ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς επιλέγονται οι καθηγητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (17/7/07)


Αθήνα 17.7.2007, 17:21
Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ καθορίζεται στην οικεία προκήρυξη. Εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην κυρωθείσα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2190(ΦΕΚ 28 Α΄) απόφαση, όπως ερμηνεύθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3552/07(ΦΕΚ 77/Α΄), προσλαμβάνονται ύστερα από υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ, κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπου και υποβάλλεται. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μιας ΕΠΑΣ η αίτηση υποβάλλεται σε ένα από αυτά και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλη ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά την κατάρτιση των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στην διάταξη του άρθρου 31, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α26−ΥΚ) και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.
Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει:
- Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένα από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 ν. 1566/1985 ) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγών.
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

5. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί σε β΄ βάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.
Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.
Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστημα (έναρξη−λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα εφόσον πρόκειται για:
β1) Μισθωτούς
Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β2) Ελεύθερους eπαγγελματίες
1. Έναρξη επαγγέλματος από την αντίστοιχη Οικονομική Εφορεία.
2. Φωτοτυπίες των εντύπων Ε1 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν Proslipsis.gr κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται από αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι ίσο τουλάχιστον με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών
ταμείων κ.τ.λ.
γ) Επαγγελματική eμπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
- Δήλωση εργοδότη όπως παράγραφος Β,6,β1 του παρόντος Κεφαλαίου συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών.
- Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Όργανα και διαδικασία επιλογής
Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ σε κάθε περιφερειακή Διεύθυνση, επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους της αντίστοιχης περιφερειακής Διεύθυνσης. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

Η Επιτροπή αυτή:
I. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.
II. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση. Για κάθε ένα υποψήφιο συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης.
III. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακα Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.
IV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
V. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και που δεν προβλέπεται.
VI. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV και V επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία αποστέλλονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων, ενώ παράλληλα σημειώνεται στους πίνακες που θα αναρτηθούν στην Εκπαιδευτική Μονάδα δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου από τους παραπάνω η ένδειξη «επανεξέταση». Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τους λόγους της παραπομπής σε επανεξέταση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να έχει τη δυνατότητα ένστασης όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.
VIα. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει στον
Διευθυντή της σχολής μαθητείας τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, της έκθεσης αξιολόγησης, τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων.
VIβ. Ο Διευθυντής της σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη του έργου της Επιτροπής Επιλογής Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαιωμάτων Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων μέσα σε προθεσμία 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:
− Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
− Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στη σχολή μαθητείας και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιοι και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μετά την ένσταση.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού δευτεροβάθμιες τριμελείς Επιτροπές αποτελούμενες από:
α) Τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
β) Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
γ) Τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται η αντικατάσταση τους. Ειδικά στις περιπτώσεις αποκλεισμού λόγω ακαταλληλότητας ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αντικαθίσταται από άλλο Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Η Επιτροπή αυτή:
I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές
καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.
II. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
IV. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό (με FΑΧ) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο και ειδικότητα σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.
Το έργο των Επιτροπών λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στον Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται εντός δύο ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
VI. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται με ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση − κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Αποκλεισμός
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος που:
- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α’ βαθμού (αποκλείεται από τις προκηρύξεις των δύο επόμενων σχολικών ετών).
- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
- Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως ακατάλληλος με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του απασχόληση και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.
- Έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει ψευδή δήλωση του Νόμου 1599/1986.
- Έχει διαπιστωθεί ότι υπέβαλε ψευδή στοιχεία στον ΟΑΕΔ ενόψει πρόσληψής του με οποιαδήποτε σχέση.
- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

Επιλογή - αξιολόγηση
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:
α) Για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
- Διδακτική Εμπειρία
- Επαγγελματική εμπειρία
- Παιδαγωγικές Σπουδές
- Μεταπτυχιακές Σπουδές
- Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
- Κοινωνικά κριτήρια
- Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:
1. Διδακτική εμπειρία
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.5 αξιολογείται ως εξής:
Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα. Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Β΄βάθμια εκπαί−
δευση βαθμολογείται με 1 (ένα) μόριο.

2. Επαγγελματική εμπειρία
Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων τριών ετών για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (Β.6) αξιολογείται με ένα (1) μόριο για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

3. Παιδαγωγικές σπουδές
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο (β.4) μοριοδοτούνται με 2000 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

4. Μεταπτυχιακές σπουδές
Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο (Β.3) προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ.λ.π.) 1000 μόρια. Αξιολογείται μέχρι ένας (1) τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του.

5. Αυξημένα προσόντα κλάδου ΔΕ
Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α΄ κύκλου εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου.
α) Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου προσμετρούνται 2000 μόρια.
β) Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1000 μόρια.

6. Κοινωνικά κριτήρια
Σε κάθε υποψήφιο/α στο σύνολο των μορίων του προστίθενται 100 μόρια για το πρώτο τέκνο, 200 μόρια για το δεύτερο τέκνο, 300 μόρια για το τρίτο τέκνο, [συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά].
Όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους, εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει δήλωση για το έτος που λήγει η προκήρυξη. Για κάθε τέκνο πέρα του τρίτου προστίθενται 100 μόρια.

7. Βαθμός πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Υποψήφιοι που ο βαθμός δεν αναγράφεται αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:
ΚΑΛΩΣ = 5
Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.
Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε.
- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας στις Σχολές του ΟΑΕΔ, στη β/θμια εκπ/ση, των μορίων του Μεταπτυχιακού Τίτλου, εφόσον υπάρχει και των μορίων των κοινωνικών κριτηρίων, εφόσον υπάρχουν.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοιτου κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 ΦΕΚ Α19, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

2. Λοιποί κλάδοι ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ (Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ β΄ κύκλου και ισότιμων).
- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το αθροισμάτων μορίων της διδακτικής εμπειρίας, σε ΤΕΕ ή Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., σε β΄ βάθμια εκπαίδευση, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του παιδαγωγικού τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού Τίτλου, εφόσον υπάρχει και των μορίων των κοινωνικών κριτηρίων, εφόσον υπάρχουν.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 ΦΕΚ Α19, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

3. Κλάδοι ΔΕ (Υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ).
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του ν. 1566/1985.
- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας στα ΤΕΕ ή Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., της β’ βάθμιας εκπαίδευσης, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας των μορίων του απολυτηρίου Λυκείου ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή ισότιμου, εφόσον υπάρχει και των μορίων των κοινωνικών κριτηρίων, εφόσον υπάρχουν.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.
- Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
Για όλους τους κλάδους (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και τις ειδικότητες που απαιτείται άσκηση επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ΠΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.
− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 ΦΕΚ Α19, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

ΣΤ. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα κ.λπ., θα κρίνεται από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας ο οποίος θα υποβάλει σχετική πρόταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ πλήρως αιτιολογημένη και τελικά θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Ζ. Για την λειτουργία εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο ΟΑΕΔ και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς που ανήκουν οι εγκαταστάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.
Η. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης κατά τις διατάξεις της παρούσας και εφόσον οι προσλαμβανόμενοι κέκτηνται τα προσόντα των κλάδων και ειδικοτήτων της προκήρυξης που θα καλύψουν. Οι παραπάνω προσλήψεις γίνονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Θ. Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, δύνανται να απασχολούνται παράλληλα και στα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved