ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Αθηνών | Μετονομάζεται σε Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 10:55

Σε «Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου» μετονομάζεται το «Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εντάσσεται στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου. 

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5897|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 513 (2)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας του Τμήμα-
τος Νομικής της Νομικής Σχολής σε Εργαστήριο
Δημοσίου Δικαίου, ένταξή του στον Τομέα Δημο-
σίου Δικαίου και τροποποίηση του συνόλου του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 28 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Το π.δ. 207/1983 «Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών» (Α΄ 77), με το οποίο η Σχολή Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελεί μία εκ
των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία
εντάχθηκε το Τμήμα Νομικής.
3. Το π.δ. 79/2002 «Ίδρυση εργαστηρίου “Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας” στο Τμήμα Νομικής
της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονι-
σμού» (Α΄ 56).
4. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124), με το οποίο
το Τμήμα Νομικής αποτελεί ένα εκ των Τμημάτων της
Νομικής Σχολής.
5. Την υπό στοιχεία Β1/300/14-3-1983 υπουργική από-
φαση «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Νομικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών» με την οποία συστάθηκε ο Τομέας
Δημοσίου Δικαίου» (Β΄ 105).
6. Την από 14-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου.
7. Την από 11-3-2020 απόφαση της Συνέλευσης της
Νομικής Σχολής.
8. Την από 24-2-2020 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου.
9. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Εργαστηρίου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Εργαστήριο Δημοσίου Δι-
καίου, η ένταξή του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και η
τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής, σε Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου, την
ένταξή του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και την τρο-
ποποίηση του συνόλου του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του ως ακολούθως:

Άρθρο πρώτο
Μετονομασία - ένταξη σε Τομέα
Το «Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και
Πρόνοιας» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 79/2002 (Α’ 56) με-
τονομάζεται σε «Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου» και ο
εσωτερικός του κανονισμός που καθορίστηκε με το εν
λόγω π.δ. τροποποιείται στο σύνολό του. Το Εργαστήριο
εντάσσεται στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας το γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου
Δικαίου εν γένει και ιδίως σύγχρονα ζητήματα που συν-
δέονται με την επίδραση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Δημόσιο και ιδίως στο Διοικητικό Δίκαιο
των κρατών μελών, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και
της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, το Ειδικό
Διοικητικό Δίκαιο που διέπει επιμέρους τομείς της οικο-
νομίας και τον κλάδο του Φορολογικού Δικαίου.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή
1. Την άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας αυτού,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, όπως εκάστοτε
ορίζεται και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο νόμο.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τομέα Δημοσίου
Δικαίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά εν-
διαφέροντα του Εργαστηρίου και από μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ
και ΕΤΕΠ που τοποθετούνται σε αυτό σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Δημοσί-
ου Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, το οποίο εκλέγεται, όπως προβλέπεται στις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορί-
ζονται στο νόμο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για
την εγκατάσταση του εξοπλισμού που είναι αναγκαί-
ος για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών),
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Άρθρο 6
Πόροι
1. Πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
i. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
ii. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iii. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο.
iv. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
v. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.
2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστη-
ρίου διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοι-
χείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κα-
τάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved