nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.4.2017, 14:59

Την ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 19199/17/ΓΠ
Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστεί-
ας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κα-
νονισμός Λειτουργίας της.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 σε
συνδιασμό με το άρθρο 84 του ν. 4485/2017.
2. Την αριθμ. 10459/11-7-2014 (ΦΕΚ 435/τ. ΥΟΔΔ/
21-7-2014) απόφαση του Συμβουλίου του Π.Θ. σε συνδυ-
ασμό με την αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29-7-2014
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για το διορισμό
Πρύτανη του Π.Θ. Proslipsis.gr
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙ-
ΣΤΕΙΑΣ (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η δημιουργία της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αρι-
στείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελεί
στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος και συμπεριλήφθηκε
στο στρατηγικό σχεδιασμό για τα έτη 2016-2020. Στόχος
της ΔΕΚΑ είναι να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊ-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοι-
νός παρονομαστής θα είναι η καινοτομία και η αριστεία.
Σκοπός είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της Αριστείας, η
αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύ-
ματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊό-
ντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει τέσσερις εκπαι-
δευτικούς τομείς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
ως θύλακες αριστείας (πολυτεχνικός, αγροδιατροφικός,
βιο-ιατρικός, κοινωνικο-ανθρωπιστικός), οι οποίοι μπο-
ρούν να υποστηρίξουν την παραγωγή βασικής έρευνας
σε συγκεκριμένα αντικείμενα και να προωθήσουν την
εφαρμογή της. Η κοινωνική συμμετοχή και η αναγνώριση
των υφιστάμενων αναγκών για καινοτομίες αποτελούν
τον συνδετικό κρίκο στη διαδικασία μετάβασης από
την έρευνα προς την καινοτομία. Η υποστήριξη τέτοιων
προσπαθειών σε στοχευμένες ερευνητικές περιοχές με
κοινωνικό ενδιαφέρον, όπου υπάρχει διάσπαρτο επι-
στημονικό δυναμικό και βασικές ερευνητικές υποδομές,
αναμένεται να αποδώσει πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα. Μέσα από τις δράσεις της ΔΕΚΑ, δημιουργούνται
σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης στην Κεντρική Ελλάδα και
όχι μόνο, ενώ δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης δημό-
σιων και ιδιωτικών οργανισμών, μέσω της συνεργασίας
με «Εργαστήρια Έντασης Γνώσης». Proslipsis.gr
Πρόσφατα, ομάδες του ΠΘ κατάφεραν, μέσα από
ανταγωνιστικά προγράμματα, να χρηματοδοτήσουν
την ενίσχυση σημαντικών ερευνητικών υποδομών
(OMIC ENGINE, ELIXIR, και HELIX) διεθνούς επιπέδου
στους τομείς των βιοεπιστημών, της αγροδιατροφής
και της πληροφορικής. Επιπλέον, στο ΠΘ λειτουργούν
διαπιστευμένα/πιστοποιημένα εργαστήρια, ενώ υπάρχει
διάσπαρτος τεχνολογικός εξοπλισμός υψηλών προδια-
γραφών. Μέσα από τη ΔΕΚΑ και τα αντίστοιχα ερευνη-
τικά προγράμματα, θα είναι δυνατή η υποστήριξη της
λειτουργίας, ο έλεγχος και η προαγωγή των δυνατοτήτων
και των υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν αυτές
οι κεντρικές ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου
(core facillities). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκπαί-
δευση νέων επιστημόνων σε συνεργατική έρευνα μέσα
από τα ερευνητικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν.
Η χρονική συγκυρία κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη,
εφόσον θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη λειτουρ-
γία των ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, την ανάπτυξη
της εξωστρέφειας και την υποβοήθηση της συνεργασίας
με άλλους φορείς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1 - Σκοπός
Η Δομή Έρευνας Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)
συνιστά δομή του ΠΘ, που έχει ως αποστολή:
1. Την καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τεχνο-
λογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.
2. Την ενίσχυση ερευνητικών έργων διεπιστημονικού
χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους
τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και
παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από
εθνικά και διεθνή προγράμματα. Η ΔΕΚΑ θα δρα συμπλη-
ρωματικά στην υφιστάμενη ερευνητική δραστηριότητα
του ΠΘ.
3. Τον εντοπισμό, αναγνώριση και ενίσχυση των θυλά-
κων Αριστείας του ΠΘ και διάχυση πρακτικών και έργου
που παράγεται.
Στα επόμενα άρθρα η Δομή Έρευνας Καινοτομίας και
Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναφέρεται,
χάριν συντομίας, ως ΔΕΚΑ-ΠΘ και με την επωνυμία στην
αγγλική γλώσσα ως Center of Research Innovation and
Excellence (CRIE). Οι δράσεις της ΔΕΚΑ θα αναπτύσσο-
νται σε όλο το φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών
ενοτήτων που θεραπεύονται από το ΠΘ.
Ειδικότερα η ΔΕΚΑ θα ασχολείται με:
√ Διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας.
√ Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευ-
νητικών υποδομών του ΠΘ.
√ Καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας
υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.
√ Δημιουργία «ανοιχτών δεδομένων» (open access).
√ Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους
εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
φορείς.
√ Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς.
√ Διοργάνωση συνεδρίων και workshops.
√ Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς
ομάδες-στόχους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργά-
νωσης ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, κ.ά.
Θα απονέμει βραβεία
√ Εξαιρετικής Διδασκαλίας.
√ Εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων για
Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδάκτορες.
√ Δημοσιευμένου έργου υψηλής ποιότητας.
√ Συνολικής προσφοράς στην επιστήμη.
√ Συνολικής προσφοράς στο Ίδρυμα.
√ Προσέλκυσης πόρων μέσα από ανταγωνιστικά Ερευ-
νητικά προγράμματα. Proslipsis.gr
√ Καινοτομίας και Καινοτόμων ιδεών.
√ Κοινωνικής προσφοράς μελών του ΠΘ.
√ Κοινωνικής προσφοράς μελών του ΠΘ Κοινωνικών
φορέων για το έργο τους και/ή πολιτών για την προσφο-
ρά τους στο κοινωνικό σύνολο.
Θα υλοποιεί
√ Προγράμματα υποτροφιών για την εκπόνηση διδα-
κτορικών διατριβών.
√ Προγράμματα ενίσχυσης νέων ερευνητών και μετα-
διδακτορικής έρευνας (post-doc).
√ Προγράμματα ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευ-
νητών.
Θα αναπτύσσει την εξωστρέφεια του ΠΘ μέσα από:
√ Ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με
στόχο την ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας.
√ Διοργάνωση διαλέξεων όπου οι διακριθέντες θα
παρουσιάζουν το θέμα στο οποίο αρίστευσαν.
√ Μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των διαλέξεων
και διάθεσή τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και προ-
βολή τους στην Ελληνική Τηλεόραση.
√ Θέσπιση ετήσιου Συνεδρίου Προβολής της Αριστείας.
√ Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με διοργάνωση ενη-
μερωτικών ημερίδων.

Άρθρο 2 - Διοίκηση - Διαχείριση
1. Η ΔΕΚΑ λειτουργεί ως αυτοδύναμη δομή, εποπτεύε-
ται από τη Σύγκλητο του ΠΘ και εφαρμόζει τον παρόντα
κανονισμό λειτουργίας.
2. Η λειτουργία της ΔΕΚΑ συντονίζεται από τα ακόλου-
θα όργανα: (α) το επταμελές Συμβούλιο, (β) τον Πρόεδρό
του, (γ) τον Αναπληρωτή Πρόεδρό του.
3. Το Συμβούλιο:
√ χαράσσει και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τη στρα-
τηγική και την περαιτέρω ανάπτυξη της Δομής,
√ συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων στη Δομή,
την διαδικασία επιλογής και την απονομή των Αριστείων
καθώς και τις δράσεις διάχυσης της Αριστείας,
√ υποβάλλει τον απολογισμό του προηγούμενου οικο-
νομικού έτους και τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό
του επόμενου στη Σύγκλητο στο πλαίσιο της άσκησης
του ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του,
√ συντάσσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης δραστη-
ριοτήτων της ΔΕΚΑ με βάση δείκτες που έχουν προκα-
θορισθεί. Proslipsis.gr

Άρθρο 3 - Συμβούλιο της δομής
1. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη: τον
Πρόεδρο της ΔΕΚΑ, τον αναπληρωτή Πρόεδρο, τα μέλη
του Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα μέλη
του Συμβουλίου ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στα επόμενα άρθρα.
3. Το Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προ-
έδρου της ΔΕΚΑ, που κοινοποιείται στα μέλη του του-
λάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν. Απόντος του
Προέδρου ή εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, την πρόσκληση
συντάσσει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος μετά από γραπτή
ενημέρωση προς τον Προέδρο. Τα προς συζήτηση θέ-
ματα καταχωρούνται στην Ημερήσια Διάταξη, η οποία
κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του
Συμβουλίου. Θέματα που δεν έχουν καταχωρηθεί στην
Ημερήσια Διάταξη δεν συζητούνται, εκτός αν αποφασι-
στεί η συζήτησή τους ομόφωνα από τα παρόντα μέλη
του ΕΣ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η σύγκληση
του Συμβουλίου γίνεται τακτικά ανά δίμηνο και έκτακτα
όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος της ΔΕΚΑ ή σε
περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του ή εφόσον
το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου,
εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την υπο-
βολή της αίτησής τους, στην οποία και προσδιορίζουν τα
θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκλησή του.
4. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι πα-
ρόντα τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας μετά από δύο δι-
αδοχικές προσκλήσεις, το ΕΣ συνεδριάζει έγκυρα, ανε-
ξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών, τρεις
ημέρες μετά την τελευταία πρόσκληση. Στη συνεδρίαση
αυτή συζητούνται μόνο τα θέματα που έχουν αναγραφεί
στην Ημερήσια Διάταξη. Proslipsis.gr
5. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται
πρακτικά από υπάλληλο ή μέλος της ΔΕΚΑ που εκτελεί
χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου και ορίζεται από τον
Πρόεδρο. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαί-
τερο αύξοντα αριθμό και επικυρώνονται διά περιφοράς
μεταξύ των συμμετασχόντων στη συνεδρίαση μελών του
Συμβουλίου, σε διάστημα το πολύ ενός μηνός από την
ημερομηνία της συνεδρίασης.
Πρακτικό επίσης συντάσσεται, όταν η συνεδρίαση
ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Αντίγραφα ή απο-
σπάσματα από τα Πρακτικά του Συμβουλίου εκδίδονται
και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΔΕΚΑ.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία
και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών
του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Λευκές και άκυρες ψήφοι δεν προσμετρού-
νται.
7. Το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου
της ΔΕΚΑ, μπορεί να καλεί σε συνεδρίασή του στελέχη
του ΠΘ ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, για να εκφέρουν γνώμη σε συγκεκριμένα
θέματα.

Άρθρο 4 - Πρόεδρος της ΔΕΚΑ
1. Πρόεδρος της ΔΕΚΑ ορίζεται ο εκάστοτε Αντιπρύ-
τανης Έρευνας του ΠΘ.
2. Ο Πρόεδρος της ΔΕΚΑ είναι αρμόδιος για κάθε θέμα
σχετικό με τη λειτουργία της ΔΕΚΑ καθώς και για κάθε
άλλο θέμα που του ανατίθεται ρητά με απόφαση της
Συγκλήτου.
3. Ο Πρόεδρος της ΔΕΚΑ εισηγείται στο Συμβούλιο της
ΔΕΚΑ τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Δομής
και επιλαμβάνεται των οικονομικών θεμάτων που αφο-
ρούν στη λειτουργία της ΔΕΚΑ.

Άρθρο 5 - Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕΚΑ
1. Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ένα από τα έξι
μέλη του Συμβουλίου, μετά από κατάθεση υποψηφιοτή-
των και ανοιχτή ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου.
2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρό-
εδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του που
γνωστοποιείται εγγράφως και σε όλη την έκταση των
αρμοδιοτήτων του.
3. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ασκεί, επίσης, όσες αρ-
μοδιότητες και για όσο χρόνο ανατεθούν σ' αυτόν με
αποφάσεις του Συμβουλίου ή του Προέδρου της ΔΕΚΑ.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης καθηκόντων (ή
απουσίας) του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέ-
δρου, τα χρέη του ανατίθενται προσωρινά στο ακαδη-
μαϊκά αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 6 - Συμβούλιο
Το εξαμελές Συμβούλιο της Δομής προκύπτει μετά
από κατάθεση υποψηφιοτήτων Αναπληρωτών Καθη-
γητών και Καθηγητών του ΠΘ και επιλογή τους από τη
Σύγκλητο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση
υποψηφιότητας είναι η συνεχής ερευνητική δραστηρι-
ότητα τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την επιλογή του
Συμβουλίου, όπως αυτή προκύπτει από τις δημοσιεύσεις
και τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προ-
γράμματα. Η κάθε Σχολή εκπροσωπείται στο Συμβούλιο
από ένα μέλος. Proslipsis.gr
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, προκηρύσσεται
από τον Πρύτανη εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και η Σύγκλητος ορίζει 3μελή εισηγητική
επιτροπή της οποίας προΐσταται ο Προέδρους της ΔΕΚΑ
και συμπληρώνεται με δύο εσωτερικά μέλη. Η επιτροπή
καταθέτει στον Πρύτανη τεκμηριωμένη έκθεση με ιεράρ-
χηση των υποψηφίων εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτούς των υποψηφιοτήτων. Την
επιλογή πραγματοποιεί η Σύγκλητος.

Άρθρο 7 - Οικονομική διαχείριση
Η οικονομική διαχείριση της ΔΕΚΑ γίνεται από τον Ει-
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΘ, σύμφωνα
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 8 - Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη
Για την παροχή υποστήριξης στο έργο της ΔΕΚΑ, θα
λειτουργεί Διοικητική Γραμματεία (ΔΓ). Στις αρμοδιότη-
τες της ΔΓ εντάσσονται η γραμματειακή υποστήριξη του
Προέδρου και του Συμβουλίου, ο εσωτερικός έλεγχος
των διοικητικών λειτουργιών και ο γενικός προγραμ-
ματισμός τους, η συνεργασία και οι σχέσεις με άλλους
φορείς διοίκησης και έρευνας, εντός και εκτός του ΠΘ. Τα
καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που προ-
σφέρει η ΔΓ εξειδικεύονται με απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 9 - Προγραμματισμός, Επιλογή
και Αξιολόγηση των Δράσεων της ΔΕΚΑ
Ο προγραμματισμός, τα κριτήρια επιλογής και απο-
νομής της Αριστείας και ο συντονισμός των δραστηρι-
οτήτων που εκτελούνται στην ΔΕΚΑ γίνεται από το Συμ-
βούλιο. Ειδικά η επιλογή και η αξιολόγηση της Αριστείας
γίνεται σύμφωνα με τον "Οδηγό Απονομής Αριστείας",
που θα συνταχθεί από το Συμβούλιο, θα εγκριθεί από
τη Σύγκλητο και θα επισυναφθεί ως παράρτημα στον
παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10 - Πόροι χρηματοδότησης
Η λειτουργία της ΔΕΚΑ συνιστά έργο που πρόκειται να
χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΚΕ με
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η διάρκεια του έργου
αυτού, ο προϋπολογισμός και το επιχειρηματικό σχέδιο
συνιστούν τα βασικά στοιχεία του και διέπουν τη διαχεί-
ρισή του. Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου θεωρείται
ο Πρόεδρος της ΔΕΚΑ. Οι αναπτυξιακές, επενδυτικές και
λειτουργικές δαπάνες της ΔΕΚΑ καλύπτονται από τους
παραπάνω πόρους και διενεργούνται με αποφάσεις του
Συμβουλίου.

Άρθρο 11 - Προσωπικό
Το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει προσωπικό του
για τη διοικητική υποστήριξη της ΔΕΚΑ, ύστερα από
σχετική πρόταση του Συμβουλίου και έγκριση της Συ-
γκλήτου.
Ά
ρθρο 12 - Εκθέσεις πεπραγμένων - Αξιολόγηση
1. Ο Πρόεδρος της ΔΕΚΑ στο τέλος κάθε ακαδημα-
ϊκού έτους (Σεπτέμβριο του επόμενου έτους) και στο
τέλος της θητείας του καταθέτει στο Συμβούλιο Έκθεση
Πεπραγμένων, στην οποία αποτιμά το έργο και τη λει-
τουργία της ΔΕΚΑ, συνοψίζει τα επιτεύγματα της Δομής
επί των ημερών του με βάση δείκτες που έχουν προκα-
θορισθεί από το Συμβούλιο και παραθέτει αναλυτικά
οικονομικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική πορεία
και την τρέχουσα οικονομική θέση της ΔΕΚΑ. Η Έκθεση
Πεπραγμένων εγκρίνεται από το Συμβούλιο, επισυνά-
πτεται στα τηρούμενα Πρακτικά και αποστέλλεται στη
Σύγκλητο προς έγκριση. Proslipsis.gr
2. Με απόφασή του το Συμβούλιο μπορεί να προκαλεί
και να πραγματοποιεί, κατά περιόδους, εσωτερικές ή
εξωτερικές αξιολογήσεις της λειτουργίας, των συνερ-
γατών και των δραστηριοτήτων της ΔΕΚΑ που είναι δυ-
νατό να συνδέονται και με συγκεκριμένα πρότυπα και
διαδικασίες πιστοποίησης. Η απόφαση του Συμβουλίου
περιγράφει τις λεπτομέρειες, τα στάδια και τα επίπεδα
της συντελούμενης αξιολόγησης. Τα έξοδα των ανωτέ-
ρω αξιολογήσεων θα καλύπτονται από τις λειτουργικές
δαπάνες της ΔΕΚΑ.
Άρθρο 13 - Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
1. Κατά την α΄ φάση λειτουργίας της ΔΕΚΑ, η διαχει-
ριστική και τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων
της θα γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες και υποδομές της
Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ, ενώ ένας τουλάχιστον διοι-
κητικός υπάλληλος θα ζητηθεί να παραχωρηθεί από τη
Σύγκλητο στη Διοικητική Γραμματεία της ΔΕΚΑ για τη
διοικητική υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου και
των αναγκών λειτουργίας της α' φάσης της ΔΕΚΑ.
2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της
ΔΕΚΑ αποτελούμενος από 13 άρθρα, καταρτίσθηκε και
εγκρίθηκε από την Σύγκλητο στη συνεδρίαση αριθμ.
187/3-10-2017.
3. Οποιοδήποτε ζήτημα κανονιστικού χαρακτήρα δεν
έχει ρυθμιστεί με τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με
απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του Προ-
έδρου της ΔΕΚΑ.
4. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την ψήφισή του από
τη Σύγκλητο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Στόχοι
Οι δράσεις της ΔΕΚΑ θα εστιάσουν σε δύο βασικούς
στόχους:
• Ενίσχυση ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χα-
ρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους τη
διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και πα-
ραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από
εθνικά και διεθνή προγράμματα. Αυτό προϋποθέτει,
καθιερώνει και εν τέλει καταλήγει σε:
√ Διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας.
√ Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευ-
νητικών υποδομών του ΠΘ.
√ Συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για
τη μέγιστη αξιοποίησή τους.
√ Δημιουργία «ανοιχτών δεδομένων» (open access).
√ Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους
εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
φορείς.
√ Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς. Proslipsis.gr
√ Διοργάνωση συνεδρίων και workshops.
√ Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς
ομάδες-στόχους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργά-
νωσης ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, κ.ά.
• Εντοπισμός, αναγνώριση, ενίσχυση των θυλάκων
Αριστείας του ΠΘ και διάχυση πρακτικών και έργου που
παράγεται.
√ Βραβείο εξαιρετικής Διδασκαλίας
√ Βραβεία εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοί-
των για Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδάκτορες
√ Δημοσιεύσεις και δημοσιευμένο έργο υψηλής ποιότητας
√ Συνολική προσφορά στην επιστήμη
√ Συνολική προσφορά στο Ίδρυμα
√ Ερευνητικά προγράμματα
√ Καινοτομίες και Καινοτόμες ιδέες
√ Κοινωνική προσφορά
√ Κοινωνικούς φορείς για το έργο τους και/ή πολίτες
για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο
√ Προγράμματα υποτροφιών για την εκπόνηση διδα-
κτορικών διατριβών
√ Προγράμματα ενίσχυσης νέων ερευνητών και μετα-
διδακτορικής έρευνας (post-doc)
√ Προγράμματα ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευνη-
τών
√ Ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με
στόχο την ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας
√ Διοργάνωση διαλέξεων όπου οι διακριθέντες θα πα-
ρουσιάζουν το θέμα στο οποίο αρίστευσαν,
√ Μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των διαλέξεων
και διάθεσή τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και προ-
βολή τους στην Ελληνική Τηλεόραση,
√ Θέσπιση ετήσιου Συνεδρίου Προβολής της Αριστεί-
ας,
√ Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με διοργάνωση ενη-
μερωτικών ημερίδων.
Ωφελούμενοι από τη δημιουργία και ανάπτυξη της ΔΕΚΑ
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοι-
τητές
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοι-
τητές αναμένεται να αποκομίσουν το σημαντικότερο με-
ρίδιο από τα οφέλη που θα προκύψουν από τη ΔΕΚΑ.
Η δομή, μέσα από workshops και διαλέξεις θα δώσει
την δυνατότητα γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου και
ανταλλαγής ιδεών και ερευνητικών εργαλείων που θα
τους βοηθήσουν, αφενός στην επίτευξη της αριστείας
κατά την εκπόνηση των διατριβών τους και αφετέρου
στην κατανόηση της σημασίας της διεπιστημονικής
έρευνας για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνη-
τές έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση
της χώρας. Η εκροή αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου
είναι ίσως η σημαντικότερη επίπτωση της κρίσης, διότι
στερεί από την Ελλάδα κεφάλαιο το οποίο έχει δημιουρ-
γηθεί στη χώρα, αλλά τα οφέλη του θα καρπωθεί μια
άλλη χώρα. Επιπλέον, στερεί τη δυνατότητα ανανέωσης
του ερευνητικού δυναμικού του ΠΘ. Η ΔΕΚΑ μπορεί να
προσελκύσει νέους ερευνητές μέσα από το πρόγραμμα
των υποτροφιών του, δημιουργώντας ευκαιρίες παρα-
μονής στην Ελλάδα και ειδικά στο ΠΘ.
Οι καθηγητές του ΠΘ
Η ΔΕΚΑ θα προσφέρει στους καθηγητές του ΠΘ μια
επιπλέον ενίσχυση που απαιτείται για την εκπόνηση
ερευνών σε υψηλό επίπεδο. Η καταγραφή και η πλήρης
εκμετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και
η επένδυση σε νέο στοχευμένο μεγάλο εργαστηριακό
εξοπλισμό θα αυξήσει σημαντικά τις ερευνητικές δυνα-
τότητες των καθηγητών. Παράλληλα, ο διεπιστημονικός
διάλογος και η συνεργατική έρευνα θα δημιουργήσουν
νέες ερευνητικές προκλήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν
το έναυσμα για μια σφαιρική αντιμετώπισή τους.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για το ΠΘ είναι προ-
φανείς:
√ θα δώσει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες
του ΠΘ να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες πιθανότητες
επιτυχίας τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά ερευ-
νητικά προγράμματα της ΕΕ καθιστώντας το ΠΘ κόμβο
στο δίκτυο αριστείας,
√ θα αυξήσει τους οικονομικούς πόρους λόγω των
προγραμμάτων και της καινοτομίας,
√ οι νέοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα μπορούν να
προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στα τμήματα
καθώς θα αμείβονται μέσω της ΔΕΚΑ
√ το ΠΘ θα ενταχθεί δυναμικά στα δίκτυα της παγκό-
σμιας διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
√ τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αναβαθμίσουν το
ΠΘ στις διεθνείς αξιολογήσεις.
Δράσεις της ΔΕΚΑ
Ενδεικτικές δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να εκπο-
νήσει η ΔΕΚΑ και οι οποίες θα εξειδικευτούν περαιτέρω
από το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ και θα εγκριθούν από τη
Σύγκλητο είναι οι ακόλουθες.
1. Δράσεις αναγνώρισης, ενίσχυσης και διάχυσης της
Αριστείας. Proslipsis.gr
Α. Δράσεις αναγνώρισης της Αριστείας
Θέσπιση Βραβείων εξαιρετικής ποιότητας Σπουδών,
Διδασκαλίας, Έρευνας, Κοινωνικής προσφοράς.
• Βραβείο εξαιρετικής Διδασκαλίας
Κριτήρια: ποιότητα, μέθοδος, διείσδυση, αποτελεσμα-
τικότητα.
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Τμήμα.
Μέθοδος: Υποβολή προτάσεων υποψηφίων, από τρί-
τους (ή και όχι, για να αποφύγουμε «υποχρεωτικούς»
αποκλεισμούς, στην περίπτωση αυτή όλοι οι καθηγητές
θα είναι εν δυνάμει υποψήφιοι) και ψηφοφορία φοιτητών
και συναδέλφων
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
• Βραβεία εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοί-
των για Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδάκτορες
Κριτήρια: Βαθμοί και άλλες ακαδημαϊκές επιδόσεις
(όπου αυτές προβλέπονται) (Βέβαια σε ΠΜΣ και διδακτο-
ρικές διατριβές θα πρέπει σίγουρα να δημιουργηθούν
και άλλα κριτήρια, όπως συμμέτοχη σε δημοσιεύσεις,
συνέδρια, ανακοινώσεις, συλλογικούς τόμους κλπ και εν
τέλει, ενδεχομένως και κρίση των ίδιων των διατριβών,
μεταδιδακτορικών και διδακτορικών).
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Τμήμα
Μέθοδος: Υποβολή προτάσεων υποψηφίων με κρίση
από εσωτερική ομάδα καθηγητών που θα ορίζεται από
τη δομή
Χρονική περίοδος: ανά έτος για προπτυχιακούς, ανά
κύκλο για μεταπτυχιακούς και με την αναγόρευση για
διδάκτορες Proslipsis.gr
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή
• Δημοσιεύσεις και δημοσιευμένο έργο υψηλής ποι-
ότητας
Κριτήρια: Διεθνώς αναγνωρισμένο έργο (δημοσιεύ-
σεις, μονογραφίες κλπ) υψηλής ποιότητας και εμβέλει-
ας, όπως αυτό προκύπτει από των συνδυασμό αναζή-
τησης σε διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων
(SCOPUS, Google Scholar, ICI, Publish or Perish κ.λπ.) ή
από αξιολογήσεις και κριτικές εκδοτικών οίκων.
(Ως γενική παρατήρηση για δράσεις τέτοιου τύπου,
ίσως θα έπρεπε να αναθέσουμε σε μια ομάδα των αν-
θρωπιστικών επιστημών να θεσπίσει μια σειρά από
κριτήρια, κοινώς αποδεκτά από τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα, βάσει των οποίων θα κρίνεται η αριστεία σε
συναφή αντικείμενα)
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Θεματική Ενότητα (8)
Μέθοδος: Υποβολή προτάσεων υποψηφίων με κρίση
από εξωτερική ομάδα επιστημόνων που θα ορίζεται από
τη δομή
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση.
• Συνολική προσφορά στην επιστήμη
Κριτήρια: Διαχρονικά Διεθνώς αναγνωρισμένο έργο
(δημοσιεύσεις, μονογραφίες κλπ) υψηλής ποιότητας και
εμβέλειας, όπως αυτό προκύπτει από των συνδυασμό
αναζήτησης σε διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδο-
μένων (SCOPUS, Google Scholar, ICI, Publish or Perish
κ.λπ.) ή από αξιολογήσεις και κριτικές εκδοτικών οίκων.
Θα εκτιμάται η συνολική συνεισφορά του στην επιστήμη
και η συμβολή του στην ανάδειξη του ΠΘ ως Ίδρυμα
Αριστείας στον Διεθνή Χάρτη
(Ως γενική παρατήρηση για δράσεις τέτοιου τύπου,
ίσως θα έπρεπε να αναθέσουμε σε μια ομάδα των αν-
θρωπιστικών επιστημών να θεσπίσει μια σειρά από
κριτήρια, κοινώς αποδεκτά από τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα, βάσει των οποίων θα κρίνεται η αριστεία σε
συναφή αντικείμενα)
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Θεματική Ενότητα (8)
Μέθοδος: Υποβολή προτάσεων υποψηφίων με κρίση
από εξωτερική ομάδα επιστημόνων που θα ορίζεται από
τη δομή
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
Παρόμοια δράση υπήρξε ως Βραβείο «διακεκριμένου
ερευνητή». (Η διαδικασία υπάρχει στον ΕΛΚΕ)
• Συνολική προσφορά στο Ίδρυμα
Κριτήρια: Διαχρονική προσφορά στο ΠΘ μέσα από ένα
συνδυασμό δράσεων (Διοίκηση, Ερευνητική Αριστεία,
Κοινωνική Προσφορά, Διδασκαλία, Προσέλκυση Πόρων,
Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στο ΠΘ κλπ)
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Σχολή (6)
Μέθοδος: Υποβολή προτάσεων υποψηφίων με κρίση
από εσωτερική ομάδα επιστημόνων που θα ορίζεται από
τη δομή Proslipsis.gr
Χρονική περίοδος: ανά τριετία και πάνω
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
• Ερευνητικά προγράμματα
Κριτήρια: Ανταγωνιστικά προγράμματα (Εθνικά ή Διε-
θνή) σε συνδυασμό με το ύψος χρηματικού ποσού, την
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: ανά Θεματική ενότητα
(8)
Μέθοδος: Συγκριτική ανάλυση μέσα από τα Αρχεία
του ΕΛΚΕ
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
• Καινοτομίες και Καινοτόμες ιδέες
Κριτήρια: Καινοτομίες ή καινοτόμες ιδέες που έχουν
στόχο την εφαρμογή, την επίλυση προβλημάτων και την
επιχειρηματικότητα μέσα από τη σύσταση spin off
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: Σε δύο ή τρεις ομάδες
ερευνητών/φοιτητών του ΠΘ
Μέθοδος: Υποβολή υποψηφιοτήτων και κρίση από
επιτροπή εσωτερικών ή/και εξωτερικών εμπειρογνω-
μόνων
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
• Κοινωνική προσφορά
Κριτήρια: Δράσεις, των οποίων κοινός παρονομαστής
είναι η προσφορά στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, είτε αυτές
αποτελούν μέρος ενός επιστημονικού προγράμματος ή
έργου, είτε είναι ανεξάρτητες από συμβατικές υποχρε-
ώσεις προγραμμάτων με μόνο γνώμονα την κοινωνική
προσφορά
Εύρος ακαδημαϊκής μονάδας: Σε δύο ή τρεις ομάδες
ερευνητών και/ή φοιτητών του ΠΘ
Μέθοδος: Πρόταση από τρίτους και κρίση από επι-
τροπή εσωτερικών ή/και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή.
• Κοινωνικούς φορείς για το έργο τους και/ή πολίτες
για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο
Κριτήρια: Δράσεις κοινωνικών φορέων ή πολιτών που
βοήθησαν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
Εύρος: Σε δύο ή τρεις ομάδες ή πολίτες
Μέθοδος: Πρόταση από τρίτους και κρίση από επι-
τροπή εσωτερικών ή/και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
Χρονική περίοδος: ανά έτος
Ανταμοιβή: Έπαινος με δημόσια αναγνώριση σε δη-
μόσια τελετή. Proslipsis.gr
Β. Δράσεις ενίσχυσης της Αριστείας
• Προγράμματα υποτροφιών για την εκπόνηση διδα-
κτορικών διατριβών
Δύο ανά θεματική περιοχή ανά έτος.
Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ
Προκηρύξεις από ΕΛΚΕ. Κατάθεση προγραμμάτων και
κρίση από επιτροπές εξωτερικών κριτών
• Προγράμματα ενίσχυσης νέων ερευνητών και μετα-
διδακτορικής έρευνας (post-doc)
Ένα ανά θεματική περιοχή ανά διετία.
Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ Proslipsis.gr
Προκηρύξεις από ΕΛΚΕ. Κατάθεση προγραμμάτων και
κρίση από επιτροπές εξωτερικών κριτών
(Τα άτομα αυτά, συνδυασμένα και με τα κονδύλια για
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, που δυστυχώς τείνουν
να γίνουν ένα πάγιο έξοδο για τον ΕΛΚΕ, θα μπορούσαν
να είναι πολλαπλώς χρήσιμα για τα Τμήματα)
• Προγράμματα ενίσχυσης νέων ερευνητών
Ένα ανά θεματική περιοχή ανά διετία.
Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ
Προκηρύξεις από ΕΛΚΕ. Κατάθεση προγραμμάτων και
κρίση από επιτροπές εξωτερικών κριτών
Γ. Δράσεις διάχυσης της Αριστείας
√ Ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με
στόχο την ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας-Θύλακες Αριστείας.
√ Διοργάνωση διαλέξεων όπου οι διακριθέντες θα
παρουσιάζουν το θέμα στο οποίο αρίστευσαν.
√ Μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των διαλέξεων
και διάθεσή τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και προ-
βολή τους στην Ελληνική Τηλεόραση.
√ Θέσπιση ετήσιου Συνεδρίου Προβολής της Αριστείας.
√ Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με διοργάνωση ενη-
μερωτικών ημερίδων.
2. Δράσεις ενίσχυσης έρευνας
Η ΔΕΚΑ
√ Αναπτύσσει μηχανισμό καταγραφής, ελέγχου και
διαχείρισης όλων των ερευνητικών υποδομών που έχουν
αγοραστεί με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και συ-
ντονίζει την πρόσβαση σε αυτές ομάδων του ΠΘ.
√ Αναδεικνύει μέσω πιστοποίησης τις βασικές υποδο-
μές (core facilities) σε Ιδρυματικό επίπεδο έτσι ώστε τα
εργαστήρια να θεωρούνται κέντρα προσέλκυσης έρευ-
νας αιχμής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
√ Οργανώνει σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους
ερευνητές από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες.
√ Οργανώνει ετήσια workshops.
√ Οργανώνει μεγάλο ετήσιο διεπιστημονικό συνέδριο.
√ Οργανώνει ειδικά σεμινάρια στους 8 επιστημονικούς
τομείς στοχευμένα για στελέχη παραγωγικών φορέων
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα ειδικά σεμι-
νάρια οργανώνονται από τον Επιστημονικό Διευθυντή
του αντίστοιχου τομέα.
√ Διοργανώνει εκδηλώσεις και συναντήσεις με τους
παραγωγικούς φορείς για τη δημιουργία ενδιαφέροντος
ως προς την διεπιστημονική και συνεργατική έρευνα.
√ Αξιοποιεί τις υποδομές του ΠΘ σε προγράμματα που
ικανοποιούν ερευνητικούς, κοινωνικούς και παραγωγι-
κούς στόχους.
Οργανωτική Δομή
Η ΔΕΚΑ λειτουργεί ως αυτοδύναμη δομή και εποπτεύ-
εται από τη Σύγκλητο του ΠΘ. Η λειτουργία της ΔΕΚΑ
συντονίζεται από 7μελές συμβούλιο: (α) τον εκάστοτε
Αντιπρύτανη Έρευνας, ο οποίος και προεδρεύει και
(β) έξι μέλη εκπρόσωποι των έξι Σχολών.
Το Συμβούλιο:
√ χαράσσει και εισηγείται προς την Σύγκλητο τη στρα-
τηγική και την περαιτέρω ανάπτυξη της Δομής,
√ συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων στη Δομή,
την διαδικασία επιλογής και την απονομή των Αριστείων
καθώς και τις δράσεις διάχυσης της Αριστείας,
√ υποβάλλει τον απολογισμό του προηγούμενου οικο-
νομικού έτους και τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό
του επόμενου στη Σύγκλητο στο πλαίσιο της άσκησης
του ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του
√ συντάσσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης δραστη-
ριοτήτων της ΔΕΚΑ με βάση δείκτες που έχουν προκα-
θορισθεί.
Ως Πρόεδρος της ΔΕΚΑ ορίζεται ο εκάστοτε Αντιπρύ-
τανης Έρευνας. Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για κάθε
θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΔΕΚΑ καθώς και για
κάθε άλλο θέμα που του ανατίθεται ρητά με απόφαση
της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
Ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα έξι
μέλη μετά από κατάθεση υποψηφιοτήτων και ανοιχτή
ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου. Ο Αναπληρω-
τής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του που γνωστοποιείται εγγρά-
φως και σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος ασκεί επίσης όσες αρμοδιότη-
τες και για όσο χρόνο ανατεθούν σ' αυτόν με αποφάσεις
του Συμβουλίου ή του Προέδρου της ΔΕΚΑ.
Το εξαμελές Συμβούλιο της Δομής προκύπτει μετά
από κατάθεση υποψηφιοτήτων Αναπληρωτών Καθη-
γητών και Καθηγητών του ΠΘ και επιλογή τους από τη
Σύγκλητο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση
υποψηφιότητας είναι η συνεχής ερευνητική δραστηρι-
ότητα τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την επιλογή του
Συμβουλίου, όπως αυτή προκύπτει από τις δημοσιεύσεις
και την συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προ-
γράμματα. Η κάθε Σχολή εκπροσωπείται στο Συμβούλιο
από ένα μέλος.
Οικονομικά στοιχεία-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία ΠΟΣΟ/μήνα ΣΥΝΟΛΟ/έτος
Τριετείς Διδακτορικές υποτροφίες (18 υποτρόφων) 800,00 76.800,00
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες (12 μεταδιδακτόρων) 1.200,00 115.200,00
Διοργάνωση ημερίδων/εκδηλώσεων - Οργάνωση συναντήσεων - Έξοδα
υποδοχής και φιλοξενίας - Αναλώσιμα - Έντυπα και γραφική ύλη
12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 258.000,00
Πηγές χρηματοδότησης
1. ΕΛΚΕ
Α. Από το 25% της κράτησης των έργων Horizon και
ορισμένων συγχρηματοδοτούμενων θα μπορούσε το
13% να πηγαίνει στον ΕΛΚΕ και το 12% σε ένα ταμείο
«Αριστείας». Από το 12% το 11% θα επιστρέφει, με την
αιτιολογία «ενίσχυση της Αριστείας» στο Πρόγραμμα
και στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και το υπόλοιπο 1%
συμπληρωμένο με συν 1% από το 13% του ΕΛΚΕ (δλδ
2%) να διοχετεύεται στις προηγούμενες δράσεις (Εκτι-
μώμενες κρατήσεις 50-70 χιλ ανά έτος).
Β. Έως 10% των κρατήσεων των ΠΜΣ θα μπορούσαν
να διοχετευθούν στο ταμείο Αριστείας και να συμβάλ-
λουν στην χρηματοδότηση των δράσεων (ίσως και 150
χιλ ανά έτος).
Γ. Ποσοστό από τις κρατήσεις της Σχολής Δια Βίου (να
προσδιοριστεί) θα μπορούσε επίσης να ενισχύει την
Αριστεία.
Δ. Φυσικά ό,τι μπορούμε να εκτρέψουμε προς την
Αριστεία από την ετήσια κατανομή (που τώρα πηγαίνει
ολόκληρη στους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους).
2. Πάσης φύσεως Χορηγίες από εξωτερικές πηγές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved