ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το νομοσχέδιο για την ίδρυση του διεθνούς πανεπιστημίου (21/7)


Αθήνα 21.7.2005
Εξαγώγιμο είδος και μάλιστα με… πύλη εξόδου την Θεσσαλονίκη γίνεται η εκπαίδευση, καθώς το υπουργείο Παιδείας έδωσε πριν λίγο στην δημοσιότητα σχέδιο νόμου για την ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), όπως θα ονομάζεται (αγγλιστί International Hellenic University), θα είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα που θα έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και θα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους.

Ως αποστολή θα έχει την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα και κυρίως από τις γειτονικές βαλκανικές, παραευξείνιες και αραβικές χώρες.

Το πανεπιστήμιο θα οργανώνει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των σπουδών, αυτά θα είναι ανάλογα με τα ισχύοντα στα άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, με δύο μόνο ουσιώδεις διαφορές.

Η πρώτη αφορά στη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία θα είναι η αγγλική, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης και άλλων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Η δεύτερη διαφορά έγκειται στο ότι οι αλλοδαποί φοιτητές θα συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, κάτι που θα ισχύει και για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διαφορά ότι αυτοί για τη φοίτηση σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών θα συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος αυτού, μόνο εφόσον προβλέπονται δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας τους. Όλοι οι άλλοι φοιτητές που θα παρακολουθούν μεταπτυχικά προγράμματα ή προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα συμμετέχουν κανονικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος.

Σε αρχικό στάδιο στο πανεπιστήμιο θα λειτουργήσουν τρεις σχολές και συγκεκριμένα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομίας και Διοίκησης και Επιστημών Τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό της δομής του είναι ότι δεν προβλέπονται Τμήματα, κατά το πρότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η διοίκησή του θα είναι ανάλογη με αυτή των άλλων πανεπιστημίων και θα υπάρχουν τα αντίστοιχα όργανα (Σύγκλητος, Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Γενικές Συνελεύσεις Σχολών, Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες).

Όσον αφορά την επιλογή των φιτητών, αυτή θα γίνεται με επιλογή ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Παιδείας και θα κοινοποιείται στις Πρεσβείες της Ελλάδας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών θα είναι:

1. Η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με το απολυτήριο του ελληνικού Λυκείου, ενώ για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και

2. Η κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι χρόνια του χρόνου της υποβολής της υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που θα διενεργείται με ευθύνη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής. Τα κριτήρια επιλογής θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα.

Το διδακτικό προσωπικό του ΔΙΠΑΕ περιλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες με τα λοιπά δημόσια πανεπιστήμια, ενώ υπάρχει δυνατότητα μετάκλησης επιστημόνων και από το εξωτερικό.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα, είναι το εξής:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

¶ρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή
1. Ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα και με διεθνή διακριτική ονομασία International Hellenic University. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
3. Για την επίτευξη της αποστολής του το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.
4. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας.

¶ρθρο 2
Διάρθρωση
1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το είκοσι τοις εκατό (20%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, και κατόπιν γνώμης της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να κατατέμνονται, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται Σχολές ή Προγράμματα Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

¶ρθρο 3
Διοίκηση – Οργάνωση
1. Τα όργανα διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι η Σύγκλητος, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης, και των Σχολών του οι Γενικές Συνελεύσεις αυτών, οι Κοσμήτορες και οι Αναπληρωτές Κοσμήτορες. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. λειτουργεί αυτοδύναμα όταν εκλεγεί Κοσμήτορας και στις τρεις Σχολές του. Σε κάθε Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να εκλεγεί Κοσμήτορας εφόσον έχουν διοριστεί σε αυτή δέκα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκ των οποίων δύο στη βαθμίδα του Καθηγητή.
2. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:
α) μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων της χώρας, ομότιμοι καθηγητές ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και
β) πρόσωπα οποιασδήποτε υπηκοότητας, αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, ή με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και παραγωγική δραστηριότητα της χώρας, ή με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Πανεπιστημίων.
3. Η Δ.Ε. ασκεί τα καθήκοντα της Συγκλήτου και των Κοσμητειών. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Μέχρι να καταστεί δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα σε κάθε Σχολή, τα καθήκοντα του ασκούνται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ή άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται από την Δ.Ε.. Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη, και αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε.. Για τη λειτουργία της Δ.Ε. εφαρμόζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
4. Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας. Η Σύγκλητος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστήμιων, ως προς τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από κάθε Σχολή και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών, που ορίζεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η Σύγκλητος αποφασίζει επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της με ψηφοφορία, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη. Τα μέλη ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που μετέχουν στην Σύγκλητο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για ένα έτος από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της κάθε Σχολής αντίστοιχα. Για τη διαδικασία εκλογής εφαρμόζονται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος συγκαλείται τακτικώς μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο των μελών της. Η Σύγκλητος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από μέλη του προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. επιτροπές ή συμβούλια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
5. Ο Πρύτανης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Ο Αντιπρύτανης αναπληρώνει τον Πρύτανη όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, είναι αρμόδιος επί των οικονομικών υποθέσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μία τετραετία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι Καθηγητές, ή Αναπληρωτές Καθηγητές, μέλη ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για οποιοδήποτε λόγο, είτε από τη βαθμίδα του Καθηγητή, είτε από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, τότε υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοσδήποτε Καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, από άλλο ίδρυμα. Για τη διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου ως Πρύτανη ή Αντιπρύτανη μετά την πάροδο μιας τετραετίας από την λήξη της προηγούμενης θητείας του στο αξίωμα αυτό.
6. Όργανα Διοίκησης των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι ο Κοσμήτορας, ο Αναπληρωτής του και η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων για τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που ανήκουν στην οικεία Σχολή. Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή του μπορούν να είναι Καθηγητές, ή Αναπληρωτές Καθηγητές, μέλη ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ανήκουν στη συγκεκριμένη Σχολή. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι εκείνη που προβλέπεται για την εκλογή Πρύτανη Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
7. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή του και όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Σχολής. Αποφασίζει επί των θεμάτων αρμοδιότητας της με ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα. Η Γενική Συνέλευση μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέμει τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
8. Η λειτουργία των οργάνων διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ρυθμίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία για τα Πανεπιστήμια, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

¶ρθρο 4
Επιλογή φοιτητών – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
1. Τα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται ιδίως σε αλλοδαπούς φοιτητές.
2. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται κατά περίπτωση η πρόσκληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι (i) η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με το απολυτήριο του ελληνικού Λυκείου, ενώ για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι (6) χρόνια του χρόνου της υποβολής της υποψηφιότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου καθορίζεται ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανά Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν γνώμης της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών.
5. Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους φοιτητές των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης ιδίως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, τις μετακινήσεις, τις υποτροφίες και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
6. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου ή τη διαγραφή του, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.

¶ρθρο 5
Διδασκαλία - Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Δίδακτρα
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μαθήματα μπορεί να γίνονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Οι σπουδές συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας με παρακολούθηση με τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας από απόσταση και με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται :
από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου και
από διδάσκοντες με συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 407/80 (ΦΕΚ Α’ 112) ή από Επισκέπτες Καθηγητές ή από Εντεταλμένους Επίκουρους Καθηγητές ή από Ειδικούς Επιστήμονες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η επικουρία του διδακτικού έργου γίνεται από μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και από μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου.
4. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. σαράντα πέντε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής:
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών δεκαπέντε θέσεις Δ.Ε.Π.,
στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης δεκαπέντε θέσεις Δ.Ε.Π.,
στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δεκαπέντε θέσεις Δ.Ε.Π..
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατ΄ εξαίρεση από τη διαδικασία προγραμματισμού, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ή όταν καταστεί αυτοδύναμη η λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με απόφαση της Συγκλήτου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων του εξωτερικού σε κενές θέσεις μελών Δ.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις.
5. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεκαπέντε θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δεκαπέντε θέσεις από μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής:
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών πέντε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.,
στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης πέντε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.,
στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας πέντε θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π..
6. Οι αλλοδαποί φοιτητές σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος αυτού, το δε ύψος της συμμετοχής αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτηση σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. οικονομικά στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος αυτού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μόνο εφόσον προβλέπονται δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών το δε ύψος αυτής της οικονομικής συμμετοχής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου. Επίσης, όλοι οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμμετέχουν στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, η δε οικονομική τους συμμετοχή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου. Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
7. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και το Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγεται και διορίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία περί Πανεπιστημίων. Το ίδιο ισχύει για τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση, τις άδειες και την πειθαρχική ευθύνη του. Απαραίτητο προσόν διορισμού του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

¶ρθρο 6
Διοικητικές Υπηρεσίες – Διοικητική Υποστήριξη
1. Για τη διοικητική υποστήριξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συστήνονται στην έδρα του Ιδρύματος Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και αυτοτελή Γραφεία Πρυτανείας και Νομικού Συμβούλου. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα εννέα τμήματα: α) Μητρώου Φοιτητών, β) Εκπαίδευσης, γ) Προσωπικού, δ) Οικονομικών Υποθέσεων, ε) Εγκαταστάσεων, στ) Βιβλιοθήκης, ζ) Ακαδημαϊκών Οργάνων, η) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, θ) Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., μπορούν να ιδρύονται , να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται Τμήματα και Γραφεία.
4. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μια θέση Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό Β΄ και 33 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται κατά κατηγορίες ως εξής:
α) ΠΕ κατηγορία 9 θέσεις,
β) ΤΕ κατηγορία 9 θέσεις,
γ) ΔΕ κατηγορία 12 θέσεις,
δ) ΥΕ κατηγορία 3 θέσεις.
5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. Η σύσταση και συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου των ως άνω υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις περί υπηρεσιακών συμβουλίων των Πανεπιστημίων.
6. Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά από πρόταση της Συγκλήτου. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Απαραίτητο προσόν διορισμού του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., πέραν των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΥΕ κατηγορίας.
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους για την αντιμετώπιση εκτάκτων και παροδικών αναγκών του Ιδρύματος. Η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τα προσόντα των προσλαμβανομένων καθορίζονται κατά την κείμενη διαδικασία περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται κατ’ έτος ο αριθμός των υπαλλήλων, που η Σύγκλητος μπορεί να προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α’ 27). Απαραίτητο προσόν του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά την παράγραφο αυτή, πέραν των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
8. Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. επιλέγεται από την Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατόπιν διαδικασίας ανοικτής προκήρυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα επιλογής του. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την άσκηση διοικητικής εποπτείας, ελέγχου και συντονισμού των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών και αποφάσεων του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, όταν εξετάζονται διοικητικής φύσεως θέματα και εισηγείται τα θέματα αυτά. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Συμμετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεως των υπαλλήλων του Ιδρύματος ως εισηγητής. Ο Πρύτανης, με πράξη του, μπορεί να μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου τα καθήκοντα του διατάκτη των δαπανών του Ιδρύματος και του εκκαθαριστή των αποδοχών του πάσης φύσης προσωπικού. Με απόφαση του ο Πρύτανης μπορεί να μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., όπως και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων.
9. Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται του Νομικού Γραφείου του Ιδρύματος. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α’ 149). Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής εξυπηρέτησης του Ιδρύματος σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης των αρχών και υπηρεσιών του Ιδρύματος με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει από τη θέση του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1093/1980 (ΦΕΚ Α’ 270), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν.1816/1988 (ΦΕΚ Α΄251) και ισχύουν κάθε φορά.

¶ρθρο 7
Πόροι – Οικονομική Διαχείριση – Ειδικός Λογαριασμός
1. Οι πόροι του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προέρχονται από:
(α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ως κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων,
(β) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα,
(γ) τη συμμετοχή των φοιτητών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου αυτού,
(δ) έσοδα από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και κάθε μορφής πρόσοδοι από τις δραστηριότητες του,
(ε) έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
(στ) χορηγίες.
2. Η οικονομική διαχείριση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.
3. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνίσταται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2771/1999 και τις λοιπές ειδικές διατάξεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.
4. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τον Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και σε περίπτωση κωλύματος υπάλληλος του Τμήματος αυτού, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος του. Οι γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω λογαριασμού, καθώς και τα καθήκοντα της ως άνω Επιτροπής καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.

¶ρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τον οποίο ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες των θεμάτων που αφορούν ιδίως στην πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π., τη διοίκηση, τα μέλη και τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των οργάνων διοίκησης, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση οργανισμού λειτουργίας, την έκδοση κανονισμού σπουδών, τις λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής φοιτητών, τη χορήγηση και το περιεχόμενο των τίτλων σπουδών, τους πόρους, την περιουσία και την οικονομική διαχείριση, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, ισχύουν οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα Πανεπιστήμια.

¶ρθρο 9
¶λλες Διατάξεις
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. α. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται η φράση: «ή στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000.
β. Η διάταξη της περίπτωσης ι) της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται, επιφυλασσόμενης της ισχύος της μόνο για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ του έτους 2005. Οι περιπτώσεις ια) και ιβ) αναριθμούνται σε ι) και ια) αντίστοιχα.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της ανωτέρω κατηγορίας δεν υπολογίζεται και οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 εφόσον δεν κυρώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
γ. Στο τέλος της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: « Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθηκαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄).
4. Η διάταξη της παραγράφου 45 α) του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 3255/2004 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και για τα δύο επόμενα».
5. Στο άρθρο 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται η παράγραφος 13:
«Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Κατ’ εξαίρεση η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004-2005 σε περισσότερους του ενός κλάδου, μπορεί να αθροισθεί και να υπολογισθεί σε έναν μόνο κλάδο, της προτίμησης του υποψηφίου. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν μετά την λήψη του πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται. Η δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε ένα κλάδο υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2005-2006.»
6. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής:
«β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, χωρίς να προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προηγούμενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε.
Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών, δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.
7. α) Ή παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μονίμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30-6-2004 είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον 30 μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.».
β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 31 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται.
8. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 παραγρ. 2 περίπτωση α και β του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’) και του άρθρου 10 παραγρ. 3 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) για τους κατόχους πτυχίων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους κατόχους πτυχίων αλλοδαπής χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις αυτές, επιφυλασσομένου του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’)
Για όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 του Ν. 2083/1992 και 10 του Ν. 2327/1995 και προσκομίσουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προϋπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προσμετράται για την ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, εφόσον αυτή έχει παρασχεθεί μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής.
9. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η τελευταία φράση της περίπτωσης α΄ «παρατείνεται και για το διδακτικό έτος 2004-05» αντικαθίσταται με τη φράση «παρατείνεται και για τα διδακτικά έτη 2004-05, 2005-06 και 2006-07».
β) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως « Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2003-2004 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος «Ολυμπιακή Εκπαίδευση» επαναπροσλαμβάνονται για τα διδακτικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007. Η επαναπρόσληψη στις ίδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες είχαν αρχικά προσληφθεί γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του ΑΠΥΣΔΕ .».
γ) Στην περίπτωση δ΄ η φράση «παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται με την φράση: «παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ολυμπιακής Εκπαίδευσης.».
10. Η παράγραφος 5 της Υ.Α. Γ2/3345/2-9-1988 (ΦΕΚ 649 τ.Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής.»
11. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης.
12. Έως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι που τοποθετήθηκαν εις εφαρμογή του ¶ρθρου 12 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄) παραμένουν στην θέση τους.

¶ρθρο 10
Τελικές Διατάξεις
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved