nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
2 ερευνητές στο Κέντρο Έρευνας Θεσσαλίας (12/9/06)


Αθήνα 12.9.2006, 22:12
Το νεοσύστατο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (K.Ε.ΤΕ.ΑΘ) προκηρύσσει την πλήρωση δύο θέσεων ερευνητών.

-
Μία στη βαθμίδα Γ’ και στο επιστημονικό αντικείμενο της Γεωργικής Μηχανικής με έμφαση στις Γεωργικές Κατασκευές. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση από υποψηφίους με τα προσόντα ερευνητή Γ’ βαθμίδας η προκήρυξη ισχύει για τη βαθμίδα Δ’.
- Μία στη βαθμίδα Δ’ και στο επιστημονικό αντικείμενο της Βιοχημείας της Άσκησης και Οξειδωτικού Στρες.

Για την κατάληψη των  θέσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει εκτός των τυπικών προσόντων προσλήψεως που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2919/2001, ήτοι διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και γνώσεις /ή κατά περίπτωση αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελούν ή να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας, να διαθέτουν και τα ακόλουθα:

Για τη Δ’ βαθμίδα: Γνώσεις και τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου που να αποδεικνύονται από προσκομιζόμενα στοιχεία. Επιπλέον, πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

Για τη Γ’ βαθμίδα: Τα προσόντα της προηγούμενης βαθμίδας και τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά έργα, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή/και επιβλέπει.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
(α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως
(γ) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή
(δ) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
(ε) να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε
(στ) να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
(ζ) να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(η) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο
θ) οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης, έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους, να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Καλούνται, όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις υποβάλουν μέχρι 9 Οκτωβρίου 2006 σχετική αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στη γραμματεία του κέντρου στη διεύθυνση (υπόψη της Κας Ελένης Ρουκά): Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, 1η Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος, τηλ.: 2421-078299, φαξ: 2421-078298.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
· Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται οι σπουδές και οι ασχολίες.
· Επικυρωμένους τίτλους σπουδών και πράξη αναγνώρισης από τον αρμόδιο φορέα αν έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή για την ισοτιμία και αντιστοιχία.
· Αναλυτικό υπόμνημα σε έξι (6) αντίγραφα καθώς και από ένα (1) αντίτυπο των επιστημονικών έργων και δημοσιευμάτων.
· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, αν δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης από το Δ.Α.Τ., και
· Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικά όπου αποδεικνύεται η εμπειρία.

Όποιοι επιλεγούν στις παραπάνω θέσεις θα πρέπει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
· Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου.
· Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας.
· Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.

Σε περίπτωση πρόσληψης πολίτου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και τίτλοι σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ' τουλάχιστον επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα από τον οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η πρόσληψη θα γίνει από το Δ.Σ. του ΚΕΤΕΑΘ, ύστερα από εισήγηση πενταμελούς επιτροπής κριτών.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved