ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Νομιμοποίηση σε μετανάστες λόγω σπουδών (22/6/06)

Αθήνα 22.6.2006, 23:45
Νομιμοποίηση μπορούν να διεκδικήσουν οι μετανάστες - υπήκοι τρίτων χωρών που ζουν στην χώρα μας και φοιτούν ή αποφοίτησαν από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών, οι μετανάστες της κατηγορίας αυτής μπορούν να ζητήσουν μονιμοποίηση εντασσόμενοι στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης είναι το εξής:

1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005: α) των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει διετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας, β) των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία έχουν αποφοιτήσει και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα και γ) των ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Η άδεια διαμονής για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου είναι ετήσια και ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, προσαυξημένου μέχρι το ήμισυ. Περαιτέρω ανανέωση αυτής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

ε) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να εμφαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό καθώς και η συνολική διάρκεια της φοίτησής του. Εάν δεν συμπληρώνεται στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα διετής φοίτηση και το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ενδιαφερόμενος φοιτούσε σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποβάλλεται επιπρόσθετα σχετική βεβαίωση αυτών σχετικά με το χρόνο φοίτησής του.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

3.Η άδεια διαμονής για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της παρούσης είναι ετήσια και επέχει και θέση άδειας εργασίας. Περαιτέρω ανανέωσή της γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

ε) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να εμφαίνεται η αποφοίτηση καθώς και η συνολική διάρκεια της φοίτησής του. Εάν δεν συμπληρώνεται στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριετής φοίτηση και το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ενδιαφερόμενος φοιτούσε σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποβάλλεται επιπρόσθετα σχετική βεβαίωση αυτών σχετικά με το χρόνο φοίτησής του.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

4. Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 της παρούσης χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίο διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3386/2005, ισόχρονη με την άδεια διαμονής του γονέα χωρίς να απαιτούνται κατά την αρχική χορήγηση η ύπαρξη θεώρησης εισόδου και η υποχρέωση απόδειξης επαρκών πόρων. Περαιτέρω ανανέωσή αυτών γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν.3386/2005.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, όπου απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου.

ε) Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του γονέα ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

ζ) Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

η) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία να εμφαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό.

5. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής της παρούσης υποβάλλονται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και οι άδειες διαμονής εκδίδονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

6. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

7. Στις διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται οι κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved