
χουσες επιχειρήσεις.
Περίγραμμα μαθήματος: Περιεχόμενο Εργασίας.
Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ομαδικότητα. Μεθοδολογία
Έρευνας.
25. Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη (Βusiness
Leadership and Professional Development):
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, διδάσκεται στο H’ εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα 1 ώρα Θεωρίας και 1 ώρα Ασκήσεις
Πράξεις και 1 ώρα Εφαρμογής και με φόρτο εργασίας
150 ώρες το εξάμηνο και 5 Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημα-
σίας της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να
γινόμαστε καλύτεροι ηγέτες και να έχουμε επιτυχημένη
καριέρα.
Περίγραμμα μαθήματος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ηγε-
σία. Μορφές Ηγεσίας. Coaching. Mentoring.
Διαχείριση Καριέρας.
26. Πρακτική Άσκηση:
Ανήκει στην κατηγορία των Υποχρεωτικών Μαθημά-
των, αξιολογείται στο Η’ εξάμηνο, 35 ώρες εβδομαδιαί-
ως και με φόρτο εργασίας 900 ώρες το εξάμηνο και 10
Διδακτικές Μονάδες.
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των
φοιτητών με το περιβάλλον εργασίας στην ξενοδοχεια-
κή και τουριστική βιομηχανία. Η πρακτική άσκηση θα
γίνεται Ιούλιο με Σεπτέμβριο (σύνολο 12 εβδομάδες)
για τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Ελέγχεται από επόπτη
πρακτικής ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν μία ερ-
γασία στο τέλος της πρακτικής.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει κάθε προηγούμε-
νη Απόφαση προγράμματος Σπουδών των ΑΣΤΕ του
Υπουργείου Τουρισμού.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Υφυπουργός Τουρισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved