nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Μονάδας Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία

Proslipsis.gr | Αθήνα 17.4.2017, 22:22

Την ίδρυση Μονάδας Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 12797/17/ΓΠ (4)
Ίδρυση Μονάδας Απεικόνισης στην Οφθαλμολο-
γία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/Α’/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016,
Α’), με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος».
2. Το π.δ. 428/2-10-1993 (ΦΕΚ 181/6-10-1993, τ.Α’) με
το οποίο ιδρύθηκε η Οφθαλμολογική Κλινική του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την αριθμ. Α1α/8729/97/18-03-1998 (ΦΕΚ 332/
7.4.1998, τ.Β’) υπουργική απόφαση, με την οποία εγκα-
ταστάθηκε η Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος
Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λά-
ρισας.
4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (αριθμ. 4η/15.02.2017) και της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 186/04-09-2017).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στην Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας Μονάδα με την επωνυμία «Μονάδα
Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία».

Άρθρο 2
Αποστολή
Η Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως
αποστολή:
1) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι-
βάλλοντος για την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτι-
κών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
του Τμήματος Ιατρικής στο γνωστικό αντικείμενο της
Οφθαλμολογίας και συγκεκριμένα στη μελέτη των απει-
κονιστικών ευρημάτων σε νοσήματα του αμφιβληστρο-
ειδή, του ραγοειδή, του κερατοειδή και στο γλαύκωμα
και της νευρικής οπτικής οδού.
2) Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους ανω-
τέρω τομείς της Οφθαλμολογίας.
3) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊ-
κών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων.
4) Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δημοσίων φορέων, Οργανισμών, Δήμων, Περιφερειών
και λοιπών επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και
κοινωφελών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων με σκοπό την
ενημέρωση και την πρόληψη ή/ και πιο έγκαιρη διάγνω-
ση των οφθαλμικών νοσημάτων.
5) Την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και
στην πραγματοποίηση διεθνών και Ελληνικών δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων.
6) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53/27-4-1984).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό της Μονάδας απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικεί-
ου Τμήματος με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η
ειδικότητα τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει η Μονάδα όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Πρυτανικής
Πράξης καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό,
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε
αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση -Αρμοδιότητες
1. Η Μονάδα διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα Οφθαλμολογία και
ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρ-
θρου 28 του ν. 2083/1992 και του π.δ. 46/1989, όπως
αυτές ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4076/2012.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του ν. 3149/2003, με-
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθ-
μης λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της
γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της,
ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου,
λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο
του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1) Η Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία της
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ήδη κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε χώρους του Τμήματος
Ιατρικής που έχουν παραχωρηθεί από αυτό για την εγκα-
τάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των ερευνητικών εργαστηριακών εξε-
τάσεων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο της Μονάδας.
2) Η Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία της
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα εγκατασταθεί, στον 4ο
όροφο της Πτέρυγας 1Α (γραφείο αρ. 57) και στο χώρο
των εξωτερικών ιατρείων 1ος όροφος (γραφείο παιδο-
οφθαλμολογίας και νευρο-οφθαλμολογίας) του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα. Επιπλέον κάνει
χρήση εξοπλισμού και χώρων, όπως προβλέπονται από
τις αποφάσεις του Τμήματος, με βάση τις ανάγκες εύρυθ-
μης λειτουργίας της Μονάδας.
3) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω-
γή οποιασδήποτε εργασίας, που γίνεται στη Μονάδα
Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία της Οφθαλμολογικής
Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση των οργάνων και χώρων.
4) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της Μονάδας Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία
της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών)
στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων της Μονάδας Απεικόνισης στην
Οφθαλμολογία της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
5) Η χρησιμοποίηση οργάνων της Μονάδας Απεικόνι-
σης στην Οφθαλμολογία της Οφθαλμολογικής Κλινικής
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
επιτρέπεται μόνο από το προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές που έχουν ειδική επί των οργάνων και συστημάτων
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή της
Μονάδας Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία της Οφθαλ-
μολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας. Κινητά όργανα και συστήματα
που παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών πάντα
σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, επιστρέφονται στην
κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved