ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Παράταση για τους φορητούς υπολογιστές των φοιτητών (29/10/08)


Αθήνα 29.10.2008, 17:56
Παρατείνεται έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη δράση «Δες την Ψηφιακά», μέσω της οποίας επιδοτούνται για την απόκτηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών οι πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές των τελευταίων εισαγωγικών εξετάσεων.

Η δράση απευθύνεται στο 25% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε 17.800 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές. Κάθε δικαιούχος φοιτητής επιχορηγείται με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της επιλογής του, με μέγιστη επιδότηση τα 400 ευρώ.

Στην υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά», έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή, με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2008. Η μέγιστη επιδότηση για αυτήν την κατηγορία δικαιούχων ορίστηκε στα 800 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιήσει το δικαίωμα της επιδότησης περισσότεροι από 11.000 φοιτητές.

* Ακολουθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10488−Β΄
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α΄/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄/10.9.1992), τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄/14.3.1977) και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/21.3.2002) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502 τ.Β΄/8.12.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14536/ΔΙΟΕ 187 (ΦΕΚ 546 τ.Β΄/11.5.2001), 33/26.2.2003 (ΦΕΚ 220 τ.Β΄/26.2.2003) και 75079/2563 (ΦΕΚ 1667 τ.Β΄/12.11.2003) και 47534/ΔΙΟΕ 1249 (ΦΕΚ 1819 τ.Β΄/8.12.2004) αποφάσεις.
5. Τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ.A΄/3.12.2007) για τη μετονομασία της ΕΥΔ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σε ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
6. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (αρ. ΦΕΚ 101 τ.Γ΄/6.4.2004).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
8. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551, 14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα, CCI 2000/GR/16/1/PO/023, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Ε (2004) 5868, 29.12.2004, Ε(2005) 5839 20.12.2005, Ε(2006) 6421, 7.12.2006 αποφάσεις της Επιτροπής.
9. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/14.6.2001 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» και ισχύουν σήμερα και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 1.1 όπως ισχύουν σήμερα.
10. Την ένταξη του έργου στο ΕΠ ΚτΠ με τίτλο «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο Μέτρο 1.1. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με κωδικό ΠΔΕ 2007 ΣΕ 0133.
11. To v. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 τ.Α΄) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά− τους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
14. Τον Κανονισμό Δημοπράτησης (ΦΕΚ 1280−10.9.2003) «Κανονισμός Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Υπηρεσιών και προμηθειών της εταιρείας ΕΔΕΤ Α.Ε.
15. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ64 τ.Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005.
16. Το ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Για τη Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
17. Την υπ’ αριθμ. Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες κ.λπ. και ιδιαίτερα την παράγραφο 8 του διατακτικού».
18. Την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών από την εκπαιδευτική κοινότητα, την ανάγκη ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας αλλά και την ανάγκη μείωσης του ψηφιακού χάσματος ιδιαίτερα στην νέα γενιά, αποφασίζουμε:
Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην επιχορήγηση της απόκτησης φορητών προσωπικών υπολογιστών από πρωτεύσαντες φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο το έτος 2008, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών του έτους 2008 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.
Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999.
Ωφελούμενοι της επιχορήγησης είναι:
Α. Το 25% των επιτυχόντων με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανά τμήμα ή εφόσον δεν υπάρχει τμήμα, σχολή που εισήχθησαν και εγγράφηκαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο του 2008 στα αντίστοιχα τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό αλλά σε δεκαδικό, επιλέγεται ο πλησιέστερος του δεκαδικού μεγαλύτερος ακέραιος.
Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση ισοβαθμίας.
Β. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2008 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» της παραγράφου 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.2007) υπουργική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 8.600.000 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη. (Εθνική συμμετοχή: 1.720.000 Ευρώ, ΕΤΠΑ: 6.880.000 Ευρώ). Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή ανέρχεται στο 80% της συνολικής δαπάνης προμήθειας φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο:
1. Δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €400 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Α
2. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €800 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Β.
Τα στοιχεία των ωφελουμένων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, θα αντληθούν από το ΥπΕΠΘ για την αυτόματη αποτροπή διπλοεγγραφών (ηλεκτρονική καταχώρηση μοναδικού κλειδιού) και την απλούστερη και ασφαλέστερη επιδότηση των δικαιούχων. Ο Τελικός
Δικαιούχος θα αποστείλει επιστολές στις γραμματείες όλων των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώσουν τους φοιτητές της κατηγορίας Β για το δικαίωμα επιχορήγησης (καθώς δεν τηρείται ΒΔ στο ΥπΕΠΘ για τη συγκεκριμένη
κατηγορία φοιτητών.)
Οι προδιαγραφές των επιδοτούμενων συστημάτων θα
είναι τεχνολογικώς ουδέτερες.
Οι ωφελούμενοι φοιτητές θα καταβάλλουν μόνο τη δική τους συμμετοχή.
Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλες τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους.
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:
Να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση όλων των ωφελούμενων καθώς και των επιχειρήσεων της χώρας από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, για τη δυνα τότητα συμμετοχής τους.
− Να υπάρχει ειδική διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμε−
τεχουσών επιχειρήσεων.
− Οι επιχειρήσεις να εισπράττουν την επιχορήγηση από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά την παραλαβή των υπολογιστών από τους φοιτητές, με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών.
Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητά του και να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωσή του, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:
1) Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έργου/ Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών
2) Ενημέρωση των δικαιούχων
3) Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
4) Απόκτηση των υπολογιστών από τους δικαιούχους φοιτητές
5) Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές
1. Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έργου Διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη −Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης
Στη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να δίνεται όλη η πληροφορία για την ενημέρωση των ωφελούμενων αλλά και για την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ανάπτυξη και συλλογή πληροφοριακού - υποστηρικτικού υλικού και ενημέρωση της πύλης σε συνεχή βάση. Θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων Φοιτητών − Προμηθευτών.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο κόμβος θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (δικαιούχοι φοιτητές, προμηθεύτριες εταιρείες). Proslipsis.gr Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προώθηση των υπηρεσιών του κόμβου προς όλους
τους ενδιαφερόμενους.
Ανάπτυξη πληροφοριακού - υποστηρικτικού υλικού και ενημέρωση του κόμβου σε συνεχή βάση το οποίο θα
περιλαμβάνει και δημιουργία ενημερωτικού δελτίου με στοιχεία για την εξέλιξη του παρόντος.
• Λειτουργία Υπηρεσιών Αρωγής Χρηστών
Η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών αποσκοπεί στο να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και τις προμηθεύτριες εταιρείες σχετικά με το πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν δύο υπηρεσίες μία για τους φοιτητές και η δεύτερη για τις εταιρείες. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικώς, μέσω του Διαδικτύου.
2. Ενημέρωση και Αποστολή προσωπικών επιστολών στους δικαιούχους φοιτητές και στις γραμματείες των σχολών των δικαιούχων της κατηγορίας Β
1. Θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές στους δικαιούχους φοιτητές της κατηγορίας Α όπου θα πληροφορούνται ότι είναι δικαιούχοι της επιχορήγησης για την απόκτηση προσωπικού φορητού υπολογιστή. Στην επιστολή θα αναγράφεται ένας «Προσωπικός Κωδικός» ο οποίος πιστοποιεί τον φοιτητή ως δικαιούχο.
2. Θα αποσταλούν επιστολές στις γραμματείες όλων των σχολών ή τμημάτων προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές της κατηγορίας Β για το δικαίωμα επιχορήγησης.
Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
3. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
Ο Τελικός Δικαιούχος του έργου (ΕΔΕΤ Α.Ε.), οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000−2006 (Γ’Κ.Π.Σ).
4. Απόκτηση των υπολογιστών από τους δικαιούχους φοιτητές
Δικαιολογητικά:
Ι. Ο δικαιούχος φοιτητής της κατηγορίας Α προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να δηλώσει στον προμηθευτή, που θα έχει επιλέξει, τον «Προσωπικό Κωδικό» του και να προσκομίσει σε αυτόν, τα εξής δικαιολογητικά:
• Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
II. Ο δικαιούχος φοιτητής της κατηγορίας Β προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά:
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό που τεκμηριώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
• Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο»)ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή:
Ι. Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή νια τους δικαιούχους της κατηγορίας Α είναι η εξής:
Ο προμηθευτής από ειδική ασφαλή σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα πληκτρολογήσει το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τον «προσωπικό κωδικό» που θα περιέχεται στην επιστολή του δικαιούχου της κατηγορίας Α, τα ειδικά στοιχεία του αγοραζόμενου Η/Υ και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή του κωδικού από το σύστημα (ως γνήσιου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο
οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του φορη− τού Η/Υ, μέσα από το οποίο ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ’αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, που αφορά σε επιδότηση πρωτοετών φοιτητών για την απόκτηση φορητών υπολογιστών.
II. H διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή νια τους δικαιούχους της κατηγορίας Β είναι η εξής:
Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους της κατηγορίας Β, αφού παραλάβει το σχετικό πρωτότυπο Πιστοποιητικό. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου της κατηγορίας Β και στη συνέχεια όπως και στην προηγούμενη κατηγορία θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του αγοραζόμενου Η/Υ και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού Η/Υ, μέσα από το οποίο ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ’αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, που αφορά σε επιδότηση πρωτοετών φοιτητών για την απόκτηση φορητών υπολογιστών.
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (είτε ανήκει στην Κατηγορία Α είτε στην Κατηγορία Β) μέσα από αυτό το έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι:
• Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
• Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χρεώνεται από το κεντρικό σύστημα ο προσωπικός κωδικός του δικαιούχου φοιτητή (κατηγορία Α) ή το όνομά του (κατηγορία Β) και εκτυπώνεται η προαναφερόμενη σελίδα (Δελτίο Παραγγελίας) που έχει όλα τα στοιχεία της αγοράς του Η/Υ.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας».
Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (το ποσό δηλ. που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης).
5. Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Προμηθευτής, προκειμένου να εισπράξει τα ποσά επιχορήγησης από τους φορητούς υπολογιστές που διέθεσε το κατάστημά του, θα συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, σε δύο χωριστούς φακέλους:
1. Απλό Φωτοαντίγραφο παραστατικού πώλησης του Η/Υ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή.
2. Απλό Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου φοιτητή.
3. Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής του φοιτητή.
4. Απλό φωτοαντίγραφο του Παραστατικού Εξόφλησης, στην οποία θα αναγράφεται η καταβολή από τον δικαιούχο του υπερβάλλοντος της επιχορήγησης ποσού, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή.
5. Ειδικά για όσες πωλήσεις φορητών υπολογιστών έχουν πραγματοποιηθεί σε δικαιούχους φοιτητές της Κατηγορίας Β, οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν και το Πρωτότυπο πιστοποιητικό της οικείας σχολής που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/1.3.2006) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Υπογεγραμμένο το «Δελτίο Παραγγελίας» του φοιτητή που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρμογής.
7. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για δαπάνες αξίας άνω των €20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών −παραστατικών προς την ΕΔΕΤ ΑΕ).
8. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους οποίους ζητά την πληρωμή του από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε αποδίδει (εντός ευλόγου χρόνου) την αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διασταύρωση των στοιχείων με το πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση από πλευράς του εισπράττοντος προμηθευτή ισόποσης απόδειξης είσπραξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved