nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Διαγνωστικής Μονάδας Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων και Κινηματικής Μυοσκελετικού Συστήματος

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.4.2017, 01:18

Την ίδρυση Διαγνωστικής Μονάδας Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων και Κινηματικής Μυοσκελετικού Συστήματος στην Ορθοπαιδική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3005/18/ΓΠ (3)
Ίδρυση Διαγνωστικής Μονάδας Ορθοπαιδικών
Εμφυτευμάτων και Κινηματικής Μυοσκελετικού
Συστήματος στην Ορθοπαιδική Κλινική του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/Α΄/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Α΄), με
το οποίο «Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος».
2. Το π.δ. 428/1993 (ΦΕΚ 181/6-10-1993, τ. Α') με το
οποίο ιδρύθηκε η Ορθοπαιδική Κλινική του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την αριθμ. Α1α/8729197/18-3-1998 (ΦΕΚ 332/
7-4-1998, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με την οποία εγκα-
ταστάθηκε η Ορθοπαιδική Κλινική του Τμήματος Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος Ιατρικής
(Συνέλευση Τμήματος αριθμ.: 6η/13-12-2017) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
192/16-02-2018).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας Μονάδα με την επωνυμία «Διαγνωστική
Μονάδα Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων και Κινηματική
Μυοσκελετικού Συστήματος», η οποία εξυπηρετεί δι-
δακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες με γνωστι-
κό αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην
αντιμετώπιση του τραύματος και άλλων παθήσεων του
μυοσκελετικού συστήματος, καθώς επίσης και για την
ανάπτυξη της έρευνας στο αντίστοιχο πεδίο της εκπαί-
δευσης και της εξειδίκευσης. Η Μονάδα θα επιτρέψει τον
καλύτερο συντονισμό και οργάνωση του γνωστικού της
αντικειμένου, της έρευνας, της εκπαίδευσης των φοιτη-
τών- ειδικευόμενων, καθώς και την παροχή τριτοβάθμι-
ων υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η μονάδα ανήκει στον Τομέα Χειρουργικής. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Αποστολή
Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί «Διαγνωστική Μο-
νάδα Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων και Κινηματικής Μυ-
οσκελετικού Συστήματος » της Ορθοπαιδικής Κλινικής,
η οποία έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στην προπτυ-
χιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευ-
όμενων και ειδικευμένων ιατρών.
β) Την επέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα Αρθροσκοπικής
και ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής, με σκοπό την
αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
γ) Την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών περί-
θαλψης και αρωγής πασχόντων, όταν και όποτε ζητείται
συγκεκριμένη συνδρομή για προβλήματα με τα οποία
ασχολείται η Ορθοπαιδική Κλινική και η Μονάδα.
δ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλ-
λων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκ-
παίδευση και επιμόρφωση αυτών.
ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολού-
νται με την Αρθροσκοπική και ελάχιστα παρεμβατική
χειρουργική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.
ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης από εθνικούς
πόρους και από διεθνείς πηγές χρηματοδότησης που
έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκπαί-
δευση στον τομέα της.
η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α΄53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό της Μονάδας απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου
Τμήματος με ίδια ή συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η
ειδικότητα τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει η Κλινική, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Πρυτανικής
Πράξης, καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημο-
νικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που
τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Η Μονάδα διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο οποίος
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγη-
τή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα, καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής και Αρθροσκοπικής και ελάχιστα παρεμ-
βατικής χειρουργικής, και ορίζεται με τη διαδικασία της
παραγράφου 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 και
του π.δ. 46/1989. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Μο-
νάδας, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου της Κλινικής, ο
καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και
της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Συ-
νέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Η Διαγνωστική Μονάδα Ορθοπαιδικών Εμφυτευ-
μάτων και Κινηματικής Μυοσκελετικού Συστήματος
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
εγκαθίσταται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα με τη
διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143).
Στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο
της Μονάδας.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθορίζεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτό προ-
βλέπεται για κάθε κατηγορία εργαζομένου.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της Μονάδας, τη χρήση οργάνων και υλικών,
και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγ-
ματοποιούνται οι δραστηριότητες της. Ο Διευθυντής
ενημερώνεται για κάθε ερευνητική, πειραματική εργασία
και υπηρεσία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει
την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όταν
δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπι-
κό της μονάδας ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των
οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη,
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής
πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρήση
τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Με την εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όρ-
γανα είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επι-
στημόνων σε τομείς σχετικούς με τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Μονάδος προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ.3 του π.δ. 159/1984 (Α΄53)
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς της Μονάδας.
6) Τα έσοδα από την παραχώρηση μέρους των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στην Μονάδα.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων.
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved