ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ποιοι μπορούν να διδάξουν το Κοράνι στις Μουφτείες της Θράκης (8/8/07)


Αθήνα 8.8.2007, 21:32
Το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο τη διδασκαλία του Κορανίου στα τζαμιά της Θράκης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, Μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα και κατά προτίμηση μόνιμοι κάτοικοι Θράκης.
β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε
υποψήφιοι κατηγορίας ΥΕ το 20ό έτος.
γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄).
ε) Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:
α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:
αα) Για την κατηγορία ΠΕ: Πτυχίο Τμήματος Θεολογικών ισλαμικών σπουδών του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου του εξωτερικού.
ββ) Για την κατηγορία ΔΕ: Απολυτήριος τίτλος ιεροσπουδαοτηρίου ή εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3536/2007 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο των ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής.
γγ) Για την κατηγορία ΥΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3536/2007 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
αα) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της.
ββ) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
γγ) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149) όπως ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Ειδικά προσόντα
Τα ειδικά προσόντα είναι ανά κατηγορία τα εξής:
α) Για την κατηγορία ΔΕ: Επαρκής γνώση της διδασκαλίας του Κορανίου, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση του οικείου Μουφτή ή Τοποτηρητή.
β) Για την κατηγορία ΥΕ: Επαρκής γνώση της διδασκαλίας του Κορανίου, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση του οικείου Μουφτή ή Τοποτηρητή.

Δικαιολογητικά
Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολονητικά:
α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η
χρονολογία γεννήσεως του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή την Κοινότητα του υποψηφίου από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος της Περιφέρειας Θράκης, ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή του από την Περιφέρεια Θράκης.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.
στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
5. Κριτήρια, διαδικασία και τρόπος επιλογής των υποψηφίων:

Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων γίνεται με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης. Την προκήρυξη εκδίδει το υπουργείο Παιδείας και οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους Μουφτείες. Ο οικείος Μουφτής, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη, διαβιβάζει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατάσταση των υποψηφίων, αναφέροντας τα προσόντα ενός εκάστου, σύμφωνα με την προκήρυξη, μαζί με τη γνώμη του. Η Επιτροπή του άρθρου 38 του ν. 3536/2007, προκειμένου να σχηματίσει συνολική εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγούμενη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων, τους καλεί σε προφορική συνέντευξη. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης θα οριστούν με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πρόσληψή τους.

Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα μηνών, από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους και η σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον οικείο Μουφτή ή τον Τοποτηρητή κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved