ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Επτά κοινωνικά προγράμματα από την Αγροτική Εστία

Αθήνα 31.3.2014, 23:13

Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομικό, εισιτηρίων θεάτρου, παροχής βιβλίων, παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών περιλαμβάνει η δέσμη παροχών της Αγροτικής Εστίας έτους 2014, σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας (παρακάτω). 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

- Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για 130.000 δικαιούχους και ειδικότερα: α) για 115.000 δικαιούχους, που θα πραγματοποιήσουν  6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), β) για 15.000 συνταξιούχους, που θα πραγματοποιήσουν 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέχρι 4 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.
- Εκδρομικό πρόγραμμα για 50.000 άτομα, εκ των οποίων 5.000 σε 3ήμερες εκδρομές, 7.000 σε 2ήμερες εκδρομές και 38.000 σε μονοήμερες εκδρομές.
- Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, ενενήντα τρείς χιλιάδες (93.000) άτομα.
- Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων για 300.000 άτομα εκ των οποίων 200.000 θα προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους από τα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία, και 100.000 άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα παραλάβουν δωρεάν βιβλία τα οποία θα προμηθευτεί ο ΟΓΑ.
- Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες 300) άτομα.
- Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς 1.250 άτομα.
- Πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών 10.000 άτομα.

Στην απόφαση περιγράφονται και οι  οι προϋποθέσεις ένταξης σε καθένα από τα επιμέρους προγράμματα που προαναφέρθηκαν.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού 
Αγροτικής Εστίας έτους 2014 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 
Ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτι−
κής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 189/2009 
(ΦΕΚ 221 Α) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουρ−
γείων» και του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 85/2012 (ΦΕΚ 141 
Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ/γμα 88/2012 (ΦΕΚ 143 Α) «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141 Α)»
3. Τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 86/2012 (ΦΕΚ 141 
Α)«Διορισμός Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ/γμα 213/1992(ΦΕΚ 102 Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105/9.7.2012).
7. Την υπ’ αριθ. 1429/3/23−1−2014 Απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΟΓΑ,
8. Τις υπ’ αριθ. 85, 86, 87, 88, 153, 155, 156, /2014 αποφά−
σεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για 
το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(κωδικοποιητικό Π.Δ/γμα 63/2005,Α/98) και το γεγονός 
ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
11.000.000 Ευρώ σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, για το έτος 2014, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
ΚΑΕ 2362 του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων πού θα εντα−
χθούν στα προγράμματα και τις παροχές του Λογαρια−
σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2014, τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια επιλογής τους, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι−
κής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 
2014 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι−
σμού εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) άτομα εκ των 
οποίων:
α) εκατό δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) άτομα θα πραγ−
ματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις).
β) δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) συνταξιούχοι, θα 
πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυ−
κτερεύσεις) και μέχρι τέσσερις (4)απλές λούσεις σε 
εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών της 
χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος 
ιαματικού τουρισμού.
• Στο εκδρομικό πρόγραμμα πενήντα χιλιάδες (50.000) 
άτομα, εκ των οποίων, πέντε χιλιάδες (5.000) άτομα θα 
πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές, επτά χιλιάδες 
(7.000) άτομα θα πραγματοποιήσουν 2ήμερες εκδρομές 
και τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) άτομα μονοήμερες 
εκδρομές.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων, ενενήντα τρείς χιλιάδες (93.000) άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, τριακό−
σιες χιλιάδες (300.000) άτομα εκ των οποίων διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) άτομα θα προμηθευτούν δωρεάν βι−
βλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον 
ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκατό χιλιάδες (100.000) 
άτομα, άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα παραλάβουν 
δωρεάν βιβλία τα οποία θα προμηθευτεί ο ΛΑΕ/ΟΓΑ.
• Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες τριακόσια (300) 
άτομα.
• Στο πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπι−
ακούς σταθμούς χίλια διακόσια πενήντα (1250) άτομα.
• Στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτι−
κά σεμινάρια νέων αγροτών δέκα χιλιάδες (10.000) άτομα.

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι−
νωνικού τουρισμού διακοπών, εκδρομών, εισιτηρίων θε−
άτρων και δωρεάν παροχής βιβλίων σε 200.000 άτομα 
που θα προμηθευτούν βιβλία απευθείας από τα συμβε−
βλημένα βιβλιοπωλεία, έτους 2014: 
− Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως 
ισχύει, ή
− Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή
− Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα κάτοχοι 
βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρε−
άν παροχής βιβλίων, σε (100.000) άτομα, τα οποία θα 
παραλάβουν βιβλία από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ.
−Να είναι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και να έχουν 
εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαμα−
τικού τουρισμού: 
−Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπε−
ρηλίκων.
− Να είναι, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κά−
τοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης .
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα παρο−
χής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτε−
κνες μητέρες:
− Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες καθώς και οι σύζυ−
γοί τους ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφα−
λιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής τους στην παροχή
− Να έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα 
ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 
24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή είναι ανίκανα για εργασία σε 
ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.
− Να είναι, όλοι οι ανωτέρω, κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας 
ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα παρο−
χής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς:
− Να είναι τουλάχιστον ο ένας γονέας συνταξιούχος 
του ΟΓΑ ή ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχει εξοφλήσει τις ασφα−
λιστικές του εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης για τη χορήγηση παροχής.
− Να είναι το τέκνο για το οποίο ζητείται η παρο−
χή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, 
ηλικίας από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έμμεσα ασφαλισμένο 
στον ΟΓΑ.
− Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κά−
τοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης. 
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάλη−
ψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγρο−
τών:
− Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 40 
ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στην παροχή.
Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά−
νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές 
το έτος 2014, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα 
στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παρο−
χής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων, επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε 
πολύτεκνες μητέρες καθώς και τροφείων για βρεφο−
νηπιακούς σταθμούς.

Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων 
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2014, ορίζο−
νται τα παρακάτω κριτήρια:
1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών 
και Εκδρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, 
οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε−
ρηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως 
ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που έχουν εξοφλήσει τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές, κατά το χρόνο υποβο−
λής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
συμμετοχής σ’ αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζόμε−
νου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής 
καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού 
Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών, 
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα 
προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, 
καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των 
οικογενειών τους.
2. Στα προγράμματα Ιαματικού Τουρισμού καθορίζε−
ται να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συντα−
ξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων 
και οι συνταξιούχοι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν 
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δικαιούχοι του Λο−
γαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει 
αίτηση συμμετοχής.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθ−
μό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 
1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η 
κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΓΑ. 
Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμ−
μετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 
ή Ιαματικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι δικαιούχοι του 
ΛΑΕ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε 
ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι 
λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους 
λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν 
εξωïδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.
3. Στα προγράμματα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων και δωρεάν παροχής βιβλίων τα οποία θα προμη−
θευτούν οι δικαιούχοι απευθείας από τα βιβλιοπωλεία, 
καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 1 
του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν εν−
διαφέρον συμμετοχής σ’ αυτά και σε περίπτωση που 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγα−
λύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως 
κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία 
που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων τα οποία 
θα παραλάβουν οι δικαιούχοι από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ καθορί−
ζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον συμμετοχής σ’ αυτό και σε περιπτώσεις 
που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων με−
γαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσης, 
ως κριτήριο καθορίζεται η επιλογή, με διαδικασία που 
θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
4. Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες καθορίζεται να 
περιληφθούν οι δικαιούχοι της παρ. 4 του άρθρ. 2 της 
παρούσης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής 
σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο 
άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζε−
ται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
5. Στο πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονη−
πιακούς σταθμούς, καθορίζεται να περιληφθούν οι δι−
καιούχοι της παρ. 5 του άρθρ. 2 της παρούσης, που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ ’αυτό και σε 
περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δι−
καιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 1 της 
παρούσης ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, 
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
6. Στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφω−
τικά σεμινάρια νέων αγροτών καθορίζεται να περιλη−
φθούν οι δικαιούχοι της παρ. 6 του άρθρου 2 της παρού−
σης οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής 
σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζόμενου 
στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο καθορίζεται 
η επιλογή, με διαδικασία που θα ορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved