nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
15 ακόλουθοι πρεσβείας στο υπουργείο Εξωτερικών (12/9/06)


Αθήνα 12.9.2006, 21:34
Προκήρυξη για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 15 υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας προκηρύσσει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του υπουργείου και σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους υποψηφίους, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2006.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 21° και δεν έχουν υπερβεί το 37° έτος της ηλικίας τους και επιπλέον διαθέτουν τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998, Α΄ 62).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, γραφείο 208, 10671, Αθήνα) αίτησης συμμετοχής − υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας, μέχρι και 3 Οκτωβρίου 2006.

Η αίτηση − υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει ης προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Με την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, αν δε από αυτά δεν προκύπτει ημερομηνία γεννήσεως να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
Β. Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. Η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Ανα− γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
4. Τα έντυπα της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης διανέμονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 3 (στοά Δαβάκη).

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el−GR/Services/Carreer+Opportunities/AtTheMinistry/), καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στην ως άνω αίτηση, οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, άλλως δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε:
1. Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία:
i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
δ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία − Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα.
Οι γλώσσες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην αγγλικής και γαλλικής), καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική, βουλγαρική, ρουμανική και τουρκική.

Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Στα δευτερεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική.

Όσοι επιτύχουν υποχρεούνται να υποβάλουν εντός
τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:
α) πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του τόπου κατοικίας τους και
β) υπεύθυνη δήλωση περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης (σχετικά έντυπα παρέχονται από τη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης).

Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Ορ
γάνωσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:
α) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως που θα πρέπει να έχει συνταχθεί ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως (η πράξη αυτή πρέπει να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 37ο έτος), ή, αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, απόσπασμα, προκειμένου για άνδρες, του μητρώου αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, του γενικού μητρώου δημοτών (δημοτολόγιο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο (άρθρο 53 παρ.1 εδαφ. β΄ Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών), ήτοι στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν .μέρος όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1969 έως και το 1985.
β) Πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητος που να αποδεικνύει την εγγραφή τους, προκειμένου για άνδρες, στο μητρώο αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, στο γενικό μητρώο δημοτών, τη χρονολογία γεννήσεως και τον τρόπο και χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, προκειμένου για πολιτογραφηθέντα ομογενή.
γ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ που να βεβαιώνει ότι ο άνδρας υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί απ’ αυτές.
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που
αποδεικνύονται βάσει των ως άνω δικαιολογητικών την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved