ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Τι προβλέπει για τις συντάξεις ο νέος ν. 4336/2015

Αθήνα 14.8.2015, 23:55

Ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου περιλαμβάνονται στο Μέρος Α' «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου» του ν. 4336/2015.

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:


ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα−
θίστανται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από
1.1.2015 και μετά.»
β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».
γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/
2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του−
λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του
65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη
φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους
της ηλικίας τους.»
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα
κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη−
σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών
του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή−
λου ή του στρατιωτικού».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών
του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα−
ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του
έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από
την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».
στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και
την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από
την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»
ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση
«που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία
από 1.1.2015 και μετά,».
η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/
2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ−
ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»
θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/
2010 καταργούνται.
ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι−
ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί−
ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου,
αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα
δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε−
ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν
την 30.8.2015.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπη-
ρεσία από 1.1.2015 και μετά υπολογίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως
ισχύουν.»
Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζό-
μενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.
3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα-
προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ-
ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι-
κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία
έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την
31.8.2015.
3. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη α-
ντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010
που αντικαθίστανται με τις διατάξεις των προηγουμένων
παραγράφων του παρόντος.
4. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρ-
θρου 55 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βά-
ση τις διατάξεις της παρ. 5, δεν έχει εφαρμογή για ό-
σους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρε-
σία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το
67ο έτος της ηλικίας και παραμένει αμετάβλητο κατά πο-
σό μέχρι 31.12.2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη συ-
μπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το πο-
σό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους
κατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρ-
μόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παρ. 3 του άρθρου 7
του ν. 3865/2010.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ.
169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα-
προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ-
ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι-
κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία
έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την
1.7.2015.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν ε-
φαρμογή για όσους λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007,
καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην
υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των
νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185). Επί-
σης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για ό-
σους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανά-
του στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα
τους.
δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για ό-
σους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.
2084/1992 (Α΄165).
5. Η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»
6. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α' 210)
προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. α. Από 1.1.2022 οι διατάξεις της παρ. 15 έχουν α-
νάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν θεμελιώσει συ-
νταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012 και δεν έ-
χουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
του νόμου αυτού, το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας
της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά περίπτωση,
από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε-
σίας του Δημοσίου.
Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού όρια ηλικίας καταβολής
της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της
ημερομηνίας αυτής έως την 31.12.2021, στα προβλεπό-
μενα από το ανωτέρω εδάφιο όρια ηλικίας, όπως αυτά α-
ποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
3865/2010.
Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνταξιοδοτικές
διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατά
τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58° έτος. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτή-
τως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξηση
αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.
Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται με
τη συμπλήρωση του οριζομένου στους κατωτέρω πίνα-
κες νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος
που ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όριο ηλι-
κίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του.
β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολι-
κό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται
από τις διατάξεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 10% και
μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπό-
μενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους
δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, με εξαίρεση όσους από αυτούς α-
ποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συ-
μπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγμα-
τος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται
σταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ μέχρι
και του 65ου έτους της ηλικίας.
δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν
έχουν εφαρμογή:
αα. Για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του
νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και
το όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋ-
πόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής
τους, όπως αυτά ισχύουν κατά την ανωτέρω ημερομη-
νία.
Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων
αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την ά-
σκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό
67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα
μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συ-
ναίνεσης και του έτερου γονέα.
γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄78).
δδ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπερι-
πτώσεων αα΄, ββ΄ και εε΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου αυτού.
Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της πε-
ρίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οι-
κείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κα-
τά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.»
7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής:
« 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υ-
ποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ει-
δικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλή-
ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.
β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυ-
τού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συ-
μπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντά-
ξιμης υπηρεσίας.»
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ-
μογή για τα πρόσωπα του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007
για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές
με την καταβολή της σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυ-
τές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νό-
μου αυτού.
8. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με
την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημο-
σίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συ-
ντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι-
στικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α΄276).

* Ακολουθούν οι πίνακες.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
4334 /2015 (Α΄80)
1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) α-
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από
τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρ-
χίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το
ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων κα-
ταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν
το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανι-
κό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έ-
τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε
προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το
προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώ-
τατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.»
982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 3863/2010 (Α΄115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλι-
ση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
έως και 31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγω
γηρτος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούντα.»
2. Η παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (A΄80) α-
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται α-
πό τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη
νομοθεσία, ως ισχύουν: α) οι Τομείς του Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επι-
κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του
Ο.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι-
ών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoμέας Επι-
κουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
(Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε-
λευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τομέας Επι-
κουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων
(Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγό-
ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη-
τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο Τομέας
Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυ-
τικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με τους όρους
και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως
και 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουμέ-
νων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το
ΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και
οικονομική οργάνωση.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρού-
σας.
Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του
Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του
ΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Α-
σφάλισης, διατίθενται με κοινή απόφαση των αρμόδιων
Υπουργών στο ΕΤΕΑ.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Οι παράγραφοι 30
και 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) αναριθμού-
νται σε 29 και 30 αντίστοιχα.
3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015
(Α΄ 80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπο-
νται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις,
διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4331/2015 (Α΄69) κα-
ταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ Η-
ΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ
1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους
σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμέ-
νων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι-
λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το
62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλι-
σης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έ-
τη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύ-
νταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατά-
ξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι-
λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το
62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφά-
λισης.
2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανι-
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης
της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση
του νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλή-
ρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως
την 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παρα-
γράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115),
σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπε-
ται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή
μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση,
σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δη-
μοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος,
εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συ-
μπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέ-
σεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται,
πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επι-
πλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συ-
μπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με
τους πίνακες του άρθρου αυτού.
4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμε-
νοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι
μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοπορι-
στική εργασία τέκνων.
5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινω-
νικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας
της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων
του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας,
όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να α-
σκηθούν οποτεδήποτε.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κά-
θε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου
αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

* Ακολουθούν οι πίνακες.
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved