ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι αλλάζει στις προσλήψεις του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (6/7/07)


Αθήνα 6.7.2007, 17:02
Αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, με απόσπαση, στα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης), επιφέρει με νεότερη απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για την απόφαση 377/65936/Ζ2, που ισχύει από 21 Ιουνίου 2007, η οποία έρχεται να τροποποιήσει την υπ’ αριθμ.
82335/Ζ2/22.8.2005 (ΦΕΚ 1173 τ.Β΄) απόφασή του, αντικαθιστώντας το άρθρο 3 αυτής, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 36296/Ζ2/2006 (ΦΕΚ 520 τ.Β΄) όμοια, ως εξής:

«Άρθρο 3:
Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής, διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ
1. Από το σχολικό έτος 2007−2008 και εφεξής η πλήρωση των θέσεων των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, με απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών, γίνεται ύστερα από σχετική ανακοίνωση − πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση − πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται, δια των οικείων περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, δια της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ανακοίνωση−πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η ανακοίνωση−πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε χρόνο και ορίζει τον αριθμό των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας έχει ο εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης που, εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχει διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή αυτός που έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζει πολύ καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα από τις αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση αποτιμώνται σε εκατό μονάδες ως ακολούθως:
α) Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 9 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
β) Άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, μονάδες 10. Αν η γνώση της ξένης αυτής γλώσσας είναι σε επίπεδο «πολύ καλά», μονάδες 5.
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας προκύπτει με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
I. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της ημεδαπής.
II. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
III. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
IV. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών, στην αλλοδαπή.
V. Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως: Πιστοποιητικό PROFICIENCY των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα για την Αγγλική, Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISES ή πιστοποιητικό DALF, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISE (SORBONNE II) του Πανεπιστημίου των Παρισίων για τη Γαλλική και πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, του πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου για τη Γερμανική γλώσσα.
Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής προκύπτει από την κατοχή διπλώματος Certificate in Advanced English του πανεπιστημίου Cambridge ή Advanced Level Certificate in English της Ελληνοαμερικάνης Ένωσης ή Test of English for International Communication του ιδρύματος Educational Testing Service των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής προκύπτει από την κατοχή διπλώματος Diplome D’Etudes Superieures (Des) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή Delf 2nd Degre του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή Certificat Pratique De Langue Francaise (Sorbonne I) του πανεπιστημίου Σορβόννης. Η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής προκύπτει από την κατοχή διπλώματος Kleines Deutsches Sprachdiplom του πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου ή Zentrale Oberstufenprutung του Ινστιτούτου Goethe. Η πολύ καλή γνώση των ανωτέρω γλωσσών διαπιστώνεται και με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.
γ) Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης), μονάδες 4 για κάθε μια και μέχρι τρεις, πέρα από αυτήν του προηγούμενου εδαφίου.
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8. Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.
ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου, μονάδες
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.
στ) Μετεκπαίδευση, δύο ετών μονάδες 4, ετήσιας διάρκειας μονάδες 2 και εξάμηνης ή τρίμηνης διάρκειας μονάδα 1. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας μετεκπαιδεύσεων διαφορετικής διάρκειας λαμβάνεται υπόψη αυτή που παρέχει τις περισσότερες μονάδες.
ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.
η) Διδακτική υπηρεσία πέρα από αυτήν του ανωτέρω εδαφίου α, μονάδες 1,5 για κάθε επιπλέον έτος και
μέχρι 10 έτη.
3. Η κατά τις διατάξεις της παρούσας απόσπαση εκπαιδευτικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ισχύει για ένα σχολικό έτος, δυναμένη να ανανεωθεί για την επόμενη διετία και μέχρι τρεις το πολύ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η αίτηση ανανέωσης της απόσπασης υποβάλλεται στη Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που λήγει η αρχική απόσπαση ή η διετία της ανανέωσης κατά περίπτωση. Η ανανέωση της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική πρόταση του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη πέρα των άλλων και τις ανάλογες προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανανέωση απόσπασης σε Ευρωπαϊκό Σχολείο.
4. Διακοπή της απόσπασης που χορηγήθηκε κατά τις διατάξεις της παρούσης δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση η απόσπαση μπορεί να διακοπεί με τη λήξη διδακτικού έτους:
α) Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου λόγω συνδρομής εξαιρετικών και επιγενόμενων λόγων.
β) Στην περίπτωση που κριθεί τούτο αναγκαίο από τους επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων και για τους ίδιους λόγους που διακόπτεται η απόσπαση εκπαιδευτικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
Η ανάκληση της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5. Τυχόν θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πληρούνται:
α) με νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν λιγότερα των πέντε ετών διδακτικής προϋπηρεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ή
β) με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις από τους έχοντες τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα.
6. α) Η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών, γίνεται μετά από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη κατοχής των προσόντων αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια που είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ορισμένα πιστοποιητικά, τα οποία ορίζονται με σαφήνεια στην προκήρυξη, μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων και να υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω και αν έχει κριθεί διοριστέος.
β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από επιτροπή που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Proslipsis.gr Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και την οποία αποτελούν:
Ι. ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ως πρόεδρος,
ΙΙ. ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κατά περίπτωση,
ΙΙΙ. ο οικείος εθνικός επιθεωρητής του ΥΠΕΠΘ, μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος μεριμνά για την επιβεβαίωση της ικανότητας διδασκαλίας κάθε υποψηφίου στη χώρα του από τον οικείο επιθεωρητή, μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων,
IV. ο Διευθυντής και ο αρμόδιος κατά περίπτωση υποδιευθυντής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας,
V. οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΑΠΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός από αυτούς που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.
γ) Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως ακολούθως:
Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:
(1) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8.
(2) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.
(3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου,
μονάδες 4.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το
διδακτορικό.
(5) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή από την κατοχή ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(6) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, μονάδες 3.
(7) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.
(8) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου lower).
ΙΙ. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:
Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
ΙΙΙ. Συνέντευξη:
(1) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, μονάδες 20.
(2) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μονάδες 10.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί για τον ίδιο λόγο σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του στη συνέντευξη μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής του.
δ) Η επιτροπή ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη και καθορίζει τον τόπο και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης κάθε υποψηφίου, αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, η γενικότερη προσφορά του επιστημονικού και διδακτικού έργου, η όλη συγκρότηση και προσωπικότητά του. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υπόχρεων υποψηφίων, κατά τις διατάξεις της παρούσας, και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων της παραγράφου γ του παρόντος άρθρου και της όλης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιλογής κατά κλάδους και ειδικότητες με αξιολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται αυτός που έχει καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από κλήση τους, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησής της.
ε) Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής δια της Δ/νσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε ημέρες από την κατάρτισή τους. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για το σχολικό έτος για το οποίο καταρτίστηκαν.
στ) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας του ΣΕΠ οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι πλήρωσης των κενών θέσεων. Στην περίπτωση γραπτής άρνησης επιλεγέντος για πρόσληψη προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα επιλογής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved