ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
To σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (16/5)
 


Αθήνα 16.5.2005
Το αναμενόμενο εδώ και καιρό σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η υπουργός Παιδείας κ Μαριέττα Γιαννάκου, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το σχέδιο, που παρουσιάζει αυτούσιο η «Ρ», φέρει τον τίτλο «Για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Το Παράρτημα Διπλώματος» και σύμφωνα με το υπουργείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στις άμεσες προτεραιότητες που είχε αναλάβει η Ελλάδα το 2003 στο Βερολίνο, μαζί με άλλες 39 ευρωπαϊκές χώρες, να υλοποιήσει έως το Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης έως το 2010.

Πάντα σύμφωνα με το υπουργείο, με το σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται:
- Η αντικειμενικότητα του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας με την ίδρυση μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας, η οποία εποπτεύει και εγγυάται την τήρηση διαφανών και αντικειμενικών διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας.
- Η αυτονομία των ΑΕΙ, αφού κύριο συστατικό της διαδικασίας αποτελεί η εσωτερική τους αξιολόγηση που διενεργείται με ιδία ευθύνη τους ενώ η εξωτερική αξιολόγηση διεξάγεται σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας. Επιπρόσθετα, τα ΑΕΙ μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοβελτίωσης και πρακτικές ποιοτικής αποτίμησης του έργου τους.
- Η εκπροσώπηση όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας (ακαδημαϊκό, επιστημονικό, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές) και των κοινωνικών εταίρων στα όργανα και τις διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας.
- Η διαφάνεια, αφού οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης δημοσιεύονται από την Α.ΔΙ.Π.
- Η διεθνής εκπροσώπηση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διασφάλισης της Ποιότητας η οποία έως τώρα ήταν ανύπαρκτη.
- Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών ΑΕΙ για τη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών καθώς και η ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών και των ακαδημαϊκών με την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος
- Η σύνδεση των πτυχίων με την εσωτερική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με τη δωρεάν έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος σε μία ευρέως διαδεδομένη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Τι περιλαμβάνει
Αναλυτικά, το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Εσωτερική Αξιολόγηση
Διαδικασίες και όργανα εσωτερικής αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Σε κάθε ΑΕΙ συγκροτείται, με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη ή Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού και των σπουδαστών.
Οι ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ΑΕΙ υποβάλλουν κατ’ έτος στη ΜΟ.ΔΙ.Π έκθεση με συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της (αριθμός φοιτητών, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, πρόγραμμα σπουδών, υλικοτεχνική υποδομή, φοιτητική μέριμνα κ.ά.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π συντάσσει κάθε διετία έκθεση που αφορά το οικείο ίδρυμα.
Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη κάθε ακαδημαϊκής μονάδας (Σχολή ή Τμήμα) σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι ακαδημαϊκές μονάδες ορίζουν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΕΑ) ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης, αν αξιολογείται μέρος της λειτουργίας των μονάδων, οι οποίες συντάσσουν έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και την υποβάλλουν προς την ΜΟ.ΔΙ.Π
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΑΕΙ συντάσσεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π και αποστέλλεται προς την Α.ΔΙ.Π.
Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης
Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης αφορούν την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, την ποιότητα των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα Ανώτατα Ιδρύματα.
Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης τυποποιούνται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται από την Α.ΔΙ.Π.

2. Εξωτερική Αξιολόγηση
Διαδικασίες και όργανα εξωτερικής αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Η εξωτερική αξιολόγηση διεξάγεται το αργότερο κάθε τέσσερα χρόνια με συνεργασία των ΑΕΙ και της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π)
Σε κάθε ΑΕΙ η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α). Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από 5 μέλη τα οποία προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π. και ορίζονται μετά από κλήρωση. Ένα από τα μέλη της ΕΕΑ μπορεί να προταθεί από την υπό αξιολόγηση μονάδα. Στην Ε.Ε.Α. είναι επιθυμητή η συμμετοχή τουλάχιστον ενός διεθνούς εμπειρογνώμονα καθώς και η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής οργανώσεως αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση μονάδας.
Η Ε.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και επισκέπτεται την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα όπου της παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις και πληροφορίες. Η Ε.Ε.Α. συντάσσει σχέδιο έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης, με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π και το υποβάλλει προς την αξιολογούμενη μονάδα για παρατηρήσεις εντός 15 ημερών.
Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών με τη σύνταξη της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης που υποβάλλεται προς την Α.ΔΙ.Π, η οποία φροντίζει για τη δημοσίευσή της.

3. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Η Α.ΔΙ.Π. είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με έδρα την Αθήνα
Εγγυάται τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας, προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τα ΑΕΙ κατά την πραγματοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης, ενημερώνει και συνεργάζεται με την Πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Διασφάλισης της Ποιότητας, τηρεί μητρώο αξιολογητών και βάση δεδομένων σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ελλάδα, συνεργάζεται και συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς κ.ά.
Υποβάλλει ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης προς τον/την Υπουργό Παιδείας και τον/την Πρόεδρο της Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Είναι ένα σύστημα περιγραφής ενός προγράμματος σπουδών με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που το συνθέτουν. Βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από τον σπουδαστή, δηλαδή στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κ.λ.π.
Το ECTS βασίζεται στον κανόνα ότι 60 πιστωτικές μονάδες αποτελούν το φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους και 30 μονάδες ανά εξάμηνο και 20 μονάδες ανά τρίμηνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Το Παράρτημα Διπλώματος
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ΑΕΙ. Ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση).
Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο προσαρτάται το παράρτημα.
Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία που παρέχουν τα ΑΕΙ. Στο Παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση.
Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχεται αυτόματα μαζί με τον τίτλο και δωρεάν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Τα ΑΕΙ θα πρέπει να ακολουθούν για το Παράρτημα Διπλώματος τις ίδιες διαδικασίες απόδειξης της γνησιότητας που ακολουθούνται και για τον τίτλο σπουδών.

Τι θα βρείτε στα αρχεία
Λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που παρουσίαζει το εν λόγω σχέδιο, η «Ρ» το παραθέτει ολόκληρο στο αρχείο, μαζί με ένα κείμενο για τα βασικά του σημεία, την εισηγητική έκθεση προς την Βουλή και το πλήρες κείμενο της σημερινής συνέντευξης της κ. Γιαννάκου.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το σχέδιο νόμου κ.λπ. (pdf 337 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved