ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιοί άνεργοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Proslipsis.gr | Αθήνα 17.12.2020, 06:09

Τους ανέργους που δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, καθορίζουν με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά
μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, είναι οι κάτωθι κατηγορίες ανέργων:
α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
β. Άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι παραπάνω άνεργοι έχουν το δικαίωμα απαλλαγής εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ AE [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.].
β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ.

Η δωρεάν μετακίνηση των παραπάνω δικαιούχων είναι δυνατή μόνο:
α. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ, με την έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από τον ΟΑΣΑ ΑΕ προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, και
β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΘ, με την επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας, του ισχύοντος αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5512|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 50807/1279
Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν
μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις
περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης
της απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, για
τα έτη 2020 και 2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 «Φορολογι-
κές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δι-
αδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την απο-
πληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 148).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης » (Α΄ 168).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών (Α΄ 181).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α΄ 119).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
13. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
15. Την υπ΄ αρ. οικ. 45294/2420/3-11-2020 εισηγητική
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Το γεγονός ότι η εξασφάλιση μετακίνησης των
ανέργων με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομί-
στρου στα αστικά συγκοινωνιακά, προσδιορίζεται ως
υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυ-
πηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετα-
κίνησης των ανέργων.
17. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας συνεπά-
γεται απώλεια εσόδων στους φορείς παροχής συγκοι-
νωνιακού έργου και αντίστοιχη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί
στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
110 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν
μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας χορήγησης της απαλλαγής από την
καταβολή κομίστρου, για τα έτη 2020 και 2021, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή
κομίστρου μετακίνησης ανέργων στις περιοχές
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ
Οι άνεργοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 της
παρούσας, έχουν το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη
απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου με τα αστικά
συγκοινωνιακά μέσα περιοχών αρμοδιότητας του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας - ΟΑΣΑ ΑΕ [ΟΔΙ-
ΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)] και του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι άνεργοι- κριτήρια και διαδικασία
παροχής δωρεάν μετακίνησης
1. Καθορίζονται ως δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής
από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά
μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, οι
κάτωθι κατηγορίες ανέργων:
α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β. Άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες
εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Οι ανωτέρω άνεργοι έχουν το δικαίωμα του άρθρου 1
εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της
Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ
AE [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.].
β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα
αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ.
2. Η δωρεάν μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων
είναι δυνατή μόνο:
α. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ, με την
έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από
τον ΟΑΣΑ ΑΕ προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών
μετακίνησης, και
β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΘ, με την επί-
δειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας, του ισχύοντος
αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομι-
κής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ
1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που
αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πλη-
θυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή
του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιη-
μένων μηνιαίων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων
διαδρομών, από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμέ-
νων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε αυτές
οι κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.
2. Για την μετακίνηση των ανέργων, με πλήρη απαλλα-
γή από την καταβολή κομίστρου μετακίνησης, απαιτείται
η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών με-
τακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανό-
νες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’
αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η έκδοση της μηνιαίας
προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών
για τους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης γίνεται με
τον ίδιο τρόπο που γίνεται η έκδοση όλων των προσω-
ποποιημένων καρτών.
3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετα-
κίνησης μηνιαίας ισχύος, χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση
του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης,
Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχή-
ματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και δύνανται
να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής
ή δυσλειτουργίας.
Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα πα-
ραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης
μετακίνησης όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμέ-
νους Ελεγκτές κομίστρου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης εκτείνεται στα ημε-
ρολογιακά έτη 2020 και 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved