ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Οροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής (8/9/06)


Αθήνα 8.9.2006, 14:22
Τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθορίζουν με την υπ. αριθμ. 12193 (4) απόφασή τους τα συναρμόδεια υπουργεία Οικονομίας και Απασχόλησης.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση εκδόθηκε επειδή 
δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών, και επειδή οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων δεν καταλαμβάνονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να ισχύουν σαν γενικά υποχρεωτικές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.

Το πλήρες κείμενό της είναι το εξής:

Αρθρο 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα Ιδρύματα Ειδικής
Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το οποίο κατατάσσεται στις κατωτέρω τέσσερις κατηγορίες ειδικοτήτων.
Α΄ Κατηγορία: Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Γυμναστές, Λογοθεραπευτές, Δραματοθεραπευτές, Μουσικοχοροθεραπευτές, Θεραπευτές μέσω των Εικαστικών Τεχνών πτυχιούχοι ξένων ή ελληνικών (όπου υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες) Πανεπιστημίων.
Β΄ Κατηγορία: Πτυχιούχοι Σχολών ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και λοιπών ισοτίμων σχολών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (π.χ. εργοθεραπευτές, κοινωνικοί θεραπευτές και με τεχνικές ειδικότητες).
Γ΄ Κατηγορία: Εκπαιδευτές με τεχνικές ειδικότητες απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κεραμιστές, μεταξοτύπες, τεχνίτες υφαντικής και πλεκτικής, κηπουροί, ξυλουργοί, τεχνίτες ζαχαροπλαστικής κ.ο.κ. – ειδικοί παιδαγωγοί απόφοιτοι ΙΕΚ, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
Δ΄ Κατηγορία: Λοιπές πλην των ανωτέρω κατηγορίες ειδικοτήτων.

Αρθρο 2
Αποδοχές
α) Βασικοί Μισθοί σε ευρώ:
Α΄ Κατηγορία (Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Γυμναστές, Λογοθεραπευτές κ.λ.π.)Χρόνια Υπηρεσίας          Από 1.1.2006         Από 1.9.2006    Από 1.5.2007
0 – 3                            845,94                  871,32             915,76
3 – 6                            891,95                  918,71             965,56
6 – 9                            979,46                  1008,84           1060,29
9 – 12                          1020,59                 1051,21           1104,82
12 – 15                        1050,13                 1081,63           1136,79
15 – 18                        1084,91                 1117,46           1174,45
18 – 21                        1106,23                 1139,42           1197,53
21 – 24                        1133,14                 1167,13           1226,65
24 – 27                        1165,31                 1200,27           1261,48
27 – 30                        1190,00                 1225,70           1288,21
30 – 35                        1222,17                 1258,84           1323,04

Β΄ Κατηγορία (Πτυχιούχοι Σχολών ΚΑΤΕΕ − ΤΕΙ κ.λπ.)
Χρόνια Υπηρεσίας        
Από 1.1.2006         Από 1.9.2006     Από 1.5.2007
0 – 3                          758,44                  781,19               821,03
3 – 6                          813,77                  838,18               880,93
6 – 9                          845,94                  871,32               915,76
9 – 12                        864,63                  890,57               935,99
12 – 15                      891,95                  918,71               965,56
15 – 18                      919,23                  946,81               995,10
18 – 21                      929,33                  957,21               1006,03
21 – 24                      949,90                  978,40               1028,30
24 – 27                      984,42                  1013,95             1065,66
27 – 30                      1017,98                1048,52             1101,99
30 – 35                      1040,77                1071,99             1126,66

Γ΄ Κατηγορία (Εκπαιδευτές με τεχνικές ειδικότητες απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Χρόνια Υπηρεσίας        Από 1.1.2006          Από 1.9.2006     Από 1.5.2007
0 – 3                          691,12                   711,85              748,15
3 – 6                          725,14                   746,89              784,98
6 – 9                          761,79                   784,64              824,66
9 – 12                        799,57                   823,56              865,56
12 – 15                      823,50                   848,21              891,47
15 – 18                      848,56                   874,02              918,60
18 – 21                      873,97                   900,19              946,10
21 – 24                      900,18                   927,19              974,48
24 – 27                      927,09                   954,90              1003,60
27 και άνω                 963,04                   991,04              1042,52

Δ΄ Κατηγορία (Λοιπό προσωπικό): Ισχύουν οι αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας όπως ορίζονται από τις εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση για το προσωπικό των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.)
β) Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών.
βα) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989),
• 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% μόνο για όσους απασχολούνται σε θέσεις που απαραίτητο προσόν είναι η επάρκεια στην ξένη γλώσσα.
βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 8% για τους κατόχους MASTERS και 16% για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
βδ) Νοσοκομειακό επίδομα: 20% σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε μονάδες νοσοκομειακού χαρακτήρα όπως τούτο ορίζεται από τον ν. 201/1975.
βε) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 3% υπολογιζόμενο στο α΄ μισθολογικό κλιμάκιο (0−3 χρόνια) του προσωπικού της Α΄ κατηγορίας ειδικοτήτων.

Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Για τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των υπό στοιχεία Α΄ και Β΄ κατηγορίες εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης προσμετράται εκτός από τον χρόνο υπηρεσίας και κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη, καθώς και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος μετά την κτήση του πτυχίου τους.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάσθηκαν οι εργαζόμενοι και σε περίπτωση ασκήσεως αυτοτελούς επαγγέλματος με πιστοποιητικό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνει τον χρόνο της ασκήσεως.
β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες εργασία την εβδομάδα.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις των διατάξεων του εργατικού δικαίου.
3) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4)΄Ολες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόμενους − υψηλότερες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας − που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 5
Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου καταργείται.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved