nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Εισαγωγή 100 σπουδαστών στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 

 

Αθήνα 5.9.2013, 11:22

Προκηρύχθηκε ο 23ος Διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), που θα  διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013. 

Πρόκειται για τη Σχολή που χρόνια τώρα τροφοδοτεί με στελέχη τον δημόσιο τομέα, καθώς οι απόφοιτοί της τοποθετούνται σε μόνιμη θέση εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr, τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 
- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις ενδιαφερόμένους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι:
Α) Για τους ιδιώτες:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i.  H εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου –για τους άνδρες.
ii.  H απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση.
iii. Η γνώση και η αποδοχή του αιτούντος των όρων της προκήρυξης.
(Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Β) Για τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i. Η απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος της ιδιότητας του αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).
ii. Η γνώση του καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος των όρων της προκήρυξης.
δ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο.
     
Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ) ή βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα ( Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/07), η οποία είναι εν ισχύ, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και η πιστοποίηση της φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
 
Στάδια και διαδικασία
Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ  διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση του θέματος.

1. Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα παρακάτω μαθήματα: 
• Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
• Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

2.  Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον ακόλουθο πίνακα γνωστικών πεδίων:
1. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτικήου ακολουθεί.

Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.

3. Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση  του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, οι απόφοιτοι της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Επίσης, σε ειδικό παράρτημα στην προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται αναλυτικά η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προκαταρκτικού και τελικού σταδίου του διαγωνισμού.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή στα τηλέφωνα: 213 1306219, 213 1306242, 213 1306349, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104, 231 3321145) και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr).

Στους ενδιαφερόμενους θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης στο ισόγειο του ΕΚΔΔΑ.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η προκήρυξη (αρχείο pdf 313 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved