ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού ιδρύεται στο Μυστρά (30/8/07)

 

Αθήνα 30.8.2007, 08:12
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού ιδρύεται στο Μυστρά, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Θα συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. (ΓΓΕΤ), ενώ θα μπορεί να συνεργάζεται και με ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Το Ινστιτούτο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εποπτεία περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων διοίκησης. Έχει σφραγίδα στρογγυλή, στο επάνω τμήμα της οποίας φέρει κυκλικά την ένδειξη «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», στο κατώτερο τμήμα την ένδειξη «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» και στο κέντρο προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από χειρόγραφο του 15ου αιώνα.


Σκοπός
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:
α) Να διεξάγει έρευνα στους τομείς της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, καθώς και της αναπτύξεως των Επιστημών και του Δικαίου κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, ιδίως στην περιοχή της Λακωνίας και γενικότερα της Πελοποννήσου.
β) Να προωθεί την έρευνα σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών των προαναφερθέντων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ομοειδών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης στο Ινστιτούτο μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων.
δ) Να μελετά τη δημώδη παράδοση κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ινστιτούτο:
α) Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
β) Οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και κάθε φύσεως επιστημονικές εκδηλώσεις.
γ) Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εκτελουμένων ερευνών ή μελετών, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και συναφείς προς το αντικείμενο του εργασίες.
δ) Μεριμνά για την προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των διεξαγόμενων ερευνών με κάθε πρόσφορο μέσο.
ε) Συμβάλλει στη μετεκπαίδευση επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της δραστηριότητάς του.
στ) Στηρίζει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των Τμημάτων Ιστορίας − Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ που έχουν γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς δραστηριότητας του.

Διάρθρωση
1. Το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. διαρθρώνεται στα ακόλουθα ερευνητικά τμήματα:
α) Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
β) Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.
γ) Τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παλαιογραφίας.
δ) Τμήμα και Μουσείο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής δημώδους παράδοσης.
ε) Τμήμα Βυζαντινού Πολιτισμού σε σχέση με τον αρχαίο και το νεότερο πολιτισμό.

Η υποστήριξη του έργου του Ινστιτούτου γίνεται από τις εξής υπηρεσιακές μονάδες:
α) Υπηρεσία Βιβλιοθήκης−Εκδόσεων.
β) Υπηρεσία Διοικητικού.
γ) Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης.
δ) Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Οι αρμοδιότητες που ασκεί η καθεμία από τις ως άνω Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α) Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης−Εκδόσεων χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, την έκδοση των δημοσιευμάτων του Ινστιτούτου και την οργάνωση−ενημέρωση του αρχείου αυτού.
β) Η Υπηρεσία Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου−αρχείου, φύλαξης και καθαριότητας του Ινστιτούτου, πρόσληψης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού καθώς και τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
γ) Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου, για τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε δαπάνης, για την εκκαθάριση των κάθε φύσεως αποδοχών − αμοιβών του προσωπικού, καθώς και για την είσπραξη των εσόδων και την προμήθεια των αναγκαίων για τη λειτουργία του Ινστιτούτου υλικών και εφοδίων.
δ) Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, υπολογιστικού και λοιπού εξοπλισμού του Ινστιτούτου.

Διοίκηση
Το Ινστιτούτο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:
α) από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ως Πρόεδρο,
β) τρία (3) μέλη ΔΕΠ από καθένα από τα Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκ των οποίων τα δύο ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και το τρίτο από τη Σύγκλητο
γ) δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου και δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ερευνητών το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την παρουσία τους.

Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. εκδίδεται απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκλείψει μέλος αυτού, αντικαθίσταται από άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου, στη διαχείριση της περιουσίας και στη διάθεση των πόρων του καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Χαράζει τη γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική του Ινστιτούτου.
β) Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου.
γ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του Ινστιτούτου, εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
δ) Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου.
ε) Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.
στ) Καταρτίζει και εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθυντή, μπορεί να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ινστιτούτου σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής ενός από τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πείρα και ενεργό επιστημονική δραστηριότητα στο ίδιο ή συναφές γνωστικό πεδίο με εκείνο του Ινστιτούτου και επιστημονικό έργο υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου:
α) Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο.
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών του.
γ) Συντάσσει το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου και το υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού και τους υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης.
στ) Προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου.
ζ) Υπογράφει τα έγγραφα του Ινστιτούτου.

Ο αναπληρωτής διευθυντής είναι μέλος ΔΕΠ (καθηγητής ή αναπληρωτής) ή ερευνητής αναγνωρισμένου κύρους με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στο ίδιο ή συναφές γνωστικό πεδίο με εκείνο του Ινστιτούτου. Ο αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος.

Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η θητεία του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Για την επιλογή του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
α) Για το Διευθυντή το 30% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης. Στην περίπτωση που τη θέση του Διευθυντή καταλαμβάνει ομότιμος καθηγητής το ύψος των αποδοχών ορίζεται στο 30% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών του εν ενεργεία τακτικού καθηγητή.
β) Για τον αναπληρωτή Διευθυντή το ύψος των αποδοχών ορίζεται στο 25% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης.

Προσωπικό
Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε ερευνητικό και διοικητικό.

Στο ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου μπορούν να ανήκουν ερευνητές ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ιδίως μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν έχει άμεση συνάφεια με τους τομείς έρευνας οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του ερευνητικού προ− σωπικού ορίζεται σε οκτώ (8).

Το Ινστιτούτο μπορεί να αναθέτει σε έκτακτο προσωπικό, το οποίο θα συνεργάζεται κατά περίπτωση με αυτό, τη σύνταξη συγκεκριμένης μελέτης, ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα με σύμβαση ανάθεσης έργου στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το έργο, το οποίο θα διεκπεραιωθεί. Στο προσωπικό αυτό μπορεί να ανήκουν: ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ένας (1) επισκέπτης εμπειρογνώμονας ερευνητής, ένας (1) συνεργαζόμενος ερευνητής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν έχει άμεση συνάφεια με τους τομείς έρευνας, και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
4. Το διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αποτελείται από:
α) Δύο (2) πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων ένας (1) βιβλιοθηκονόμος και ένας (1) πτυχιούχος Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή οικονομικού κλάδου.
β) Δύο (2) πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) εκ των οποίων ένας (1) βιβλιοθηκονόμος και ένας (1) πτυχιούχος Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής.
γ) Έναν (1) απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).,
δ) Δύο (2) αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη των θέσεων, στην οποία αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.

Είναι δυνατό να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που έχει σχέση με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

Κόστος Λειτουργίας −Πόροι
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 388.000 € που αναλύεται ως εξής:
α) Προσωπικό 300.000 €
β) Έξοδα Διοίκησης 45.000 €
γ) Ορκωτός λογιστής 3.000 €
δ) Μετακινήσεις 15.000 €
ε) Πάγιες λειτουργικές ανάγκες 10.000 €
στ) Αναλώσιμα 10.000 €
ζ) Απρόβλεπτα 5.000 €

Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 1.960.000 € και αναλύεται ως εξής:
α) Αποκατάσταση/διαρρύθμιση υφιστάμενου ακινήτου 1.500.000 €
β) Επίπλωση 120.000 €
γ) Συσκευές Γραφείου (Η/Υ και περιφερειακά, εκτυπωτικά κ.τ.λ.) 85.000 €
δ) Εποπτικά μέσα (μικροσ. εγκαταστάσεις, συσκευές προβολής κ.τ.λ.) 20.000 €
ε) εξοπλισμός βιβλιοθήκης (επίπλωση, μηχανήματα ανάγνωσης χειρογράφων, κ.τ.λ.) 85.000 €
στ) Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων 150.000 €

Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από τους εξής πόρους:
α) Επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με το ποσό των 150.000 € ετησίως
β) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
γ) Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτών).
δ) Επιχορηγήσεις ερευνών ή άλλες παροχές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ε) Χορηγίες, κληροδοτήματα, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
στ) Κάθε άλλο έσοδο.

Το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής θα καλυφθεί από τους εξής πόρους:
α) Επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ποσό 1.500.000 € για αποκατάσταση/διαρρύθμιση ακινήτου.
β) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύψους 460.000 €.

Οι πόροι και τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον λογαριασμό αυτόν γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Οικονομική Διαχείριση
Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία τηρεί για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε ερευνητικό ή άλλο χρηματοδοτούμενο έργο ή οικονομική υπηρεσία.

Η οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει ετήσια περίοδο η οποία αρχίζει και λήγει με την αρχή και το τέλος του ημερολογιακού έτους. Η πρώτη διαχειριστική περίοδος του Ινστιτούτου μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο ετήσιος ισολογισμός του Ινστιτούτου που συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση και την οικονομκή απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος και καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.

Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό λογιστή, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.. Ο ορκωτός λογιστής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους την έκθεση ελέγχου στο Δ.Σ., στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Διοικούσα Επιτροπή ή τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Κέντρο κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους τής οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο τηρεί υποχρεωτικώς τα βιβλία και στοιχεία του κώδικα φορολογικών στοιχείων, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και γραμματίων πληρωμής θεωρημένα και επιπλέον κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ..

Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο βιβλία και στοιχεία μπορεί να τηρήσει και μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Διάρκεια
Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει για είκοσι (20) έτη. Μέσα σε έξι μήνες αφότου συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης του ΙΝ.Ε.ΒΥΠ. το Δ.Σ. εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Με το εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του πάσης φύσεως προσωπικού, οι κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη καιαποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου.

Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου, τα περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται και περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μεταβατικές διατάξεις
Έως ότου αποκτήσουν αυτοδυναμία τα Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή του ως Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη ΔΕΠ και έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ.. Τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ προέρχονται από τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Φιλολογίας και τα δύο (2) μέλη από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μεταξύ των μελών των προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζομένων Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία κατέχουν τη βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, έχουν πείρα και ενεργό επιστημονική δραστηριότητα στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Ινστιτούτου και επιστημονικό έργο υψηλής στάθμης και
διεθνώς αναγνωρισμένο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved