ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ο ΟΓΑ για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62ο έτος, με 40 χρόνια ασφάλισης

Αθήνα 30.9.2015, 13:31

Διευκρινήσεις για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης. καθώς και για την δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με το ν. 4302/2014, δίνει με εγκύκλιό του ο ΟΓΑ. 

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ - ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
www.oga.gr
Αθήνα 30/9/2015
Προς: Τους Αποδέκτες του Πίνακα ∆ιανοµής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2015
ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟ 62Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ»

Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 παρέχεται η δυνατότητα
στους ασφαλισµένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος µε την
συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, µε καταβολή
εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Από τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα
αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.

Ειδικότερα ορίζεται ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.2458/1997, όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
1. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
β) έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολή εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαµβανοµένου και
του χρόνου ασφάλισης της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών
προσαυξάνεται, ανά ηµερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος µέχρι τη συµπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.
Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης
µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40
ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και του
άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3996/2011.
Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από
τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση
συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας. 
3. Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης του Ν.1745/87 για όσους ασφαλιστούν στον Κλάδο
που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδροµών στον Κλάδο,
για όλες τις κατηγορίες συντάξεων.»

1. Εφαρµογή της νέας διάταξης - Γενικά θέµατα
Η σύνταξη γήρατος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014, θα χορηγείται από την 1η
του µήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και
σαράντα (40) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν µπορεί να
είναι προγενέστερη της 1.10.2014 (η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η
8.10.2014).

Παράδειγµα: ασφαλισµένος, γεννηµένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέµβριο
του 2015 και έχει ήδη συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την
1.11.2015.

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριµένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το µήνα συµπλήρωσης του 62ου έτους
της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερηµένης υποβολής της αίτησης ,δε χορηγείται αναδροµικά
η σύνταξη.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου
για τη συµπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης
σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής
ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών µελών της Ε.Ε. – Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών µε
τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ∆ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η
διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων.

Στην συνέχεια, εάν µετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συµπληρώνονται 40 έτη, θα
ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων και ότι µπορούν να
αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Αν ο
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου θα
εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος θα πρέπει να
εξετάζεται αν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, διότι είναι ενδεχόµενο, ακόµη και
αν η αίτηση υποβάλλεται µε την συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, η έναρξη του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος να είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου του έτους που συµπληρώνει το 67ο
 έτος της ηλικίας.

Παράδειγµα: Ασφαλισµένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης γεννηµένος το έτος 1949 υποβάλλει αίτηση για
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στον ΟΓΑ τον Ιανουάριο του 2016. ∆ιαπιστώνεται ότι έχει 40 έτη ασφάλισης
συνολικά. ∆ικαιούται σύνταξη γήρατος από 1-1-2016 και όχι από 1-7-2016.

2. Κύρια σύνταξη
Η κύρια σύνταξη χορηγείται µε την συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την συµπλήρωση 40 ετών
ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Τα 40 έτη ασφάλισης µπορούν να συµπληρωθούν:
Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης,
στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. 
Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών µελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρµόζουν τους
Κανονισµούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ∆ιµερείς
Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.
 Με πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.3996/2011 (βλέπε
κατωτέρω § 6,ποιοι πλασµατικοί χρόνοι αναγνωρίζονται, προϋποθέσεις, εξαγορά κλπ.).

3. Βασική σύνταξη
Όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. µε την συµπλήρωση του 62ου έτους της
ηλικίας και µε 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαµβάνουν παράλληλα από την ίδια ηµεροµηνία και
τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν συµπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον
Κλάδο. Η 15ετία µπορεί να συµπληρώνεται και µε χρόνο ασφάλισης χωρών – µελών της Ε.Ε. που εφαρµόζουν
τους Κανονισµούς Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ∆ιµερείς
Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.

Για την συµπλήρωση της απαραίτητης 15ετίας για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης, δεν συνυπολογίζονται
χρόνοι ασφάλισης άλλων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ή αναγνωριζόµενοι-πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης.
Εάν δεν συµπληρώνονται 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του
Ο.Γ.Α., η βασική σύνταξη µπορεί να χορηγηθεί, εφόσον διαπιστώνονται 25 τουλάχιστον έτη απασχόλησης µε
εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. µετά την συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας.

Η καταβαλλόµενη βασική σύνταξη ακολουθεί την ετήσια µείωση κατά 4%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12
του Ν.2458/1997, ανάλογα µε το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης.

4. ∆ιαδοχική Ασφάλιση
Όταν η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (προσµέτρηση χρόνου
ασφάλισης και σε άλλο/α ελληνικό/ά ταµείο/α), αν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του (40 έτη ασφάλισης και
συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας) ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος φορέας για την κρίση σε πρώτο
στάδιο (1500 ηµέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία πριν την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν
διαβιβάζεται στον προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απορριπτική
απόφαση και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης που περιγράφονται παρακάτω, εκτός από την συµπλήρωση των χρονικών
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (40 έτη) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την συµπλήρωση των
απαραίτητων 1.500 ηµερών, προκειµένου ο Ο.Γ.Α. να καταστεί αρµόδιος φορέας για την εξέταση του
συνταξιοδοτικού αιτήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

α .Ο Ο.Γ.Α. απονέµων φορέας.
Αν ο Ο.Γ.Α. είναι αρµόδιος και καταστεί και απονέµων φορέας, θα χορηγείται και η Βασική Σύνταξη εφόσον ο
ασφαλισµένος έχει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (αναφέρεται
παραπάνω).
β. Ο Ο.Γ.Α. συµµετέχων φορέας.
Όταν ο Ο.Γ.Α. είναι συµµετέχων φορέας, για αιτήσεις συνταξιοδότησης µετά τις 8.10.2014, µαζί µε τις
συντάξιµες αποδοχές, θα γνωστοποιείται και η χορήγηση της Βασικής Σύνταξης στο ποσό του Ο.Γ.Α. εφόσον 
ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, 40 έτη ασφάλισης συνολικά και 15 χρόνια
ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το
νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από τον Ο.Γ.Α. (62ο έτος).

5. ∆ιεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις
5.1. Συνυπολογισµός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. – Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας – Εφαρµογή της
απόφασης Η6.

Με το άρθρο 6 του Ε.Κ.883/2004 ορίζεται η αρχή του συνυπολογισµού των περιόδων ασφάλισης και κατοικίας
σε άλλα κράτη – µέλη της Ε.Ε. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη όλες οι περίοδοι
ασφάλισης ή κατοικίας που κοινοποιούνται από άλλα κράτη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους, προκειµένου
να µην υπάρχουν εµπόδια για τη θεµελίωση του δικαιώµατος. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 5 του Ε.Κ.
883/2004, το αρµόδιο κράτος – µέλος διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους λοιπούς ειδικούς – εθνικούς
όρους ως προς τη χορήγηση των παροχών κοινωνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται
χωρίς διακρίσεις. Επίσης, στο άρθρο 51 του Ε.Κ.883/2004 προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις – περιορισµοί
στον συνυπολογισµό περιόδων ασφάλισης για συγκεκριµένες παροχές.

Στην απόφαση µε αριθµό Η6 της 16ης ∆εκεµβρίου 2010 της ∆ιοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισµό των
Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλειας σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
883/2004, ορίζεται ότι:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0212(01)&from=EN)
 «1. Όλες οι περίοδοι ασφάλισης -είτε είναι περίοδοι εισφοράς είτε περίοδοι που θεωρούνται ως ισοδύναµες µε
περιόδους ασφάλισης δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας- πληρούν την έννοια «περίοδοι ασφάλισης» για τους
σκοπούς εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009.
2. Όλες οι περίοδοι για τον εκάστοτε σχετικό κίνδυνο, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί δυνάµει της
νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους, λαµβάνονται υπόψη εφαρµόζοντας την αρχή του συνυπολογισµού
περιόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στο άρθρο 12 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 987/2009. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που
κοινοποιούνται από άλλα κράτη µέλη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους.
3. Εντούτοις, τα κράτη µέλη -αφού εφαρµόσουν την αρχή του συνυπολογισµού που αναφέρεται στο σηµείο 2
— , διατηρούν τη δικαιοδοσία να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση παροχών
κοινωνικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 -µε την
προϋπόθεση, ότι οι εν λόγω όροι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις-. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.»
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο αρµόδιος φορέας συνταξιοδότησης, για τον εκάστοτε
ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατο) θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις περιόδους
ασφάλισης (πραγµατικές και εξοµοιούµενες) που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών µελών για
τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός εάν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ειδικοί εθνικοί όροι.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, ο Ο.Γ.Α. για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο θα πρέπει
να συνυπολογίσει για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος κύριας σύνταξης το σύνολο των
πραγµατικών και εξοµοιούµενων περιόδων ασφάλισης που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών
µελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατος) εφόσον δεν επικαλύπτονται.
Ο περίοδοι ασφάλισης στο έντυπο Ε205 αποτυπώνονται συνήθως σε διαφορετικές στήλες ή σε διαφορετικές
ενδείξεις (π.χ. 8.1.1. και 8.1.2 στο Ε205/DE). Για παράδειγµα, για τη θεµελίωση του δικαιώµατος για σύνταξη 
γήρατος, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις
συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη γήρατος. Για σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να
συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές
παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη αναπηρίας. Για τον υπολογισµό του ποσού της κύριας σύνταξης θα
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος του άλλου κράτους µε την ένδειξη «για τον υπολογισµό των παροχών» και
εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση (π.χ. σηµείο 8.2 στο Ε205/DE). Αντιθέτως, για τη βασική σύνταξη θα
λαµβάνεται υπόψη και για τον υπολογισµό του ποσού, το σύνολο πραγµατικών και πλασµατικών –
εξοµοιούµενων χρόνων

Εφιστούµε την προσοχή ότι τα οριζόµενα στην Η6 απόφαση ισχύουν για αιτήσεις υποβληθείσες
µετά την 1.5.2010 και έναρξη συνταξιοδότησης µετά την 1.4.2011.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της ως άνω απόφασης, τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα
να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους, µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις.

Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.:Φ60000/7267/608/8.4.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ,σύµφωνα µε την ελληνική
κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, η συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των
γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 (20ετία ή 25ετία από 1.1.2013 για
τον Ο.Γ.Α. υποθέσεις Ρ) αποτελεί ειδικό εθνικό όρο. Επειδή για τη χορήγηση της συγκεκριµένης παροχής
απαιτείται πραγµατική ή προαιρετική ασφάλιση η οποία για τον Ο.Γ.Α. επιτρέπεται να συµπληρωθεί µόνο µε
χρόνο στρατιωτικής θητείας (οι άλλες δυο προβλέψεις του Ν.3996/2011 για αναγνώριση χρόνων δεν
εφαρµόζονται στον Ο.Γ.Α.), οι χρόνοι ασφάλισης άλλων κρατών της Ε.Ε. που θα λαµβάνονται υπόψη για την
συγκεκριµένη παροχή, θα είναι µόνο οι χρόνοι υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης και όχι οι
εξοµοιούµενοι χρόνοι ασφάλισης.

5.2. Αναγνωριζόµενοι χρόνοι
Παραθέτουµε κατωτέρω επιπλέον διευκρινίσεις για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που το δικαίωµα δεν
θεµελιώνεται αυτοτελώς µε ελληνικούς χρόνους και θα πρέπει να συνυπολογισθούν περίοδοι ασφάλισης που
έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες χωρών που εφαρµόζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς
κοινωνικής ασφάλειας 883/2004 & 987/2009 ή χωρών µε τις οποίες µας συνδέει ∆ιµερής Συµφωνία κοινωνικής
ασφάλειας.

5.2.α. Χώρες Ε.Ε. – Ε.Ο.Χ. – Ελβετία.
Οι ασφαλισµένοι έχουν δικαίωµα αναγνώρισης έως 7 ετών πλασµατικής ασφάλισης για την συνταξιοδότησή
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4302/2014 (στο 62ο έτος µε 40 έτη ασφάλισης). Για την συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 7 πλασµατικών – εξοµοιούµενων αναγνωριστέων ετών θα προσµετρούνται και τα πλασµατικά χρόνια – εξοµοιούµενες περίοδοι των φορέων Χωρών –Μελών της Ε.Ε. των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, όπως αποτυπώνονται στα έντυπα Ε205. Π.χ. ασφαλισµένος µε 4 εξοµοιούµενα έτη στη Γερµανία έχει δικαίωµα µόνο για 3 έτη αναγνώρισης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης στην άλλη χώρα, τότε δίνεται δικαίωµα στον ασφαλισµένο του Ο.Γ.Α., να αναγνωρίσει µέχρι 7 χρόνια ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν. 3996/2011.

Σε περίπτωση που ο εξοµοιούµενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών, θα
λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται δυνατότητα
αναγνώρισης επί πλέον πλασµατικών χρόνων του Ν.3996/2011. 

Ακόµη πρέπει να εξετάζεται και το είδος των εξοµοιούµενων χρόνων της άλλης χώρας, προκειµένου να µην
αναγνωρίζεται χρόνος στην Ελλάδα για την ίδια αιτία την ίδια χρονική περίοδο ή ο συνολικός πλασµατικός
χρόνος ασφάλισης στα δύο κράτη, για την ίδια αιτία, να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του νόµου για την
ίδια αιτία.

Για παράδειγµα χρόνοι σπουδών στο Ελληνικό πανεπιστήµιο, αναγνωρισµένοι στο σύνολο τους στην
Γερµανία, δεν µπορούν να αναγνωριστούν και στην Ελλάδα, ή εφόσον έχουν αναγνωριστεί χρόνοι ασφάλισης
για ένα τέκνο σε ξένο κράτος υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για τα άλλα τέκνα στην Ελλάδα και
µέχρι το όριο που ορίζει ο Ν.3996/2011.

Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.: Φ60000/7267/608/8.4.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κενά διαστήµατα ασφάλισης µεταξύ
δύο κρατών της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή ανάµεσα σε χώρα της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας και
χώρας µε την οποία έχει συναφθεί ∆ιµερής Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα µπορούν να αναγνωριστούν
ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 40 του Ν.3996/2011.

Για την συµπλήρωση των απαραίτητων 3.600 ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που
απαιτούνται από τη νοµοθεσία για τις αναγνωρίσεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα λαµβάνονται
υπόψη µόνο οι περίοδοι πραγµατικής και προαιρετικής ασφάλισης στην Ε.Ε., Ε.Ο.Χ. και Ελβετία.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα καταχωρούνται στην
στήλη των εξοµοιούµενων περιόδων του εντύπου Ε205/GR µε εξαίρεση τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
που θα εξακολουθήσει να καταχωρείται στην 1η στήλη. Το είδος των χρόνων θα καταχωρείται στις παρατηρήσεις.

5.2.β. ∆ιµερείς Συµβάσεις.
Στα έντυπα συνδέσµου δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης.
Ο χρόνος ασφάλισης, διαµονής ή το σύνολο των χρόνων ασφάλισης και διαµονής (εφόσον δεν
επικαλύπτονται) θεωρείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης και δεν
θα λαµβάνεται υπόψη για την συµπλήρωση του ορίου των 7 ετών αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων
ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Αυτό σηµαίνει, ότι οι ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. που έχουν
χρόνο ασφάλισης σε χώρες διµερών συµβάσεων, µπορούν, σε κάθε περίπτωση, να αναγνωρίσουν για την
συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος κατά τις διατάξεις του Ν.4302/2014, επτά (7) έτη ασφάλισης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011.

Για την συµπλήρωση των απαραίτητων 3.600 ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 για τη δυνατότητα αναγνώρισης
πλασµατικών χρόνων, θα συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης και διαµονής σε χώρες ∆ιµερών
Συµβάσεων εφόσον δεν επικαλύπτονται.

Επισηµαίνουµε ότι ο συνυπολογισµός των χρόνων ασφάλισης διµερών συµβάσεων για την συµπλήρωση των
απαραίτητων 3.600 ηµερών, που προβλέπεται από τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011, προκειµένου οι
αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι να ληφθούν υπόψη για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος,
ισχύει µόνο για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62ου έτους και 40 έτη ασφάλισης.

Στις άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α., όπου προβλέπεται µόνο αναγνώριση της
στρατιωτικής θητείας σύµφωνα µε το Ν.1358/1983 όπως ισχύει, µόνο ο χρόνος ασφάλισης του Κεµπέκ µπορεί
να συνυπολογιστεί για να συµπληρωθούν οι απαραίτητες ηµέρες (3.600 ηµέρες για σύνταξη γήρατος, 900 
ηµέρες για σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου) προκειµένου ο χρόνος ασφάλισης να είναι θεµελιωτικός. Σε καµία
άλλη διµερή συµφωνία δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.

5.3. ∆ιαδοχική Ασφάλιση
Για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις γήρατος του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 του Κλάδου ∆ιεθνών
Ασφαλιστικών Σχέσεων σε συνδυασµό µε εφαρµογή διατάξεων της ∆ιαδοχικής Ασφάλισης, ακολουθώντας τις
οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την εγκύκλιο αριθ.πρωτ.
Φ.ΕΟΚ/οικ.306/43.1996, το συνταξιοδοτικό αίτηµα διαβιβάζεται στον προηγούµενο ελληνικό ασφαλιστικό
φορέα ακόµη και αν ο Ο.Γ.Α. δεν είναι αρµόδιος φορέας ή απονέµων φορέας, αντίθετα µε όσα ορίζονται στις
σχετικές διατάξεις.

Υπενθυµίζουµε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τις
συνταξιοδοτικές υποθέσεις µε συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων της ∆ιαδοχικής Ασφάλισης και των
διατάξεων Ευρωπαϊκών Κανονισµών ή των ∆ιµερών Συµβάσεων.

6. Πλασµατικοί χρόνοι
6.1. Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις
Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δίδεται για πρώτη φορά στους ασφαλισµένους του
Ο.Γ.Α. η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, πέραν της στρατιωτικής θητείας η οποία ίσχυε και
στον Ο.Γ.Α. και µόνο για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί ο
ασφαλισµένος λόγω γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας.

Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται είναι οι παρακάτω:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων
λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.
3. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών.
4. Ο χρόνος σπουδών.
5. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης.
6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη.
7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
8. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη.
9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος
ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).
11. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταµείων
ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.
12. Ο χρόνος απεργίας.
13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας
µέχρι 300 ηµέρες.

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011 λαµβάνεται
υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη
πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης. 

Το ανώτατο όριο αναγνωριζοµένων ετών ανέρχεται σε επτά (7) έτη. Από τα ανωτέρω αναγνωριζόµενα έτη
αφαιρείται κάθε άλλος πραγµατικός ή πλασµατικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή πρόκειται να
αναγνωρισθεί, µε βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις ∆.Σ. Οργανισµών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορά
υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωρισθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου (π.χ.
στρατιωτική υπηρεσία, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής ασφαλισµένων στον Ο.Α.Ε.Ε., κ.λπ.). Κατ’
εξαίρεση, ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται, διότι αφορά σε χρόνο
υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή. Από τα ανωτέρω πλασµατικά έτη ασφάλισης µπορούν να
αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επίσης, αν υπάρχουν
ήδη αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι πάνω από επτά (7) έτη, ο χρόνος αυτός είναι ασφαλιστικά ισχυρός,
γίνεται δεκτός και για θεµελίωση του δικαιώµατος και για υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, αλλά δεν είναι
δυνατό να αναγνωρισθούν άλλοι πλασµατικοί χρόνοι.

Ο χρόνος ασφάλισης στο ∆ηµόσιο για τους διορισθέντες πριν το 1983 λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος
ασφάλισης (όχι πλασµατικός).

Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα αναγνωρίσει τον πλασµατικό χρόνο
ασφάλισης. Το δικαίωµα αναγνώρισης όµως ασκείται µόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο και
σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Είναι δυνατή η αναγνώριση µιας κατηγορίας πλασµατικού χρόνου (π.χ.
σπουδών) σε ένα φορέα και άλλης κατηγορίας χρόνου (π.χ. στρατού) σε άλλο φορέα. ∆εν είναι όµως δυνατή
η αναγνώριση µέρους του χρόνου µιας κατηγορίας σε ένα φορέα και του υπόλοιπου όµοιου χρόνου σε άλλο
φορέα.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, επιδότησης λόγω ασθένειας, επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας
και ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,
αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά µόνο από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο αυτό (όπου
και υποβάλλεται η σχετική αίτηση αναγνώρισης) και συνυπολογίζονται µόνο για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το
στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων ή ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής
υπηρεσίας (Ν.2510/1997) γίνεται µε εξαγορά. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
καταβάλλουν για κάθε µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της µηνιαίας εισφοράς ασφαλισµένου
και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόµενης επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του
Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα (1)
χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 1.790,52 € (µε έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 1.521,94
€).

Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 όσον αφορά στην
εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν ισχύουν για τις συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α.

Ο αναγνωριζόµενος χρόνος στρατιωτικής θητείας, κράτησης ή φυλάκισης κλπ. κατά τα ανωτέρω, θεωρείται
διανυθείς στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της
σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτόν.

Για την αναγνώριση των λοιπών πλασµατικών χρόνων, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε µήνα
αναγνώρισης, σε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής
ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2011
δηλ.33,57 € (άρθρ. 138 του Ν.4052/2012). 

Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος πλασµατικού χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε 2014,20€ και
το ποσό εξαγοράς για ένα (1) µήνα ανέρχεται σε 167,85 €.

Οι αναγνωριζόµενοι πλασµατικοί χρόνοι παιδιών, σπουδών, κενών διαστηµάτων ασφάλισης, µαθητείας,
εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών κλπ., θεωρούνται διανυθέντες στην ανώτατη υποχρεωτική κατηγορία
ασφάλισης (5η κατηγορία) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που
αντιστοιχεί σε αυτούς.

Τα ποσά εξαγοράς πλασµατικών χρόνων καταβάλλονται εφάπαξ και παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ
καταβολή γίνεται εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Αν η συνολική οφειλή για
εισφορές (ποσό αναγνώρισης & τυχόν ληξιπρόθεσµες εισφορές) στον Ο.Γ.Α. δεν υπερβαίνει τις 4.000 €, τότε
µπορεί να γίνει συµψηφισµός µε το ποσό της σύνταξης (άρθρο 68 του Ν.4144/2013).

Σηµειώνουµε ότι κάθε αναγνωριζόµενος µήνας στρατιωτικής υπηρεσίας ή προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης
για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατευσίµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων,
αντιστοιχεί σε 30 ηµέρες ασφάλισης.

Για όλους τους υπόλοιπους πλασµατικούς χρόνους, κάθε αναγνωριζόµενος µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµέρες
ασφάλισης.

Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση που τελικά δεν θεµελιωθεί δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που
έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Κατόπιν τούτου, θα
πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενηµέρωση των ασφαλισµένων.

Η αίτηση αναγνώρισης θα υποβάλλεται από τον αιτούντα, αφού προηγουµένως έχει ενηµερωθεί από τον ΟΓΑ
για όσα έτη απαιτείται να αναγνωρισθούν.

Η αίτηση υποβάλλεται στο συνηµµένο ειδικό έντυπο µε ενσωµατωµένη την υπεύθυνη δήλωση, όπου ο
ασφαλισµένος δηλώνει τον/τους χρόνο/ους που επιθυµεί να αναγνωρίσει, αν έχει ασφαλιστεί σε άλλους
ασφαλιστικούς φορείς (ελληνικούς ή αλλοδαπούς), ότι δεν αναγνώρισε ή δεν θα αναγνωρίσει τους χρόνους
αυτούς σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ελληνικό ή αλλοδαπό) και τέλος ότι έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση
που τελικά δεν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση δεν
επιστρέφονται.

Επισηµαίνεται ότι η αίτηση αναγνώρισης θα αποστέλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Συντάξεων όπου εκκρεµεί η
αίτηση συνταξιοδότησης και όχι απευθείας προς το Τµήµα Ασφάλισης. Τα Τµήµατα Συντάξεων, αφού
ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι οι χρόνοι που ζητείται να αναγνωριστούν είναι αυτοί που απαιτούνται για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, θα διαβιβάζουν τη σχετική αίτηση στα αρµόδια Τµήµατα
Ασφάλισης.

6.2 . Κατηγορίες πλασµατικών χρόνων.
6.2.α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως ισχύει, είχε δοθεί η
δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας από τους ασφαλισµένους και
συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64
Α'), όπως ισχύουν, τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για τη θεµελίωση, υπό
προϋποθέσεις, του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ο χρόνος στρατιωτικής
υπηρεσίας προσµετράται και για τη χορήγηση της νέας παροχής γήρατος του Ν.4302/2014. 

∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, από το οποίο πρέπει
να προκύπτει όλος ο χρόνος που υπηρέτησε στο στράτευµα και η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησε (π.χ.
κληρωτού, εφέδρου κ.λπ.). Αν ο ενδιαφερόµενος δεν υποβάλει το συγκεκριµένο δικαιολογητικό αυτό θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α.

∆ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τις λοιπές συνταξιοδοτικές
παροχές του Ο.Γ.Α. (γήρατος στο 67ο έτος, αναπηρίας, θανάτου), ισχύουν τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο του
Ο.Γ.Α. αριθ.11/2005.

6.2.β. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας
στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.

Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται και ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή
φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι
τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος
εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997).

∆ικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
Το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το σωφρονιστικό κατάστηµα κράτησης του αντιρρησία
συνείδησης και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής της προσωρινής κράτησης ή της
φυλάκισης ή βεβαίωση για το χρόνο άοπλης στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.
6.2.γ. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών
∆υνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου παιδιών έχουν και οι δύο γονείς, µε τις ίδιες προϋποθέσεις
και ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των παιδιών.
Ο ανώτατος προβλεπόµενος χρόνος που µπορεί να αναγνωριστεί, είναι πέντε (5) έτη και αναλύεται σε ένα (1)
έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο, µέχρι και το τρίτο. Για περισσότερα των τριών
παιδιά, δεν προβλέπεται αναγνώριση επιπλέον χρόνου.

∆ικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6.2.δ. Ο χρόνος σπουδών
Με τη διάταξη του εδ. ε’ της παρ. 1 του αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή
ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης
µεταδευτεροβάθµιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή διπλώµατος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο
χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, µετά την συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες 
τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
από την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977 (Α΄ 102) και µετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι
ίσος µε τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσηµο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής».
- Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα.

Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την εγγραφή έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης που
αναγράφεται στο πτυχίο. Ο χρόνος όµως αναγνώρισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη
σπουδών της οικείας σχολής. Κατ’ εξαίρεση, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται ως
χρόνος σπουδών και η εξάµηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στις σχολές που απαιτείται), η οποία είναι
προαπαιτούµενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου.

Ο χρόνος αναγνώρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών, τα οποία προβλέπονται
από τον κανονισµό που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής κατά το χρόνο αποφοίτησης. Για τον
υπολογισµό του χρόνου σπουδών, θεωρούµε ότι το σπουδαστικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον
Σεπτέµβριο.

Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής,
αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών µιας µόνο σχολής µε επιλογή του ασφαλισµένου. ∆εν δίνεται δυνατότητα
αναγνώρισης µέρους του χρόνου σπουδών από κάθε µία σχολή.

Αν κατά το χρόνο φοίτησης, έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ∆ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος.

- Χρόνος σπουδών σε µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές
Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα.

Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών που πραγµατοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας.
Αν κατά το χρόνο φοίτησης, ο αιτών έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ∆ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού
διαστήµατος.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977, όπου οργανώθηκε για πρώτη φορά η τεχνική και επαγγελµατική
εκπαίδευση σε Μέση και Ανώτερη, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται:
 Οι σχολές εργοδηγών (συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα το 1959).
 Οι µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές.
Μετά την ισχύ του Ν. 576/1977, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται:
 Οι διετείς απογευµατινές Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) νέου τύπου και τα τριετή Τεχνικά και
Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ), που µε τον Ν.576/1977 συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Οι Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές του Ν. 1566/1985, που προήλθαν από µετατροπή των ΤΕΣ και ΤΕΛ
του προηγούµενου εδαφίου. 

Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που ιδρύθηκαν µε τον Ν.1566/1985, και τα οποία χορηγούσαν
απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο. Στις σχολές αυτές, αναγνωρίζεται µόνο το 4ο έτος ειδίκευσης (εφόσον έχει
πραγµατοποιηθεί) µε την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο.

Τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α’ και β’ κύκλου σπουδών (Ν.2640/1998) τα πτυχία των
οποίων είναι ισότιµα µε αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ, αντίστοιχα.
Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Ν.3745/2006).
Τα Μεταδευτεροβάθµια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Οι Σχολές Ξεναγών.
∆ικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώµατος από την σχολή, στην
οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης σε αυτήν, καθώς και η συνολική
χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή θα ζητείται µόνο στην περίπτωση που τα
στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή το δίπλωµα)
Ειδικότερα για τις µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές που λειτούργησαν πριν την ισχύ του
Ν. 576/77, δεν αρκεί η απόκτηση αποδεικτικού απόλυσης της σχολής, αλλά απαιτείται και το πτυχίο που
έλαβαν οι σπουδαστές, µετά από συµµετοχή τους σε εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας
 Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που
ασφαλίσθηκε ο αιτών για το χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της αλλοδαπής είναι:
 Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος.
 Για ανώτερες ή ανώτατες σχολές, Πράξη ή Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την εκάστοτε
αρµόδια – κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου – αρχή (π.χ ∆ΟΑΤΑΠ, ∆ΙΚΑΤΣΑ, ΤΙΕ, κλπ).
 Για µέσες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές, πράξη ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από την εκάστοτε – κατά
το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου – αρχή (π.χ. Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠ, κλπ)
 Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας σπουδών για την
απαιτούµενη – κατά τον χρόνο φοίτησης σε αυτό – διάρκεια του προγράµµατος σπουδών και την χορήγηση
τίτλου σπουδών, σε επίσηµη µετάφραση
 Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που
ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόµενος.
6.2.ε. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης
Με τη διάταξη του εδ. στ’ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε
κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης».
Κενός χρόνος ασφάλισης. µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα µετά την υπαγωγή για πρώτη
φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης – τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ∆ιµερή Σύµβαση
Κοινωνικής Ασφάλειας – ή το ∆ηµόσιο. Επίσης κενός χρόνος ασφάλισης µεταξύ της ασφάλισης δύο χωρών της
Ε.Ε. ή χώρας ∆ιµερούς Σύµβασης και της Ε.Ε., µπορεί να αναγνωριστεί ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης.
Από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν στο ∆ηµόσιο, δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου αυτού
στο ∆ηµόσιο.

∆ικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της ηµεδαπής ή, προκειµένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου
συστήµατος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης σε αυτό.
6.2.στ. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.
6.2.ζ. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.

6.2.η. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη
Ως χρόνος µαθητείας, θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
(stage). Στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών, ως µαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών
φυλάκων. Επιπλέον, ως µαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων
Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Οµάδα Μηχανικής
Ανασυγκρότησης). Συγκεκριµένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως µαθητεία θεωρούνται οι
πρώτοι έξι (6) µήνες και το ήµισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδοµένου ότι το υπόλοιπο
µισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

∆ικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
Βεβαίωση χρόνου απασχόλησης από την Υπηρεσία προγραµµάτων Stage του Ο.Α.Ε.∆..
Βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας (ΕΝΠΗ-ΜΟΜΑ) από το ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ (Τµήµα ΣΥΚΕΑ).
Αναλυτικός κατάλογος των σχολών στην αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας
µε Α∆Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%91%CE%9C%CE%A9%CE%9B-%CE%A85%CE%92.

6.2.θ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη
Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, υποβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας ή/και
επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και
πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η
διάρκειά της.

6.2.ι. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος
ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ)
Αναγνωρίζεται στο φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα.

6.2.κ. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των
πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ
Αναγνωρίζεται από το φορέα που ασφαλίσθηκε εκ των υστέρων ο ενδιαφερόµενος.

6.2.λ. Ο χρόνος απεργίας
Αναγνωρίζεται από το Φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο της απεργίας.
Οι ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο, σε 25.

6.2.µ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω
τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες

Αναγνωρίζεται από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα χωρίς
εξαγορά και συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον
προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης.

Ο ∆ιοικητής του Ο.Γ.Α.
Αθανάσιος K. Μπακαλέξης © Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved