ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εργαστήριο σύγχρονης μουσικής ιδρύεται στο ΑΠΘ 8.11.08


Αθήνα 7.11.2008, 12:54
Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής (ΕΣΜ) ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του τμήματος και ιδίως της Κατεύθυνσης Σύνθεσης, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η έννοια «Σύγχρονη Μουσική» (ΣΜ) αναφέρεται στη μουσική του 20ού και 21ου αιώνα.

Τα αντικείμενα του εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:
1. Μουσική Σύνθεση
2. Θεωρία και Ανάλυση Σύγχρονης Μουσικής
3. Εκτέλεση και Ερμηνεία Σύγχρονης Μουσικής
4. Φιλοσοφία και Αισθητική Σύγχρονης Μουσικής
5. Παιδαγωγική Σύγχρονης Μουσικής
6. Ηλεκτρονική Μουσική
7. Μουσική Ακουστική και Ψυχοακουοτική
8. Οποιοδήποτε αντικείμενο ιστορικής ή και συστηματικής μουσικολογίας έχει σχέση με τη Σύγχρονη Μουσική.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και ερευνητικών αναγκών της κατεύθυνσης Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών σπουδών.
β. Τη διοργάνωση συναυλιών, συνεδρίων, συμποσίων, και εργαστηρίων με θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σύγχρονης Μουσικής.
γ. Τη δημοσίευση και έκδοση των πορισμάτων των ερευνών και των μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
δ. Την πραγματοποίηση μουσικών εκδόσεων που αφορούν τη Σύγχρονη Μουσική.
ε. Την παραγωγή και προώθηση ηχογραφήσεων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή έργων Σύγχρονης Μουσικής.
στ. Την ανάπτυξη συνόλων ειδικευμένων στην εκτέλεση Σύγχρονης Μουσικής.
ζ. Τη συνεργασία με άλλα καλλιτεχνικά και ερευνητικά κέντρα Σύγχρονης Μουσικής καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς προσανατολισμούς.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργασιηρίου, από μέλητου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.

Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασίατων οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, εθνικών ή ευρωπαϊκών.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
στ. Πωλήσεις εκδόσεων του εργαστηρίου και
ζ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved