ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Από αύριο η ενίσχυση στους εργαζόμενους της Ολυμπιακής

 

Αθήνα 20.7.2010, 17:13

Αύριο Τετάρτη, 21 Ιουλίου, ξεκινά ο ΟΑΕΔ την καταβολή τμήματος του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης για το έτος 2010 στους ανήκοντες στο τακτικό και εποχικό προσωπικό των σημερινών εργοδοτών  Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ, καθώς και στους  εργαζομένους στην  Olymoic Catering AE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 14360/583/13-7-10 και μετά την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Οι δικαιούχοι δε χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού εφ’ όσον η πίστωση θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλωθεί στις σχετικές αιτήσεις τους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Απόφαση αριθμ. 14360/583 (2)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων από την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία− Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»(ΦΕΚ 98 Α’).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/7−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α).
8. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).
9. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή− των του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 2408 Β).
10. Την αριθμ. 10772/37/01.06.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β 811)
11. Την υπ’αριθμ. 2014380/377/0026/27−2−1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 284 Β).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/10327/00 23 1004/12−5−2010 απόφαση του υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».
13. Το υπ’ αριθμ.549/132/13−1−2010 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τα οποία διαβιβάσθηκαν τα υπ’ αριθμ. Β 149210/14−12−2009 και Β150523/24−12−2009 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς το Γ.Λ.Κ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 60.950.000 €, η οποία καλύπτεται από τον Κρατικό - σκέλος Τακτικού - Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 2472) και θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, μετά από τη μεταφορά
του σχετικού κονδυλίου, αποφασίζουμε:
1. Την καταβολή εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας σε κάθε δικαιούχο του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ν.3717/2008 (ΦΕΚ Α 239) για το έτος 2010, στους ανήκοντες στο τακτικό και εποχιακό προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις με την επιχείρηση λύονται ή καταγγέλλονται μετά την κρίσι− μη ημερομηνία καθώς και στους εργαζομένους στην «Olympic Catering ΑΕ» των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3717/2008, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε», “Ολυμπιακή Αεροπορία −Υπηρεσίες
Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 181 Α), ως εξής:
α) Ολόκληρο το εφάπαξ ποσό για όσους δικαιούχους το ύψος αυτού υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
β) Ποσό 15.000 ευρώ για όσους δικαιούχους το εφάπαξ ποσό υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ο ΟΑΕΔ εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην παράγραφο 7 της υπ. αριθμ. 2014380/377/0026/27−2−1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
3. Η αριθμ.12507/515/25−6−2010 (ΦΕΚ Β 979) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved