ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Από 7 Ιουλίου η επιδότηση ενοικίου (18/6/08)


Αθήνα 18.9.2008, 22:06
Από 7 Ιουλίου έως 15 Δεκεμβρίου 2008 θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου έτους 2008 (για ενοίκια του 2007).

Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους του ΟΕΚ, εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους, που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2008, πλην των εφ’ άπαξ αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, της αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία λόγω ατυχήματος, των επιδομάτων ανεργίας, των τόκων καταθέσεων, των επιδομάτων παραπληγίας - τετραπληγίας, του επιδόματος τριών παιδιών και πολυτέκνων, του επιδόματος των τυφλών, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, του επιδόματος ενοικίου που έλαβαν το προηγούμενο έτος, του επιδόματος τοκετού, τα αναδρομικά σύνταξης του προηγούμενου έτους, του εισοδήματος από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προηγούμενου έτους, του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), του ποσού που έλαβαν ως επιδότηση από πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης, της αποζημίωσης για έξοδα κίνησης (οδοιπορικά), οι επιδοτήσεις από γεωργικά προϊόντα, τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.) και εφόσον τα κέρδη δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της επιδότησης της κατηγορίας τους, οι αποζημιώσεις με δικαστικές αποφάσεις και το εισόδημα από το ΛΑΦΚΑ.

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται μηνιαίως σε 115 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και έγγαμους δικαιούχους, σε 140 ευρώ για δικαιούχους με ένα προστατευόμενο παιδί, σε 165 ευρώ για δικαιούχους με δύο προστατευόμενα παιδιά και 215 ευρώ για δικαιούχους με τρία και τέσσερα προστατευόμενα παιδιά. Το ποσό των 215 ευρώ προσαυξάνεται κατά 25 ευρώ μηνιαίως για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω.

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου προσαυξάνεται κατά 50% ανά κατηγορία, για τους κατωτέρω δικαιούχους:
α. Μακροχρόνια ανέργους καθώς και δικαιούχους που έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του έτους 2008, εφόσον το διάστημα της ανεργίας τους είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.
β. Δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2008 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.
γ. Δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 είναι μικρότερο των 8.000€.

Για τους δικαιούχους που τέλεσαν το γάμο τους το έτος 2008 και κατά το έτος 2007 ήταν μεμονωμένα άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2008 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλλει την αίτηση στο πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τα μεμονωμένα άτομα (αριθ. 50067/2006 και 50635/2007 του υπουργού Απασχόλησης).

Οι δικαιούχοι των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της κατηγορίας τους (όπως προσδιορίζονται παραπάνω), δεν αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, το ποσό όμως του επιδόματος που θα λάβουν είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η προκύπτουσα αυτή διαφορά να μην είναι μικρότερη από το ποσό των 345€, διαφορετικά δεν χορηγείται ποσό επιδόματος.

Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους κατά το έτος 2007 είναι μικρότερη των 12 μηνών, ή στους δικαιούχους που το ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης ή όσο και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν το έτος 2007, αντίστοιχα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το υπολογιζόμενο ποσό επιδόματος προκύπτει μικρότερο των 345€, δεν θα χορηγείται ποσό επιδόματος.

Στους δικαιούχους που έχει χορηγηθεί από τον ΟΕΚ δάνειο ή κατοικία, καταβάλλεται επίδομα ενοικίου για όσους μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος και διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης ή της παραχώρησης της κατοικίας.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και πριν την έγκριση ή μετά την έγκριση της επιδότησης, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (υπ’ αριθμ. 30727/4815/4.8.1971 – Φ.Ε.Κ. 661/τ. Β΄/14.8.1971 απόφαση), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. Για τα μεμονωμένα άτομα, ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 50067/20.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/2.3.2006) και 50365/20.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1383/Β΄/3.8.2007) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Για τους μακροχρόνια ανέργους ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50187/18.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 490/Β΄/27.4.2001) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του ΔΣ του ΟΕΚ θα προσδιορισθούν τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις και θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτουμένων προϋποθέσεων.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2007 και θα καταβληθεί εφ’ άπαξ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved