ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Το τελικό κείμενο για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2017


Αθήνα 27.1.2017, 23:22

H Proslipsis παρουσιάζει το τελικό, διορθωμένο κείμενο της διυπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», που αφορά περίπου 800.000 οικονομικά αδύναμους πολίτες σε 325 Δήμους της χώρας.

Την προσεχή Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και θα υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης σε αυτό, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.keaprogram.gr, αλλά και στους δήμους και στα ΚΕΠ.

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι εξής:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
- Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
- Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Στην απόφαση που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

* Ακολουθεί το πλήρες, διορθωμένο κείμενο της διυπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' αρ. 128/2017).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: Γ.Δ.5οικ.2961-10
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισό-
δημα Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 21).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 «Εθνι-
κός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’
85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 29).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνι-
κής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Ανα-
μόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμί-
σεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
(Α’ 170), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Κα-
ταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3329/2005
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/
2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210),
16. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 180), όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει.
18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
19. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 14435-1135 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β’ 854/30.3.2016).
20. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).
21. Την υπ’ αριθμ. Υ28 (Β’ 2168/9.10.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και
την υπ’ αριθμ. Υ70 (Β’ 2441/13.11.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου».
22. Την υπ’ αριθμ. Υ29 (Β’ 2168/9.10.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
23. Την υπ’ αριθμ. Υ56 (Β’ 2281/22.10.2015) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου».
24. Την υπ’ αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ
724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1624/13/13.01.2017 «Ειση-
γητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με
το άρθρο 24 παρ. 5 του ν.4270/2014 (Α’143)» της Προϊ-
σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται συνολική δαπάνη εφτακοσίων δύο εκατομμυρίων
εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 702.600.000) για το έτος
2017, που βαρύνει τον ΚΑΕ 2764 ΕΦ 33-220, για την
οποία έχει εγγραφεί ισόποση πίστωση.
27. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ-
θρου 11 της παρούσας επέχει θέση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρό-
γραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα
που συνδυάζει:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενί-
σχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 της παρούσης.
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές
και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης
μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου
προγράμματος, με:
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοι-
νωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
- Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για
την αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
- Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαι-
ούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που
στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κα-
τάρτισης.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελ-
ματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.
Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατη-
γορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που
διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κα-
τηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπι-
στημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που δια-
μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται
και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογέ-
νεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί
στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσο-
νται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του
τόπου διαμονής τους.
γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακα-
τάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων
Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν
στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμ-
ματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται
να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση
για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει κριθεί και
πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυ-
ριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που
κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέ-
ριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατι-
ωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με
δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: από την ένταξη
στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη
του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:
- Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε
Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζό-
μενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Αστέγων.
- Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο-
κοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ),
ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων
Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999.
- Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
- Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα
για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλι-
κία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδημα-
τικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται
ως ακολούθως:
- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: €200 ανά μήνα.
- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού:
προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100€ ανά μήνα.
- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξη-
ση του εγγυημένου ποσού κατά 50€ ανά μήνα.
- Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην
οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγ-
μένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρο-
νιστικό κατάστημα) ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισ-
σότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισμού
του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο
μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
- Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις
ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε
απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται
τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.
Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό πραγματικό εισό-
δημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέ-
λευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών
για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα
μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από
το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο
εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδο-
μάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα
που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδι-
κό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα
αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992,
καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας
που καταβάλλονται από το κράτος.
Υπολογισμός του εισοδήματος για ένταξη στο πρό-
γραμμα: για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολο-
γισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το
συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού
εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες
που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόση-
μο, καθώς και το 20% του ποσού από πηγές κατάρτισης,
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήπο-
τε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργα-
σία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολο-
γισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα
δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας
το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του κα-
θαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία.
Εάν το μέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται
για διάστημα άνω των τριών μηνών, το δικαίωμα στην
εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη
του τέταρτου μήνα εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται
τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν τα κριτήρια
εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαμβάνει
το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί.
Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδή-
ματος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμο-
στεί μια και μόνη φορά σε διάστημα ενός έτους από την
έναρξη ισχύος της.
Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: η διαφορά
μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού
και του εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος του νοι-
κοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της
ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη διά έξι.
Μη δυνάμενοι για εργασία: για τους σκοπούς του προ-
γράμματος, μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι
δικαιούχοι, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:
- ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της
Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή που
δηλώνουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης για ένταξη στο
Κ.Ε.Α., «ανίκανα για εργασία».
- Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθη-
τευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκού-
νται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτι-
κού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.
Δυνάμενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι, ηλι-
κίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν ανήκουν
στις ανωτέρω κατηγορίες.

Άρθρο 3
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον
πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περι-
ουσιακά και κριτήρια διαμονής:
1. Εισοδηματικά κριτήρια
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπο-
λογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα,
τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αί-
τησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγ-
γυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύνθεση Νοικοκυριού - Εξαμηνιαίο Εισόδημα
* Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€
Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου-
σίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των
90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυ-
ξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος
και έως 150.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκι-
νήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή
και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το
ποσό των 6.000 ευρώ.
2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού,
ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προ-
κύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο
νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
Σύνθεση Νοικοκυριού - Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
* Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800
* Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200
* Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200
* Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400
γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών
του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώ-
ρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευ-
ταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
(Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει
από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού *
μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100
Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτο-
κίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των
οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας ,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκα-
φών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς
αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κω-
δικούς του εντύπου Ε1.
3. Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελ-
ληνική επικράτεια.

Άρθρο 4
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αποτελείται από
τα κάτωθι στάδια:
1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα
δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από
τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων ορ-
γάνων των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες
ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δή-
μων. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και
από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται απο-
κλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. Οι μονο-
γονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα
τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή
της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρε-
ωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν
υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους
και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
1.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/
τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογί-
ας εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικο-
κυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η
αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο
ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για
το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.
1.1.α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από
τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση
μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρό-
σβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η
εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλω-
σης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων όλων των
μελών του νοικοκυριού.
Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα
πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυ-
μπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο
αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και
σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των
διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά
την αίτηση.
Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των
διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα
και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά
στο Δήμο διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η
επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. περίπτωση 1.2. του πα-
ρόντος άρθρου).
1.1.β) Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των
Κ.Ε.Π.: ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλ-
ληλο του Δήμου διαμονής του ή των Κ.Ε.Π, υπογεγραμ-
μένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα
τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης,
που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο
του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυ-
ριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα
πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων
τους. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυ-
πο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα
τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία
συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των φιλοξενούμενων μελών.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος τυπώνει το έντυπο της
αίτησης του Κ.Ε.Α., στο οποίο έχουν προσυμπληρωθεί
όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βά-
σεις δεδομένων. Ο αιτών διαφοροποιεί τα στοιχεία που
θεωρεί ανακριβή και συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού τροποποιήσει
ή/και συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με
τα δηλωθέντα στοιχεία.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μετα-
ξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος
των διασταυρώσεων, η αίτηση δύναται να υποβληθεί
οριστικά.
Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των
διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα
και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. περίπτωση 1.2. του
παρόντος άρθρου).
1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων, ελέγχουν τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την
αποδοχή ή την μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αί-
τηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αί-
τηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών
κάθε νοικοκυριού.
1.3. Μετά την οριστική υποβολή, η ηλεκτρονική αίτηση
εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται
από τον αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει
ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης. Ένα αντί-
γραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημέ-
νο υπάλληλο και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.
2. Επεξεργασία της αίτησης: η επεξεργασία της αίτη-
σης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα
δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονι-
κές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επε-
ξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων
στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώ-
σεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως
«εγκριθείσα».
Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και
επεξεργασία της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία με-
ταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος
των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως
«απορριφθείσα». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται
στο έντυπο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.,
ανάλογα με τον τρόπο υποβολής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων
διασταυρώσεων, ότι μετά την οριστική υποβολή και
επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής
αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από
τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η
πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως. Οι λόγοι της
ανάκλησης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Κ.Ε.Α.
Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης, απόρριψης και ανά-
κλησης, φέρουν την υπογραφή του/της Προϊσταμένου/
ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης
που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να επανυποβάλλει
αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
εξεδόθη η σχετική πράξη.
Τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης δύναται να τρο-
ποποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος:
α) από τον δικαιούχο απευθείας, σε περίπτωση προς τα
άνω διόρθωσης των εισοδηματικών ή/και περιουσιακών
του στοιχείων, ή διόρθωσης του αριθμού τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή οποιασδήποτε αλλαγής για την
οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, β)
από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων,
σε περίπτωση προσκόμισης, από τον δικαιούχο, δικαι-
ολογητικών που να τεκμηριώνουν την αλλαγή οποιου-
δήποτε στοιχείου.
Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να ανακληθεί: α) από
τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου που υπο-
βλήθηκε η αρχική αίτηση, β) από οποιοδήποτε μέλος
του νοικοκυριού, μέσω του Δήμου που υποβλήθηκε η
αρχική αίτηση, γ) αυτομάτως, σε περίπτωση εκ παρα-
δρομής έγκρισης ή τεχνικής αμέλειας, δ) αυτομάτως,
σε περίπτωση διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, ε) αυτομάτως
σε περίπτωση που μετά την παρέλευση διαστήματος
τεσσάρων μηνών από την έγκριση της, δεν έχει καταστεί
δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη
ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,
με υπαιτιότητα του δικαιούχου.
3. Πληρωμή: H Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδει την πράξη έγκρι-
σης σκοπιμότητας για την καταβολή της εισοδηματικής
ενίσχυσης, βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει
η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και διαβιβάζεται στην
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του
ως άνω Υπουργείου. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί-
ρισης και Υπηρεσιών, εκδίδει και αποστέλλει την πράξη
έγκρισης πίστωσης, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό –
αίτημα πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., στο οποίο
περιλαμβάνονται ποσά ανά τραπεζικό ίδρυμα, συνολι-
κό ποσό πληρωμής, η ημερομηνία valeur (δηλαδή, η
ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού Νο 200) και η
ημερομηνία πίστωσης λογαριασμών των δικαιούχων, αρ-
μοδίως υπογεγραμμένο, στην Διεύθυνση Λογαριασμών
του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει των προαναφερθέντων
εγγράφων, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος
για πίστωση, μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ Α.Ε.), του ποσού, ως έχει οριστεί, στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει τον
κατάλογο των δικαιούχων, οι λογαριασμοί των οποίων
πιστώθηκαν, με το ποσό που καταβλήθηκε και την ημε-
ρομηνία της πίστωσης, στη Διεύθυνση Οικονομικής Δια-
χείρισης και Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Καταπολέμησης
της Φτώχειας και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
4. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπη-
ρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το στάδιο υποβολής
των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών,
οι υπάλληλοι των Δήμων ενημερώνουν τους αιτούντες
για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπη-
ρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια
φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα
Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
5. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι που δύνα-
νται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας,
έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Ορ-
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται
όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ.
ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και
συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για
την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.
Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που
δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελο-
ντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τις
ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκα-
στου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της οικίας
Περιφέρειας.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περί-
πτωση, στους Δήμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 της παρούσης, είναι:
1) Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του
νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή που εμφα-
νίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών δια-
σταυρώσεων, απαιτείται: α) για διαμονή σε ιδιόκτητη
κατοικία, η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει
την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ, β) για διαμονή
σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου
του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, γ) για διαμονή σε δω-
ρεάν παραχωρημένη κατοικία, η προσκόμιση ιδιωτικού
συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ.
Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκό-
μιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό
Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση
από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
2) Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι
διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτε-
λέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται
η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηρι-
ώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγρα-
φο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).
3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοι-
χείο, έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι εμφανίζεται από
τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων,
απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητι-
κού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή
αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο). Δεν
υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών
για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους
τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
4) Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του
νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμι-
ση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης
αιτήματος ανανέωσης της.
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει
όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προ-
βλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο πρόγραμμα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και η επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
κάθε έτος.
β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της
Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που
πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των
στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπερι-
λαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους,
αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης
του προγράμματος.
δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και
σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους
των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και
των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
ε) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
στ) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευ-
καιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.
Ειδικά οι δικαιούχοι:
α) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, εντός 15
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οποιασ-
δήποτε μεταβολής του εισοδήματος, των περιουσιακών
στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου
διαμονής τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποιητι-
κή αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
β) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, επισκέ-
πτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερο-
μηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο
διαμονής τους.
γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., υποχρεούνται:
- να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμ-
φωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ.,
- υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επι-
σκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από
τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν
το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους
εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών
εξατομικευμένης προσέγγισης,
- να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση
εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε
κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις
επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επι-
χειρηματικότητας.
δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται
εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

Άρθρο 7
Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής της
εισοδηματικής ενίσχυσης
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με
πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο
οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα,
εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών
κάθε μήνα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν
έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος
ή συνδικαιούχος.
Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό
είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσο-
στό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προ-
πληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για
οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλε-
κτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης
μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για
το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης με-
τρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτι-
κού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/
και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολο-
γιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για
τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι
δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση
των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών
αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από
εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.
Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενί-
σχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα
από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανε-
ξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της. Σε περίπτωση
που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης
ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο ανα-
δρομικά. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10
Ευρώ ανά μήνα.
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο
πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις
του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την
ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο
του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεω-
μένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Άρθρο 8
Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
αναστέλλεται:
1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού
δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτησή τους στην υπο-
χρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή
επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν
κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση, μετά την υποβολή
νέας αίτησης.
2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,
έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτη-
σή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται
στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα
παραρτήματα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή
επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν
κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή, μετά την
υποβολή νέας αίτησης.
Η σχετική πράξη αναστολής, η οποία περιλαμβά-
νει τους λόγους αναστολής της καταβολής του Κ.Ε.Α.,
αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού
μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει
δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχε-
τική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ως άνω πρά-
ξη φέρει την υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 9
Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
διακόπτεται:
1. Εάν περιέλθουν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγ-
γραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή
έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα
στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης
της Φτώχειας και εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή
έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις
εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής. Σε αυτή την
περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει
αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους,
από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και
με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστή-
τως καταβληθέντα.
2. Εάν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσε-
ων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοι-
χία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην
τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη
δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν
κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτή την
περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει
αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους,
από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και
με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστή-
τως καταβληθέντα.
3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να
εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περιπτώ-
σεων β), γ) και δ), του άρθρου 6 της παρούσης που αφο-
ρούν ειδικά τους δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση το
νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά
την πάροδο ενός έτους.
4. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δι-
καιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας
του θανόντος δύναται να καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσης, δηλώνει τη μεταβολή της
σύνθεσης του νοικοκυριού στο αρμόδιο όργανο του Δή-
μου διαμονής του και η καταβολή του Κ.Ε.Α. συνεχίζεται,
αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως.
5. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος με-
τακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή
του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε
λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού,
ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
6. Τον επόμενο μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο
δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε
την αίτησή του.
Η σχετική πράξη διακοπής, η οποία περιλαμβάνει τους
λόγους διακοπής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλε-
ται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος
στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να
μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη)
και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπη-
ρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναζήτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων του άρθρου 10 της
παρούσης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του/
της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα
και συμψηφισμός πληρωμών
1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που
προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε πε-
ρίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων
ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο
Κ.Ε.Α., με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέ-
λους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν
αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται
στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχό-
μενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
2. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας απο-
στέλλει, σε όσους έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση
του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται, ατομική ειδοποίηση
επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
εντός προθεσμίας ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης, με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, υπογράφεται
από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποστέλλεται στην αρμό-
δια ΔΟΥ, καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά σε βάρος όσων έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυ-
ση του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
3. Σε περίπτωση που δικαιούχος έλαβε διαφορετικό
ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από αυτό που του ανα-
λογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης
στο πρόγραμμα, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά
συμψηφίζεται αυτομάτως στην επόμενη καταβολή.
4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό
της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας
αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. κατά τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλε-
ται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου
υπαλλήλου προς την Διεύθυνση Καταπολέμησης της
Φτώχειας.
5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό
της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαιτίας δήλωσης στην αί-
τηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμού τραπεζικού λογαρια-
σμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος,
το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από τη σχετική
τροποποίηση της αίτησης.

Άρθρο 11
Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες
Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α είναι
οι εξής:
α) Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γε-
νικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
όπως ορίζεται στο άρθρο 8, β) η Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), δ) η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομικών, ε) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), στ) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α’ 245),
ζ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δή-
μοι), η) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), θ) το
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
ι) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), ια) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι-
ας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιος για την έκ-
δοση των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, ανάκλησης,
αναστολής και διακοπής καταβολής της εισοδηματικής
ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
Η αρμόδια Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί τις αρμοδιότητες που
ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4445/2016 (Α’ 236).
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσι-
ών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν των αρμοδιοτήτων
της, ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, όπως ενδεικτικά
απαριθμούνται:
α) Παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της
Φτώχειας, την πράξη έγκρισης σκοπιμότητας για την κα-
ταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.
β) Εκδίδει και αποστέλλει την πράξη έγκρισης πί-
στωσης, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό – αίτημα
πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., στην Διεύθυνση
Λογαριασμών του Δημοσίου, του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Η Διεύθυνση Λογαριασμών του
Δημοσίου εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου
200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων -
Πληρωμών».
γ) Εγγράφει τις απαραίτητες δαπάνες στον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ειδικό φορέα Γενικής Γραμ-
ματείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ 2764). Για την καταβολή
της εισοδηματικής ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής
της περίπτωσης (β) της παρούσης παραγράφου επέχει
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ) Εμφανίζει τις σχετικές πληρωμές στη δημόσια λη-
ψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
του Υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, υποστηρίζουν τις μηχανογραφικές
διαδικασίες που αναπτύσσονται για την ηλεκτρονική
διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με
όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:
α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό
σύστημα του Κ.Ε.Α. και πιστοποιούν τους χρήστες του
πληροφοριακού συστήματος.
β) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων
του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη
πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων και
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
γ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία
με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως: τις βάσεις
δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. - Α.Α.Δ.Ε., των πληροφοριακών
συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ., των ασφαλιστικών ταμείων
και άλλων φορέων ή Υπουργείων.
δ) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και
καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων.
ε) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στην Διεύθυν-
ση Καταπολέμησης της Φτώχειας, το αργότερο μέχρι τη
10η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα.
στ) Αποστέλλουν στους δικαιούχους, μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, και στη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης και Υπηρεσιών, τις πράξεις αναστολής και
διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης.
ζ) Παρέχουν τακτική υποστήριξη σε δήμους και Κ.Ε.Π.
(τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακό τόπο δημόσιας
συζήτησης για την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και
πληροφόρησης για το πρόγραμμα).
Τα αρμόδια όργανα των κοινωνικών υπηρεσιών και
των κέντρων κοινότητας των Δήμων:
α) Ορίζουν το πρόσωπο-αναφοράς (σημείο επαφής)
για το πρόγραμμα.
β) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρ-
μογή του προγράμματος και τους εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο
πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
γ) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενη-
μέρωσης του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδι-
αίτερα ευάλωτες ομάδες, πχ άστεγοι.
δ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και
ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών, συμπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για
την έκδοση χρεωστικής κάρτας κτλ).
ε) Παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και καταχωρούν
τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμ-
ματος.
στ) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
ζ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, ή
μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της
Φτώχειας, για την επαλήθευση του τόπου διαμονής, της
σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυ-
ριού.
η) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα.
θ) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπλη-
ρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
ι) Παρακολουθούν την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο.
Τα αρμόδια όργανα των Κ.Ε.Π.:
α) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και
ενημέρωσης του πληθυσμού, σε συνεργασία με τους
Δήμους.
β) Παραλαμβάνουν και καταχωρούν τις αιτήσεις στο
πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ.:
α) Παρέχουν πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προ-
γράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης
στην εργασία.
β) Υλοποιούν, διαχειρίζονται και συντονίζουν προ-
γράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθη-
σης στην εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
δικαιούχων του Κ.Ε.Α. ή/και τους εντάσσουν σε γενικά
προγράμματα.
γ) Παρακολουθούν την πορεία ένταξης ή επανένταξης
των δικαιούχων, με παράλληλη ενημέρωση του πληρο-
φοριακού συστήματος του Κ.Ε.Α.
δ) Ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.
για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι δικαιού-
χοι που δύνανται να εργαστούν, αδικαιολόγητα, είτε
αρνούνται να απασχοληθούν σε κατάλληλη θέση που
προτείνεται από τον Οργανισμό, όπως αυτή ορίζεται από
το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ.,
είτε αρνούνται να συνεργαστούν με τους εργασιακούς
συμβούλους του Οργανισμού.
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζει επιστημονικά και διαχειριστι-
κά το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργα-
να και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:
α) Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προ-
γράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
β) Διαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την
Τεχνική Συνδρομή της υλοποίησης του προγράμματος,
βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης
για τα στελέχη των αρμοδίων, για την υλοποίηση του
προγράμματος, οργάνων και υπηρεσιών.

Άρθρο 12
Ωφελούμενοι του Προγράμματος Στέγαση κι
Επανένταξη
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και
Επανένταξη που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα ερ-
γασιακής επανένταξης του προγράμματος εντάσσονται,
κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο Κ.Ε.Α.

Άρθρο 13
Αφορολόγητο – Ακατάσχετο
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολό-
γητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατά-
σχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς
το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολο-
γίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασ-
δήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρού-
σης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του
προβλεπόμενου προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved