ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Τι ισχύει για το Δωρόσημο Πάσχα των οικοδόμων

Αθήνα 20.4.2016, 16:11

Με δύο διαφορετικούς τρόπους θα γίνει η καταβολή του Δωροσήμου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ: Πρώτον, μέσω Τραπεζών για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων, και δεύτερον, μέσω Περιφερειακών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων.

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8
 10241 ΑΘΗΝΑ
 Αθήνα 20/4/2016
 Αριθμ. Πρωτ.
 Γ99/1/47
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 ΠΡΟΣ:
 Όλα τα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
 Υπηρεσίες Εσόδων
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Ως συν/νος πίνακας

ΘΕΜΑ: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο
διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :
 Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού
Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων.

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Αποστολή Καταστάσεων
Για την καταβολή Δωροσήμου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από την Διεύθυνση
Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης :
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
από το Υποκατάστημα .
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
μέσω τραπεζών.
• Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την
ημ/νία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η
πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.
• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα.
• Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα με ποσά
δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω
κατάσταση αποστέλλεται από την Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης μία φορά το έτος κατά την πληρωμή
Δώρου Πάσχα (Δωρόσημο Α΄ τετραμήνου) και περιλαμβάνει ποσά για τις περιπτώσεις
που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής
πληρωμής.

1.2 Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ΄
αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή
διαβατήριο και επιπροσθέτως:
• Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης
ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου.
• Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.
1.3 Διαχείριση περιπτώσεων για πληρωμή δωροσήμου με χειρόγραφη διαδικασία.
Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή Δωροσήμου γίνει με την χειρόγραφη διαδικασία με Υ.Σ
(απορριφθέντες λογ/μοί από τράπεζες) θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που
περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/110/22-07-2002.
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήματα
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Ασφάλισης –
Εσόδων «Κατάσταση αποστελλομένων εντύπων άλλων πλην Α.Π.Δ.» με συν/νες σ΄ αυτή των
καταστάσεων με τους ασφ/νους που πληρώθηκαν χειρόγραφα (καταστάσεις προκαταβολών).
Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης είναι απαραίτητη προκειμένου τα ποσά
που καταβλήθηκαν να μην υπολογισθούν στο Δωρόσημο της επόμενης χρονικής
περιόδου.
Για τον έγκαιρο υπολογισμό του επόμενου Δωροσήμου (Αύγουστος 2016) παρακαλούμε
όπως με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων οι καταστάσεις αυτές να αποσταλλούν στη
Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών
Ασφάλισης το αργότερο έως 27/05/2016 και αντίγραφα αυτών να κοινοποιηθούν στην
Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων.
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόμενου έτους της έκδοσης
εντολής πληρωμής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο
Δωρόσημο.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2.1. Αποστολή Καταστάσεων με τους Οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που θα
πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των τραπεζικών τους λογαριασμών
Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που εντάχθηκαν στον εν λόγω τρόπο
καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής
Δωροσήμου μέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον Α.Μ.Α. οικοδόμου, το Επώνυμο και το
Όνομά του, το Όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το
καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην
οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.
2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση
των υπαρκτών Λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις
Τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων.
Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων στους οποίους θα καταβληθεί το Δωρόσημο
μέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο στις Τράπεζες
προκειμένου να εντοπιστούν οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι
δικαιούχοι οικοδόμοι να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις αποστελλόμενες καταστάσεις για
να πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα.
Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των
Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται ότι θα
είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους στο διάστημα που
μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου και του οριστικού. Οι
περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα
σας αποσταλούν από την Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του
Δωροσήμου από τα Υποκαταστήματα.
Η διαχείριση της καταβολής Δωροσήμου αυτών των περιπτώσεων θα γίνει με τη
διαδικασία που ορίζεται στο Γ.Ε. Γ99/1/110/22-7-02.
Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο
Ασφαλισμένων ο σωστός Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του
συστήματος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόμου, εκτυπώνεται το
Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία
δικαιούχου – επωνυμία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. – χρονική περίοδος απασχόλησης – ημέρες –
αποδοχές – ποσό Δωροσήμου) και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ΄ αυτόν
που αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δικαιούχου οικοδόμου, ο εκδότης
καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και
παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο.
Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το ένα
αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.
Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων» την
οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Οι πάσης φύσεως προκαταβολές Δωροσήμου με την χειρόγραφη διαδικασία
(χειρόγραφο Υ.Σ.) καταχωρούνται στις «καταστάσεις προκαταβολών» οι οποίες
αποστέλλονται άμεσα μετά τη λήξη του Δωροσήμου στη Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης και στη Διεύνθυνση
Ασφάλισης Εσόδων.
• Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται απαριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι
αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, με σχετική
ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
• Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απασχοληθούν στην καταβολή Δωροσήμου
μέσω του Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρακαλούνται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο βημάτων
διαδικασιών που τους χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 22/04/2016 μέχρι 13/05/2016
κατά τις ημερομηνίες 22, 25, 26, 27 / 04 / 2016 και 9, 10, 13 / 05 / 2016 εντός του
πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των .

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
5.1 Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του Δωροσήμου.
5.2 ΚατΆ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η καταβολή
παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται πλέον με την διαδικασία πίστωσης
ατομικών τραπεζικών λογαριασμών . Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων
χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. 11/2011).

Συν/να: 1. Έντυπο Οδηγιών
2. Σχέδιο Υπηρεσιακού Σημειώματος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, είτε οποιοσδήποτε υπάρχον σε μία από τις Τράπεζες που δρασηροποιούνται στη χώρα αρκεί να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος. Κατά την μετάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να προσκομίσετε : • Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας 
• Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό) • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ) • Το παρόν έντυπο, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» του λογαριασμού. 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να καταβάλλεται το δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε σε οπιοδήποτε Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να προσκομίσετε : 
• Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας. 
• Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας και να δηλώσετε τον Α.Μ.Κ.Α. Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οπιοδήποτε Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / /20.... 
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved