ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
220.000 άτομα θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας έτους 2020

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.4.2020, 18:07

Συνολικά 220.000 άτομα θα επωφεληθούν φέτος από το πρόγραμμα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2020. Θα πάνε εκδρομές, διακοπές ή κατασκήνωση οι μικρότεροι, θα λάβουν δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρων και χρηματικό βοήθημα οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Υπάρχει, βέβαια, το πρόβλημα της πανδημίας...

Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2020 είναι τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο θα περιλαμβάνει:
α) διακοπές διάρκειας μέχρι 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα,
β) πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας και
γ) επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και δεκαέξι (16) ημερών (15 διανυκτερεύσεις).
2. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα διάρκειας 4 ημερών (3 διανυκτερεύσεις).
3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.
4. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.
5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2020 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός ανέρχεται στις 55.000 άτομα, εκ των οποίων:
α) 50.000 άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι έξι 6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα,
β) 3.500 συνταξιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις μέχρι 6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού και
γ) 1.500 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις) στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

2. Για το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα ο αριθμός ανέρχεται στα 12.500 άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδρομές διάρκειας 4 ημερών (3 διανυκτερεύσεις), εντός της χώρας με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία.

3. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων ο αριθμός ανέρχεται στα 130.000 άτομα, προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους από συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

4. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου ο αριθμός ανέρχεται στα τριάντα δύο χιλιάδες 32.500 άτομα, προκειμένου να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θέατρα.

5. Για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ο αριθμός ανέρχεται σε 4.000 και 1.000 μητέρες, αντίστοιχα.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1237|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.10034/8609/194 (1)
Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιού-
χων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προ-
γράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
έτους 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογα-
ριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
214 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 1 παρ. 4 αυτού, όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Ορ-
γανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοι-
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/Ε.Ε. - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄/2005) όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις
διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄/
7.8.2019).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
8. Tις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).
11. Τις υπ’ αριθμ. 9, 10, 11, 12 και 76/2020 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για το
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.
12. Την αριθμ. Οικ.9745/536/28.2.2020 εισηγητική έκ-
θεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο
24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
13. Την αριθμ. 1614/4/6.2.2020 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ύψους 15.000.000 € και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΚΑΕ 2639) οικονομικού
έτους 2020, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των Προγραμμάτων του Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας έτους 2020, τον αριθμό των δικαιού-
χων, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2020
Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
για το έτος 2020 είναι τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού
το οποίο θα περιλαμβάνει:
α) διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτε-
ρεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά
καταλύματα,
β) πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού
για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυ-
κτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγ-
ματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως
λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και
υδροθεραπευτηρίων της χώρας και
γ) επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα
σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκη-
νώσεις, διάρκειας μέχρι και δεκαέξι (16) ημερών (15 δι-
ανυκτερεύσεις).
2. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα διάρκειας
τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις).
3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.
4. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.
5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε
τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Άρθρο 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγρο-
τικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους
2020 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού του-
ρισμού ο αριθμός ανέρχεται στις πενήντα πέντε χιλιάδες
(55.000) άτομα, εκ των οποίων:
α) πενήντα χιλιάδες (50.000) άτομα, μπορούν να πραγ-
ματοποιήσουν μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτε-
ρεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά
καταλύματα,
β) τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) συνταξιούχοι
μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις μέχρι
έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), έως και 5
απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις
ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας
στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού και
γ) χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά ηλικίας 6 έως 16
ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε
συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώ-
σεις, μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις)
στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
2. Για το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα ο αριθ-
μός ανέρχεται στα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500)
άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδρομές
διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις),
εντός της χώρας με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
τουριστικά γραφεία.
3. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων ο αριθ-
μός ανέρχεται στα εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) άτο-
μα, προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της
επιλογής τους από συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
4. Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θε-
άτρου ο αριθμός ανέρχεται στα τριάντα δύο χιλιάδες
πεντακόσια (32.500) άτομα, προκειμένου να παρακο-
λουθήσουν θεατρικές παραστάσεις σε συμβεβλημένα
με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θέατρα.
5. Για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθη-
μάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ο αριθμός
ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) και χίλιες (1.000)
μητέρες, αντίστοιχα.

Άρθρο 3
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνι-
κού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων για το έτος 2020
έχουν:
α) οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιού-
χοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του
άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει,
β) οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης
συμμετοχής,
γ) τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων,
δ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι
του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προ-
βλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενει-
ών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης
απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ,
ε) οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από
τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιού-
χων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις
προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των πα-
ραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον
από δικαιούχο του ΛΑΕ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού
τουρισμού έχουν:
Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι συνταξιούχοι του
Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1
του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει και οι συντα-
ξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθε-
ση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό
πρόγραμμα έχουν:
α) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα
συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που εί-
ναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης
συμμετοχής,
β) τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν
σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας - τετραπλη-
γίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας,
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα
από το μήνα γέννησης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής
χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες
μητέρες έχουν:
Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή
ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες είναι ασφαλιστι-
κά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμε-
νου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης, να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες
τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας
μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή
σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκ-
παίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67%
και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλή-
ρωσης του 18ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από το μήνα
γέννησης.
Σε περίπτωση πολύτεκνης μητέρας που πληρούνται
οι παραπάνω προϋποθέσεις μόνο για τα τρία τέκνα, η
αίτησή της εξετάζεται με τις προϋποθέσεις παροχής χρη-
ματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες.
Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος καθορίζεται με
απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3050/2002.
5. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστι-
κή ικανότητα τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης
απορρέον από το δικαιούχο του ΛΑΕ.
Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμμα-
τος κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού έτους 2020, δεν
δικαιούνται κατά την χρονική διάρκεια του προγράμμα-
τος, να κάνουν χρήση και της παροχής του εκδρομικού
τουρισμού και αντίστροφα.
Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του
προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού ή εκδρομικού
τουρισμού έτους 2020, έχουν την δυνατότητα να κάνουν
χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του
ΛΑΕ.

Άρθρο 4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Για την ένταξη των δικαιούχων στα προγράμματα του
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2020 υποβάλλεται
από τους ενδιαφερόμενους αίτηση συμμετοχής, σύμφω-
να με τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις της
Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ και εξειδικεύονται με
αποφάσεις της διοικητή του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες αναρτώ-
νται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθ-
μό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 2 για
κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία
διεξάγεται με την διαδικασία που ορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.
Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης και συμμετέ-
χουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρι-
σμού, ή εκδρομικού τουρισμού οι συνταξιούχοι που λαμ-
βάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω
απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδο-
μα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική
αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα
ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας
δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από
τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο
του ΛΑΕ, επίσης χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι
έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση
συμμετοχής του.
Για τα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρι-
σμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
και δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι,
μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ
ή τα βιβλία τους από τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, από την έναρξη
των προγραμμάτων και μέχρι την ημερομηνία που θα
καθοριστεί με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής,
η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετα δελτία
και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων,
θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης
στα ΚΕΠ και τυχόν αδιάθετα βιβλία θα διανέμονται, με
σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα
με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους,
σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα
προγράμματα έτους 2020 και δεν κληρώθηκαν, συμπερι-
λαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλα-
βαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών ή τα βιβλία τους.
Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι κληρω-
θέντες δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν τα δελτία
τους απευθείας από την ηλεκτρονική εφαρμογή στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή, ισχύς της οποίας αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Mαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved