ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Απόφαση για την οικονομική επιβράβευση των αθλητών το 2018

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2019, 22:11

Με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζουν το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2018 για τους αθλητές, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
113336/3731/1864 (2)
Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης
διακρίσεων έτους 2018, προϋποθέσεις, απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο
συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-
βολή αυτής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) α1) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει σήμερα.
α2) Του άρθρου 29 ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του ν. 4479/
29-6-2017 (Α΄ 94).
α3) Της παρ.8 του άρθρου 31 ν. 2725/1999 (Α΄ 101),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 75
ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και άλλες διατάξεις» (Α΄239).
α4) Του άρθρου 34 ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και
Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α΄ 121), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 18 ν. 3708/2008
«Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώ-
σεις και άλλες διατάξεις» (Α΄210) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), το άρθρο 38 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το άρθρο 32 του ν. 4373/2016 (Α΄
49) και το άρθρο 66 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141).
β) β1) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
(Α΄98)
β2) Του π.δ. 70/22-09-2015 (114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού..»
β3) Του π.δ. 73/23-09-2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
β4) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
β5) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Την υπ' αριθμ. 3099/27-01-2004 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού με θέμα «παροχή Οικονομικής
Επιβράβευσης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και
προπονητές» (ΦΕΚ 179/Β΄).
3. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄2168/
09-10-2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
(ΦΕΚ 3672/Β΄/11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη».
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/
434/325/28-2-2018, (ΦΕΒ 852/Β΄/9-3-2018) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Γεώργιο Βασιλειάδη».
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιο-
ρίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις
εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν
κατά το έτος 2018.
7. Την Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/
67485/4640/735/419/11-02-2019, εισηγητική έκθεση
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι.
Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:
1. Σε αθλητή-αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον
από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζονται
στο άρθρο 34 του ν. 1725/1999 όπως αντικαταστάθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε αγωνίσματα ατομικών αθλη-
μάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο
εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών
Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας καθώς
και σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων
(W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας
Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.).
2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημεί-
ωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που
αναφέρονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς
και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν
συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.
3. Σε συνοδό-αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και σε
συνοδό-αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγωνίζεται
μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα
τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης
1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλ-
λιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο
ομοσπονδίες.
2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) του-
λάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχι-
στον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση
σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνω-
ση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ-
νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται
κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται
με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η δι-
άκριση.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων
1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές
και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής:
ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ
1η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 90.000 €
2η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 60.000 €
3η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 50.000 €
1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 35.000 €
2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 27.000 €
3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 21.000 €
1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 25.000 €
2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 20.000 €
3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 15.000 €
Επίτευξη ή ισοφάριση
Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών-
γυναικών
30.000 €
Επίτευξη ή ισοφάριση
Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-
γυναικών
15.000 €
2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλη-
τές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομα-
δικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκε-
ντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται
ως εξής:
ΝΙΚΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΟΣΟ
1η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 90.000 €
2η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 60.000 €
3η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 50.000 €
4η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 25.000 €
5η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 20.000 €
6η θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες
ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 15.000 €
1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 35.000 €
2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 27.000 €
3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 21.000 €
4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 14.000 €
5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 8.000 €
6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών 5.000 €
1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 25.000 €
2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 20.000 €
3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 15.000 €
4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 8.000 €
5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 5.000 €
6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικών 3.000 €
Επίτευξη ή ισοφάριση
Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών-
γυναικών
30.000 €
Επίτευξη ή ισοφάριση
Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-
γυναικών
15.000 €
3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές
και αθλήτριες που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διά-
κριση σε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και συγκεντρώ-
νουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις:
ΝΙΚΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1η Σκακιστική Ολυμπιάδα 30.000 €
2η " 25.000 €
3η " 20.000 €
4. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών
ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους
αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό
εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλή-
ματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων
δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται
στους αθλητές που πήραν μέρος σ' αυτούς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων
της οικείας ομοσπονδίας.
5. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες
από μία διακρίσεις κατά το έτος 2018 χορηγείται η οι-
κονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και
για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται
για κάθε μια από τις διακρίσεις.
6. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς-αθλητές
τυφλών παραολυμπιονικων και στους συνοδούς-αθλη-
τές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους,
χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις 30% της οικονομικής
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραο-
λυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία.
7. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα
σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του
παρόντος άρθρου.
Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότε-
ροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή
σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω
διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου
υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις
που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προ-
σαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής
επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις
άλλες διακρίσεις.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της
διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προ-
πονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό
της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της
οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέ-
πεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό
επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της οικείας ομοσπονδίας.
9. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποί-
ους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορο-
γράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ
τους κατ' ίσα μέρη.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά
Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαι-
τούνται:
Προκειμένου για αθλητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε
εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού-αθλη-
τή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού-
αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί-
ζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2019.
β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να
περιλαμβάνονται:
- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος
γέννησης
- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του
αγωνίσματος και της κατηγορίας
- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης
- η διοργάνωση
- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και
των χωρών στο αγώνισμα
- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών κα-
θώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής
και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας
στην διοργάνωση
- εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύ-
ον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των
Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων
Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας
- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διε-
θνούς ομοσπονδίας.
- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμε-
τάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ
γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των
αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώ-
νων για τα ομαδικά αθλήματα.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατηρίου
ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία
του προπονητή του κατά το έτος 2018.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει
τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποι-
νικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο
ετών και άνω.
Προκειμένου για προπονητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου
ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπό-
μενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η
Σεπτεμβρίου 2019.
β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από
την οποία να προκύπτει:
- ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκε-
κριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της
ομάδας),
- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,
- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,
- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος
- η ιδιότητα του εν λόγω προπονητή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει σήμερα.
γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κα-
τάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο
ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρι-
σμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο
αθλητικό σωματείο.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατηρίου
ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερό-
μενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία
του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2018,
ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως
ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του
άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συ-
νεργάτες:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επι-
στημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα
σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγω-
νιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2019.
β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από
την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χο-
ρογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκρι-
μένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομά-
δας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε,
η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία
διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα
οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο
αθλητικό φορέα.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατηρίου.

Άρθρο 5
Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Δημοσίευση-Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός
αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved