ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες από τη Δευτέρα

Αθήνα 18.7.2015, 15:27

Εκδόθηκε σήμερα Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία ορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των τραπεζών από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Πράξη, το ημερήσιο όριο αναλήψεων από ATM διατηρείται στα 60 ευρώ ημερησίως, όμως μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 420 ευρώ ανά εβδομάδα.

Ειισαγωγικές επιχειρήσεις και σπουδαστές στο εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν από την Ελλάδα 5.000 ευρώ το τρίμηνο, ενώ για την περίπτωση νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.

Η Πράξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α' αρ. 84/18 Ιουλίου 2015 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία
εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας,
3. την σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και
των μεταφορών κεφαλαίων
1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική
αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ισχύει
και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ
0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β΄1482) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015 και επιβάλ−
λεται περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην
κίνηση κεφαλαίων κατά τα προβλεπόμενα στην πα−
ρούσα. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκατα−
στημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107),
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα
πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113), τα ιδρύματα ηλε−
κτρονικού χρήματος του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και
τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμά−
των πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος
που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα (στο εξής: «ιδρύματα»).
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέ−
πονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κα−
τάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές
(ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ
ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά
ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες
μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των
τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.
3. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε
κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτή−
τως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών
επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό,
για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της
προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, απαγορεύονται οι ανα−
λήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων
καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό,
με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της
εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που
τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και
λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς
κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων
και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.
5. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρά−
γραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρήση
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για
αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώ−
τατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με από−
φαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψε−
ως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους
ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς
λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται
η προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103).
7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά
για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποί−
ων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την προ−
ϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαρια−
σμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το
ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις
που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών
επιδομάτων,
δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμ−
βάσεις αποδοχής (acquiring),
ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου
2015, νομικών προσώπων,
στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που
συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επι−
χειρηματικότητας,
ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash
collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή
δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
η. το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε
τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής
απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής από−
φασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση
απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση
εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης,
εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό
με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή
ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
ι. η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην
περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους
δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, κατα−
θετικού ή όψεως,
ια. κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση
δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπλη−
ρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.
9. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των
προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, απο−
κλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς
φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δα−
νείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό
στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισο−
δύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευ−
τηρίου ή όψεως.
10. Ειδικότερα θέματα:
α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαίτησης
εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της Τράπεζας της
Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της
απαίτησης σε μετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται με
έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τρα−
πεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο
ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής
συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρι−
σή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του
εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα
παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
γ. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο
εξωτερικό για τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την έναρ−
ξη της ισχύος της τραπεζικής αργίας. Επίσης, απαγο−
ρεύεται η μεταφορά στο εξωτερικό θεματοφυλακής
τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμέ−
νες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν
εντός και εκτός Ελλάδος.
δ. Δεν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την
απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του
Ν. 3606/2007 (Α΄ 195) μέσω οργανωμένων αγορών και
πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελ−
ματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα,
όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί των
περιπτώσεων γ και δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέρ−
γειας τέτοιων μεταφορών κεφαλαίων.
11. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών
μέτρων των προηγούμενων παραγράφων:
α. Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας
β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος
γ. Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποί−
ων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών
δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν
αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τη−
ρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε
διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος
που λειτουργεί στην Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρω−
μών στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν
της θέσης σε ισχύ της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ενδεικτικά, εξυπηρέτη−
ση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιτλοποιήσεις που
εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με
κάρτες πληρωμών διεθνών σχημάτων καρτών, συναλλαγές
ανταλλαγής περιθωρίου ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπη−
ρέτησης διεθνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow,
EIB, λοιπών εξασφαλίσεων (collaterals) με πιστωτικά ιδρύ−
ματα της αλλοδαπής, κ.λπ., σύμφωνα με διαδικασία που
θα ορισθεί από τη διοίκηση αυτού και θα κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.. Προς
απόδειξη της ως άνω φύσης των εξαιρούμενων συναλλα−
γών θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση, η οποία
κοινοποιείται στην ίδια Επιτροπή.
στ. Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την
αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς που
τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλά−
δα, εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασμό που τη−
ρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό.
Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων
από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου στην αλλοδαπή,
θα είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να
είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα
ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της
εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή.
ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό ορ−
γανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα
κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) σε λογαριασμό
τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί
στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από
μεταφορές πιστώσεων από το εξωτερικό, το οποίο πιστώ−
θηκε σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα εντός του 2015 αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών σκο−
πών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ). Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών 
τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού
προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πι−
στώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.
η. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμε−
νους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες
ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, με μεταφορά
πίστωσης του ισόποσου της μισθοδοσίας, σε λογαριασμό
που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί εκτός
Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μό−
νιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού
Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς
μισθοδοσίας σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουρ−
γεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο
της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό,
τεκμηριώνοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.
θ. Έμβασμα από ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό οργα−
νισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα
κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) σε λογαριασμό
τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουρ−
γεί στο εξωτερικό ποσού που προέρχεται αποκλειστικά
από έμβασμα από το εξωτερικό, το οποίο εκτελέστηκε
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράμμα−
τος. Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών
τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού
προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα
πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.
ι. Η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών από
έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβεί−
ες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελ−
λάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από
την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού διαβατηρίου.
ια. Η καταβολή από τα ιδρύματα πληρωμών του
Ν. 3862/2010 (Α΄ 113) μετρητών στους δικαιούχους από
έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή του
αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με σχετική δήλω−
ση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση χρηματικών εμβασμά−
των στο εσωτερικό με καταβολή μετρητών στους δι−
καιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει
καταθέσει το σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή.
ιβ. Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και δι−
δάκτρων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαι−
ολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου
διενεργείται η συναλλαγή από τα οποία αποδεικνύεται η
συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Η πληρωμή των
εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρο−
νικά μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό,
που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους και
όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό,
επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χι−
λιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε
ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.
ιδ. Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημε−
ρολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και
διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή
συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.
Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά
μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τη−
ρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώ−
του της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Πε−
ριεχομένου (Α΄65) όπως τροποποιήθηκαν με την από
30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 66) και αντικαταστάθηκαν δυνάμει της παραγράφου
3 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) παραμένουν σε ισχύ.
Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρ−
θρου 1 της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 66) για όσο χρόνο ισχύουν οι περιορι−
σμοί ανάληψης μετρητών του παρόντος άρθρου.
13. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί δειγματο−
ληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τα θέματα
της αρμοδιότητάς της και επιβάλλει σε αυτά για κάθε
παράβαση πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του
ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.
14. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρ−
θρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών
και χρηματική ποινή έως του ενός δεκάτου του ποσού της
αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα
υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή
έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.
15. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και τα μέλη και ο γραμ−
ματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλα−
γών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας υπο−
στήριξης που συνιστάται σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79), κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική,
αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί
ότι βαρύνονται με δόλο. Για μια διετία από την έναρξη
ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής
δίωξης στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου.
16. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πό−
ντου (‘BlackSeaTradeandDevelopmentBank’) δεν εμπίπτει
στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος
άρθρου.
17. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά
χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Με την ίδια πράξη
μπορεί, επίσης, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρ−
μογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται
διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και
για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπί−
ζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.
18. Οι μη ρυθμιζόμενες από τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου δραστηριότητες των ιδρυμάτων διενερ−
γούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται
περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, να
προστίθενται νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλ−
λαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα
που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
19. Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών δύνα−
νται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της παρ. 4
του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79).

Άρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις ν. 4063/2012
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4063/2012 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο διακριτός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου
με τον τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) Εισπράξεις και
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους»,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ή σε
σύστημα που διαχειρίζεται η ΤτΕ, χρησιμοποιείται απο−
κλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού
δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση
του Δημοσίου Χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη
πληρωμή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κατ’ εξαίρε−
ση η χρήση του ως άνω λογαριασμού είναι επιτρεπτή
για τη διευκόλυνση της δημιουργίας και εξυπηρέτησης
χρηματικών εξασφαλίσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα για χρηματοδοτήσεις που παρέχονται μέσω
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (EFSM). Από το λογαριασμό αυτό πληρώ−
νονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των
δανείων, των πράξεων διαχείρισης, των παραγώγων και
οι λοιπές παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση και
την εν γένει διαχείριση του Δημοσίου Χρέους.
Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε−
ρότητας (ESM) καθώς και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), το τίμημα
που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δα−
πάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσι−
ακού στοιχείου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση
του δημόσιου χρέους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε−
ται η διαδικασία κίνησης του λογαριασμού αυτού για
την πληρωμή του Δημοσίου Χρέους, την εξυπηρέτηση
χρηματικών εξασφαλίσεων και κάθε αναγκαίο θέμα για
τη λειτουργία του».
2. Στο άρθρο τέταρτο του Ν. 4063/2012 (Α΄ 71) προστί−
θεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξου−
σιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία
και να υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες
Συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθώς και των παραρτημάτων
τους όπου προβλέπεται για την διασφάλιση της άμεσης
χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά−
δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της
Ελλάδος και να υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτού−
μενες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ
καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται
για την διασφάλιση της άμεσης χρηματοδότησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών οι ανωτέρω
συμβάσεις μετά την υπογραφή τους από όλα τα προ−
βλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή των Ελλήνων
για ενημέρωση».

Άρθρο τρίτο
Θέματα ΦΠΑ
1. Στο τέλος του σημείου 2 του κεφαλαίου Β. Υπηρεσί−
ες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως
τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται η
εξής φράση:
«και έως την ημερομηνία αυτή ο εφαρμοζόμενος συ−
ντελεστής, για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής,
ορίζεται σε 6%».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρ−
χίζει από 20 Ιουλίου 2015».
Άρθρο τέταρτο
«Θέματα καταβολής φόρου εισοδήματος»
1. Στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 169) προστίθεται
παράγραφος 37 ως εξής:
«37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της
παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται
έως την 31η Αυγούστου 2015».
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την
ημερομηνία αυτή και μετά.
3. Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
Ν. 3427/2005 (Α΄ 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις
27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του
Ν. 4331/2015 (Α΄ 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις
26 Αυγούστου 2015.

Άρθρο πέμπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους
διατάξεις της.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved