ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το ΤΕΙ Χαλκίδας... πάει Θήβα, "Αλεξάνδρειο" βαπτίζεται το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αλλάζουν όνομα άλλα Τμήματα ΤΕΙ (1/7)


Αθήνα 1.7.2005
Παράρτημα στην Θήβα ιδρύει το ΤΕΙ Χαλκίδας, "Αλεξάνδρειο" θα λέγεται στο εξής το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ αλλάζουν ονομασία ή και αντικείμενο σπουδών ορισμένα άλλων τμήματα ΤΕΙ. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών συστήνονται νέες θέσεις σε ΤΕΙ Χαλκίδας και ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τα παραπάνω προβλέπει το υπ. αριθμ. 106/2005 προεδρικό διάταγμα των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, που ήδη τέθηκε σε ισχύ. Αναλυτικά:

Παράρτημα στη Θήβα
Ιδρύεται Παράρτημα του ΤΕΙ Χαλκίδας στη Θήβα, στο οποίο ιδρύεται και εντάσσεται Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με γνωστικό αντικείμενο τον τομέα της εφοδιαστικής διοίκησης. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Το Παράρτημα και το Τμήμα που ιδρύονται διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 2916/2001, για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Κατ’ εξαίρεση και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στο Παράρτημα και νέο Τμήμα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
- Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ορίζεται μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του ΤΕΙ ή μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ αυτού.
- Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος που ιδρύεται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος. Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές.
- Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.
- Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος.
- Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και, αν δεν υπάρχουν, και από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.

Μετονομασίες και αλλαγές
"Αλεξάνδρειο" θα λέγεται στο εξής το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ αλλάζουν όνομα ή και γνωστικό αντικείμενο ορισμένα τμήματα άλλων ΤΕΙ. Συγκεκριμένα:

- Το Τμήμα Φωτογραφίας της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας σε Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο τη δημιουργία της φωτογραφικής εικόνας σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής και έκφρασης, τη διαχείριση και διακίνησή της καθώς και την τεχνολογία οπτικοακουστικών τεχνών.

- Τα Τμήματα Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας, του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας και του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας σε Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο την εφαρμογή βιολογικών, οικολογικών, φυσικών, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών επιστημών στην αειφορική, πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

- Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο τη γεωργική μηχανολογία και την τεχνολογία υδάτινων πόρων.

- Το Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο τη διοικητική επιστήμη με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Όλοι οι σπουδαστές και όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθενός από τα παραπάνω Τμήματα εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.

- Αλλάζει γνωστικό αντικείμενο το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι και μετατρέπεται σε Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, το οποίο καλύπτει την επιστήμη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με εξειδίκευση εφαρμογής σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Νέες θέσεις
Συνιστώνται επιπλέον θέσεις προσωπικού, που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στο ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και στα άλλα ΤΕΙ και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με απόφαση του υπουργού Παιδείας. Οι θέσεις αυτές είναι:
Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
α) Καθηγητών 6 θέσεις
β) Αναπληρωτών Καθηγητών 5
γ) Επίκουρων Καθηγητών 4
δ) Καθηγητών Εφαρμογών 4
Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)
α) Κατηγορίας Π.Ε.
Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός 2
β) Κατηγορίας Τ.Ε.
Κλάδος Διοικητικός- Λογιστικός 2
γ) Κατηγορίας Δ.Ε.
Κλάδος Διοικητικών - Γραμματέων 1
δ) Κατηγορίας Υ.Ε.
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 2
Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού: 2

Προϋπολογισμός
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις προβλέπεται να προκληθεί σημαντική οικονομική δαπάνη και ειδικότερα συνολική δαπάνη ύψους 380.000.00 ευρώ περίπου για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιδρυόμενου τμήματος του ΤΕΙ Χαλκίδας και ετήσια δαπάνη, για τα συγγράμματα των φοιτητών πουδιαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής: 12.000 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 48.000 ευρώ περίπου για το έτος 2006, 72.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007, και 96.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα έτη 2008 και εξής. Επίσης, ετήσια δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του Τμήματος η οποία διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής: 66.000 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 211.000 ευρώ περίπου για το έτος 2006, 293.500 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 376.000 ευρώ περίπου για το έτος 2008 και 430.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα έτη 2009 και εξής. Και τέλος, ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 300.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και 813.400 ευρώ περίπου, για καθένα από τα οικονομικά έτη 2006 και εξής, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού, του ιδρυόμενου τμήματος και από τη χορήγηση εξόδων παράστασης στον προϊστάμενο αυτού.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved