nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία Εργαστηρίου σε: Κλινικό - Ψυχολογικό Εργαστήριο σύνολης υγείας και μελέτης εαυτού

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.4.2017, 14:28

Τη μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας» σε εργαστήριο με τίτλο «Κλινικό-Ψυχολογικό Εργαστήριο σύνολης υγείας και μελέτης εαυτού (ΚΕΣΥΜΕ)» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 10757 (4)
Μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Έρευνας Δυσλεξίας» σε εργαστήριο με
τίτλο «Κλινικό-Ψυχολογικό Εργαστήριο σύνολης
υγείας και μελέτης εαυτού (ΚΕΣΥΜΕ)» του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και Τροποποίησης του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και της παρ. 24
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με
το άρθρο 96 του ν.4310/2014 και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 60 του ν.4386/2016 καθώς και του άρθρου 28
του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία-
ση αριθμ. 407/14-2-2017).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1045/4/
22-03-2018.
6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το εργαστήριο που μετονομάζεται με την πα-
ρούσα πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζει:
Τη μετονομασία του «Εργαστηρίου Έρευνας Δυσλεξί-
ας» (π.δ. αριθμ. 328, Φ.Ε.Κ. αρ. τεύχους 279/19 Νοεμβρί-
ου 2002) σε: «Κλινικό-Ψυχολογικό Εργαστήριο σύνολης
υγείας & μελέτης εαυτού (ΚΕΣΥΜΕ)» [Whole Health &
Integral Self Clinical-Psychology Lab (WHISCL)] στο Τμή-
μα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς
και την τροποποίηση του Εσωτερικού του Κανονισμού,
ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το «Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας» μετονομάζεται
σε: «Κλινικό-Ψυχολογικό Εργαστήριο σύνολης υγείας και
μελέτης εαυτού» (ΚΕΣΥΜΕ) [Whole Health & Integral Self
Clinical-Psychology Lab (WHISCL)]. Η μετονομασία του
εργαστηρίου είναι σύστοιχη με το νυν διευρυμένο του
έργο και τις σύγχρονες ερευνητικές και ευρύτερες ακα-
δημαϊκές επιταγές, που συνιστούν πρόκληση για ανα-
θεωρήσεις επιστημονικών προτεραιοτήτων. Συνάδει,
δε, με προειλημμένες θεσμικές αποφάσεις: αφενός από-
φαση Γ.Σ. του Τομέα Ψυχολογίας αριθμ. 280/10.06.2010
και εγκριτική αυτής απόφαση Γ.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
αριθμ. 322/16.06.2010 αφετέρου με άμεσα ακόλουθη
εγκριτική αυτών απόφαση της Συγκλήτου για υπαγωγή
κατ' ένταξη-αντιστοίχισή του στο γνωστικό αντικείμενο
της Κλινικής Ψυχολογίας, αφού το προηγούμενο πεδίο
μέριμνας του εργαστηρίου αποτελούσε εξορισμού του
μέρος μόνο των μελημάτων του οικείου κλάδου.
Η Κλινική Ψυχολογία είναι διακριτός επιστημονικός
κλάδος εφαρμοσμένης αγωγής και αρωγής. Αποσκοπεί
σε βελτιώσεις στην ψυχο-σωματική υγεία, την όλη προ-
σωπική ανάπτυξη και τη μείωση-έως-εξουδετέρωση των
πολυάριθμων διασαλεύσεων αυτής σε πρόσωπα, ομάδες
και οργανισμούς. Ενδιατρίβει στην πολυπαραμετρική
συνδρομή προς τον άνθρωπο με λειτουργίες που πε-
ριλαμβάνουν: έρευνα, πείραμα, πρόληψη, ψυχομετρία,
επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, διαφοροδιαγνωστική,
διάγνωση, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, γνωματεύ-
σεις/γνωμοδοτήσεις, κλινική συμβουλευτική, συγκρότη-
ση προφίλ, σχεδιασμούς ιαματικών προγραμματισμών,
συμβολή σε διαδικασίες αποκατάστασης, επαναληπτικές
παρακολουθήσεις εξελίξεων αποθεραπείας, διεπιστημο-
νικές συνεργασίες παροχής βοηθείας -και γενικότερα,
ψυχοθεραπευτική στήριξη, πολύπλευρη ενδυνάμωση
και προαγωγή υγείας για διάφορες έκδηλες συμπτω-
ματολογίες, άδηλες παθογενείς ροπές ή/και περιπτώ-
σεις υψηλής επικινδυνότητας, διηλικιακά και διαπολι-
τισμικά. Παράλληλα, επιλαμβάνεται διεξοδικού έργου
διαρκών κριτικών ελέγχων για αρμοδιότητα-καταλλη-
λότητα-εγκυρότητα-αξιοπιστία-αποδοτικότητα-προο-
πτική στις θεωρητικές προτάσεις-μοντέλα υποβάθρου,
στις μεθόδους διαχείρισης υλικού μέριμνας της -
συμπεριλαμβανομένων διαθέσιμων και καινοφανών
Νέων Τεχνολογιών- καθώς και στις αρχές Ιαματικής Ηθι-
κής που διέπουν νοοτροπίες λειτουργών και λειτουργιών
της. Διότι αυτές επεκτείνονται, εγκολπώνοντας φροντίδα
καινοτομίας προς επιλεκτικές-νε-επίλεκτες διερευνητι-
κές αναζητήσεις διευρυνόμενου διεπιστημονικού βε-
ληνεκούς για, κι εποπτεία σε συμβουλευτική, άσκηση,
εκπαίδευση, εργασιακή κατάρτιση, θεσμική ενημέρωση,
δράσεις ευαισθητοποίησης, επικαιροποίηση γνώσεων
και αγωγή επαγγελματισμού ενδιαφερομένων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή:
1. Τη μέριμνα για τις διδακτικές, ερευνητικές και διευ-
ρυμένες επιστημονικές-ακαδημαϊκές προτεραιότητες
φοιτητικών πληθυσμών και προσώπων προπτυχιακού,
μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού
επιπέδου καθώς και εγγύς επιστημόνων, κατ' αρχάς του
Τομέα Ψυχολογίας, κατ' επέκταση του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
αλλά και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, καθώς και κατ' αρχήν επιστημόνων άλλων Φορέων,
Ιδρυμάτων και Οργανισμών σε ό,τι αφορά στο αντικεί-
μενο της Κλινικής Ψυχολογίας ως κλάδου προαγωγής
υγείας, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, στο άρθρο 1
της παρούσας.
2. Την διεπιστημονική συνεργασία με κάθε μορφής Ερ-
γαστήρια, Κέντρα Ερευνών, Φορείς, Δομές, Οργανισμούς
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εκπροσώπους τους ημεδα-
πής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.
3. Την διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων προ-
αγωγικών της επιστήμης και της σύνολης υγείας περιλαμ-
βάνοντας: διαλέξεις, ημερίδες και διημερίδες, σεμινάρια,
συμπόσια, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, συνέδρια,
συνδιασκέψεις, παρουσιάσεις, επιμορφώσεις, αφιερώ-
ματα, δράσεις ευαισθητοποίησης, κριτικές συζητήσεις
(debates), εκθέσεις, ανακοινώσεις-κοινοποιήσεις επιστη-
μονικού περιεχομένου, προβολές, αναρτήσεις αφίσας,
θερινά μαθήματα, ειδικές ενότητες επί των διαφόρων
Σχολών Σκέψης στην Ψυχολογία, την Κλινική Ψυχολογία
και Ψυχοθεραπεία, καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις,
πειραματικά συνεχή και συγγραφή εκθέσεων και άλλες
επιστημονικές και διεπιστημονικές εκδηλώσεις, λ.χ., με
ηλεκτρονική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των
παράγωγων προϊόντων αυτών, όπως οδηγών πρακτικών,
εγχειριδίων, δημοσιεύσεων, ψηφιοποιήσεων, μαγνητο-
σκοπήσεων, διαπιστεύσεων, εκδόσεων, κειμενικων επι-
μελειών, μεταφράσεων και εργαστηριακών εγκολπίων,
λεξικογραφικών συγκροτήσεων, καθώς και ακαδημαϊκές
προσκλήσεις Ελληνίδων/Ελλήνων και αλλοεθνών επι-
στημόνων προκειμένου να συνεργαστούν ερευνητικά
με στελέχη του εργαστηρίου, κατ' επέκταση με μέλη του
Τομέα Ψυχολογίας και ευρύτερα του Τμήματος ΦΠΨ, άλ-
λων Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, αλλά και όμορων
και παραπλήσιων Ιδρυμάτων, ιδίως της πολύπαθους Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, καθώς και να εισηγηθούν διαλέξεις
στον φοιτητικό μας πληθυσμό, σε πληθυσμούς αποφοί-
των μας και σε άλλους γνήσια ενδιαφερόμενους δέκτες
και συνεργάτες, ιδίως εκ των Φορέων και Οργανισμών
αναφοράς, πάντα σε σύστοιχα προς τα διαφέροντα του
εργαστηρίου θέματα.
4. Την συγκέντρωση, αποδελτίωση, κωδικοποίηση, τα-
ξινόμηση, μηχανογράφηση, δυνάμει ψηφιοποίηση, τα-
κτική επικαιροποίηση, αποθήκευση και διάθεση ερευνη-
τικού και αρχειακού υλικού ελληνικών και αλλόγλωσσων
πηγών - εκδόσεις, άρθρα, μεταπτυχιακές, διδακτορικές
διατριβές κ.λπ.- προς επέκταση του ήδη συλλεγέντος,
όπως τούτο μπορεί να αφορά σε συναφή γνωστικά πε-
δία και αντικείμενα προκειμένου για τη λειτουργία του
εργαστηρίου ως Ειδικής Βιβλιοθήκης.
5. Την προαγωγή έργου Τηλε-Συμβουλευτικής,
Mentoring και Τηλε-Στήριξης και εν γένει την προώθηση
καινοτόμων γεφυρώσεων ανάμεσα στην μάχιμη Κλινική
Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία και Ιαματική Ηθική και Δεο-
ντολογία και στις συμβατές διεπιστημονικές συμπρά-
ξεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την εκλεκτική
ένταξη τους στη φαρέτρα των μέσων του εργαστηρίου
στην υπηρεσία του ανθρώπου.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από
τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς" (Α΄53).
7. Τον σχεδιασμό, συγγραφή-περιγραφή, εκπόνηση,
διάχυση και συνολική υποστήριξη πλειάδας καινοτόμων
και δυνάμει πολυδιάστατων, χρηματοδοτούμενων και
μη, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών και
έργων διαβίου-μάθησης, πάντα κλινικού ψυχολογικού
ενδιαφέροντος, κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφω-
σης, αξιολόγησης και παρέμβασης, μελέτης και προώθη-
σης της ευρύτερα νοούμενης Ιαματικής Ηθικής, των νέων
Μετα-γνωσιακών Μεθοδολογιών και εν γένει δράσεων
που ευνοούν την επιστημονική αναβάθμιση και τη διε-
πιστημονική συνεργεία στην υπηρεσία του ανθρώπου
και της σύνολης υγείας του, ιδίως δε του πάσχοντος Προ-
σώπου και ομάδων φροντίδας που το συνδράμουν - με
σαφή σκοπό τον εμπλουτισμό της συναφούς γνώσης
με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και προϊόντα προς
όφελος του φοιτητικού μας πληθυσμού, ασκούμενων,
ανερχόμενων και έμπειρων ερευνητών, εκπαιδευτών,
εκπαιδευτικών και μελετητών τόσο του ΠΙ, όσο και άλλων
Ιδρυμάτων, Δομών και Φορέων ημεδαπής και αλλοδα-
πής. Ειδικότερα, στο επίπεδο αυτό το εργαστήριο μπορεί
να επιβλέπει, συνδράμει και προωθεί:
1. Εκπόνηση μελετών, μεταπτυχιακών εργασιών, δι-
δακτορικών διατριβών, μεταδιδακτορικών ερευνών,
άρθρων κ.ά., που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργα-
στηρίου. Proslipsis.gr
2. Έκδοση μονογραφιών ή/και μεταφρασμένων κει-
μένων, οδηγών, φυλλαδίων κ.λπ. σχετικών με τα πεδία
αρμοδιότητας του εργαστηρίου και παρεμφερών θε-
ματικών.
3. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο με συμμετοχή σε εκδόσεις συνέδρια,
σεμινάρια, ημερίδες, και κοινοποιήσεις έργου με χρήση
ψηφιακών μέσων και MME.
4. Συμμετοχή σε ερευνητικά (εθνικά, ευρωπαϊκά, διε-
θνή) και εκπαιδευτικά και κλινικά forums καθώς και σε
αντίστοιχα (εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή) επιστημονικά
δίκτυα.
5. Κατόπιν αρμοδίου ελέγχου αξιότητας συμβολή στον
συντονισμό για μετακίνηση προπτυχιακών, μεταπτυχι-
ακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών προς ερευνητικά ινστιτούτα και
πανεπιστήμια ημεδαπής και αλλοδαπής για διεκπεραίω-
ση, συνεπίβλεψη, εμπλουτισμό ή/και μετεξέλιξη ερευνη-
τικών έργων τους, την ανάπτυξη/επέκταση συνεργασιών
ή/και τη χρήση εξοπλισμού μη διαθέσιμου στο εργαστή-
ριο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6. Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, δρά-
σεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικών
κλινικών υποστηρικτικών παρεμβάσεων, θερινών σχο-
λείων με σχετικά αντικείμενα και περιεχόμενο στην κα-
τεύθυνση μελέτης εαυτού και σύνολης υγείας
7. Εκπαίδευση νεοτριβών στελεχών και επαγγελματιών
υγείας, αγωγής και αρωγής με προσανατολισμό τη μέρι-
μνα τους για την σύνολη υγεία των Προσώπων.
8. Την ανάληψη υποστηρικτικών, συμβουλευτικών έρ-
γων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση κριτηρίων
μελέτης εαυτού και προτεραιοτήτων των προσώπων και
του ευρύτερου διανθρώπινου συνόλου συνεπιρροών
τους.
9. Τη δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας και την
έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού στο αντικείμενο του
άρθρου 1 της παρούσας υπό τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις διαθέσιμων κονδυλίων και υποστηρικτικού προσω-
πικού επιμέλειας τους.
10. Τη διευρυμένη -διαθεματική, διεπιστημονική- συ-
νεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες
και βεβαίως επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς ημε-
δαπής και αλλοδαπής, ώστε το επιστημονικό προσωπικό
του εργαστηρίου να συμβάλλει στη μελέτη και υποβολή
προτάσεων χάραξης πολιτικών και εναλλακτικών τρο-
πολογιών διαχείρισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο
γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου κατά το άρθρο
1 της παρούσας.
11. Την επιδίωξη ενίσχυσης και χρηματοδότησης από
ιδιώτες, φορείς, συλλόγους, σωματεία και οργανισμούς
ημεδαπής και αλλοδαπής, οι στόχοι και σκοποί των οποί-
ων συνάδουν με τους επιστημονικούς, ερευνητικούς και
εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του εργαστηρίου -
όπως αυτό έχει ήδη αναλάβει, διεκπεραιώσει, διεκπε-
ραιώνει και προσδοκά σε ικανό αριθμό πρωτοπόρων,
ιδίως Ευρωπαϊκών, προγραμμάτων με επιτυχία σε διε-
θνές επίπεδο.
12. Την σύνδεση με την τοπική κοινωνία, την ευρύτερη
κοινότητα, και με εκπροσώπους της καθώς και τη συνερ-
γασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την
κλινική ψυχολογική συμβουλευτική και τη διάχυση της
μεταγνωσιακής μεθοδολογίας για τη σύνολη υγεία, ιδίως
μάλιστα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, την ενίσχυση
των λειτουργιών των εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμό-
νων, μαθητών και φοιτητών, προς την ιατρονοσηλευτική
κοινότητα, την ενίσχυση των λειτουργιών του ιατρονο-
σηλευτικού προσωπικού, αλλά και φροντιστών ενδεών
προσώπων, την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων
παρέμβασης σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς,
γονείς/κηδεμόνες και ιατρονοσηλευτικό δυναμικό για
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εγγενών τους εαυτοκε-
ντρικών δυνατοτήτων, την ευαισθητοποίηση, επιμόρφω-
ση και εκπαίδευση στελεχών της ακαδημαϊκής, εκπαι-
δευτικής και νοσηλευτικής κοινότητας, αλλά και άλλων
ευαίσθητων ομάδων της κοινωνίας, όπως το προσωπικό
των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και φορέων που σχετίζο-
νται με αυτές μέσα από διοργανώσεις σύμφωνα με τις
παρ. 3, 5, και 8 του παρόντος άρθρου 2 της παρούσας,
καθώς επίσης και την παραγωγή και παροχή ομόλογου
εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων, τη
συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλόγους
γονέων, δομές και φορείς ψυχικής και φυσικής υγείας και
την ενδυνάμωση ικανοτήτων διδασκαλίας, επικοινωνί-
ας, ακαδημαϊκής υποστήριξης και θεραπείας εκ μέρους
λειτουργών κάθε ιδιότητας.
13. Την παροχή γνωμοδοτήσεων -πορισμάτων μελε-
τών, αξιολογήσεων, εκτιμήσεων, κ.λπ.-επί εντεταλμένων
ή προσκεκλημένων αποτιμήσεων προς Φορείς και Σώμα-
τα -λ.χ., εκπαιδευτικών, ιατρικών, μιλιταριστικών συμβου-
λίων, δικαστικών υποθέσεων, επιχειρησιακών σχεδίων,
διαγραμμάτων βέλτιστης δράσης και πρακτικών κ.λπ.- σε
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του
εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14. Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική, διδακτική
υποστηρικτική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δρα-
στηριότητα που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του
άρθρου 1 της παρούσας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να απαρτί-
ζεται από:
1. καθηγητές και λέκτορες του Τομέα Ψ, του Τμήμα-
τος ΦΠΨ αλλά και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
το γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 της παρούσας,
2. μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 της παρούσας,
3. επισκέπτες καθηγητές-ερευνητές-μελετητές που
ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής και εξειδικευμένους επιστήμονες με ευρύτερα νο-
ούμενη συνάφεια έργου προς το γνωστικό αντικείμενο
του άρθρου 1 της παρούσας,
4. καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ερευ-
νητικά Κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με
το εργαστήριο,
5. μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά
και ερευνητές/μελετητές αποφοίτους μας και, υπό ει-
δικές συνθήκες έγκρισης, προπτυχιακούς φοιτητές,
που δύνανται να συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων
και προσφορά υπηρεσιών του εργαστηρίου, δεδομέ-
νου ότι καθήκοντα που τους ανατίθενται αρμοδίως δεν
προσκρούουν σε τυχόν παρακώλυση έργου, λοιπών δε-
σμεύσεων, προόδου ή/και διαύγειας διαδικασιών, συμπε-
ριλαμβανομένων ηθικών και δεοντολογικών αρχών, ως
προς την εμπλοκή τους -συνθήκη, που μόνον ενδεικτικά
παρατίθεται εδώ, αφού ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις
προβλεπόμενες συνεργασίες του εργαστηρίου
6. μέλη του λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού, που
μπορεί να τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδι-
κασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (Α΄159),
7. μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από στελέχη του διοικητικού
προσωπικού εφόσον τοποθετούνται κατά το άρ. 13 παρ.
3β του ν. 2817/2000 (Α'78).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Διευθύντρια/Διευ-
θυντή που είναι μέλος ΔΕΠ, ανήκει οργανικά στον Το-
μέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ, το γνωστικό της/
του αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του
άρθρου 1 της παρούσας και μπορεί να ανήκει στις βαθ-
μίδες του/της καθηγητή/τριας πρώτης βαθμίδας, της/
του αναπληρώτριας/τή καθηγήτριας/τή ή του/της επί-
κουρου καθηγήτριας/τή, όπως ορίζεται με τη διαδικα-
σία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), και όπως αυτός συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011).
2. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια έχει τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται: η ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδα-
κτικού και ερευνητικού έργου του για προπτυχιακό, με-
ταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο
σπουδών, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του και η μέριμνα για
τις προβλεπόμενες υποστηρικτικές εφαρμογές, η φρο-
ντίδα κατανομής των χώρων του, η στελέχωση του, η
οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, ο ορι-
σμός υπεύθυνου ή υπευθύνων αναλωσίμων και κινητού
εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου, η εκπροσώ-
πηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανε-
πιστημίου και γενικά η υπό το Τμήμα ΦΠΨ ευθύνη για
ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία-Εγκαταστάσεις
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά εργάσιμες ημέρες
και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου και σε χώρο ή χώρους που παραχωρούνται σε αυτό
για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξο-
πλισμού του ως απαραίτητου για τη διενέργεια των ερ-
γαστηριακών εκπαιδευτικών κλινικών υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Η/Ο Διευθύντρια/Διευθυντής του εργαστηρίου είναι
εκ των προτέρων ενήμερη/ος για τη διεξαγωγή κάθε
εργασίας σε πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλ-
λου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα
στο πνεύμα της αποστολής του εργαστηρίου, χρονο-
διαγράμματα, συντονισμό και επιμέρους προτεραιότη-
τες λειτουργιών, χρήση εξοπλισμού και χώρων σε κάθε
περίπτωση, ιδίως όπου δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια έχει την ευθύνη για
την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους, όπου και τηρούνται ειδικοί
κανόνες ασφάλειας αποσκοπώντας στην προφύλαξη
της υγείας και αρτιμέλειας των παρόντων προσώπων
καθώς και στην προστασία οργάνων και εγκαταστάσεων
από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων και συστημάτων
του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του
ή άλλους ερευνητές με α) ειδική επί των οργάνων και συ-
στημάτων αυτών εκπαίδευση και β) εξουσιοδότηση από
τη Διεύθυνση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί. Προβλέπονται σχετικές αποζημιώσεις ή/και
αντικαταστάσεις υλικού από τυχόν υπαιτίους ζημίας του.
5. Με εισήγηση της/του Διευθύντριας/Διευθυντή στα
αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσλη-
ψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές,
ευρύτερες εκπαιδευτικές, κλινικές διερευνητικές υπο-
στηρικτικές και ερευνητικές εκδοτικές δραστηριότητες
του εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(άρθρα 18 του ν. 1268/1982 και 5 του π.δ. 407/1980).
6. Με απόφαση της Διεύθυνσης, είναι δυνατή η διορ-
γάνωση επιστημονικών δράσεων η διεξαγωγή εκπαι-
δευτικών και κλινικών διερευνητικών υποστηρικτικών
επενεργειών η συνεργεία σε διεπιστημονικές συμπράξεις
η σύναψη σύστοιχων συνεργασιών και η συμμετοχή στο
έργο και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου καθηγη-
τών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων
ή υποψήφιων διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, ως ερευνητών
(Research Fellows), καθώς και κατόχων μεταπτυχιακού
τίτλου ειδίκευσης ή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμή-
ματος ή άλλων εγκεκριμένων από τη Διεύθυνση Προ-
σώπων.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων. Proslipsis.gr
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων, εργαλείων και μέσων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) και την κείμενη νομοθεσία.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα ΦΠΨ με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του ν. 2083/1992
(Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, κ.λπ.
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων /
αλληλογραφίας,
- Φάκελος τυχόν οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Φάκελος ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης και προ-
γραμματισμού έργου,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
- Αρχείο εκδόσεων και
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
- Βαθμολόγια φοιτητών - εφόσον, βέβαια στον Οδη-
γό Σπουδών του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ
προβλέπονται τυχόν εργαστηριακά μαθήματα.
2. Με απόφαση της Διεύθυνσης μπορεί ακόμα να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved