nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Εμπειρογνώμονες ζητά το υπουργείο Εξωτερικών

Αθήνα 1.3.2016, 14:38

Προκήρυξη για την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ζητούμενες ειδικότητες αφορούν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 1. Σχέσεις Ελλάδας−Ρωσίας, 2. Θέματα Μετανάστευσης, 3. Δίκαιο Θάλασσας, 4. Επικοινωνιολόγος.

Αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά στο υπουργείο Εξωτερικών εντός των προσεχών ημερών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π19ΓΕΝ − 3948
Προκήρυξη πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής
τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων
του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξω−
τερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 104 του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθέν
ισχύει.
2. Τη διάταξη του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την Επιλογή Προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
Διοίκησης» (Α΄ 28), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
4. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και
του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους δι−
ατάκτες» (Α΄ 194).
5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.161/34789/31.12.2015 απόφαση της
Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
«Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τεσσά−
ρων (4) μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμό−
νων στο Υπουργείο Εξωτερικών».
6. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.55/7934/30.6.2015 απόφαση της
Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄ 280), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις
διατάξεις της 29/22.12.2014 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 264/Α/22−12−2014).
7. Τη ΔΙΠΠ/Φ. ΗΛ/30/2607/14.02.2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ανώτατων ορίων
ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού υπαλλήλων σε θέσεις
κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 265).
8. To υπ’ αρ. 2/72866/ΔΠΓΚ/18.11.2015 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Έγκριση
επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για διορισμό τεσσάρων (4)
υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών» σχετικά με την κάλυψη της απαι−
τούμενης δαπάνης,
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θα καλυφθούν τέσσερις
(4) κενές οργανικές θέσεις Εμπειρογνωμόνων Συμβού−
λων Β΄ όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 102 του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώ−
δικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄
117), όπως τροποποιηθέν ισχύει, αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία
επιλογής, τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του
Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών,
στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Σχέσεις Ελλάδας−Ρωσίας
2. Θέματα Μετανάστευσης
3. Δίκαιο Θάλασσας
4. Επικοινωνιολόγος

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) Nα έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογρά−
φηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλή−
ρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφηση τους.
β) Να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο)
και να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος
της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου
ηλικίας ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου
και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου.
Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από λη−
ξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Εάν δεν υπάρχει
τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα
αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο
δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν
περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί
η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση
της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δε λαμ−
βάνεται υπόψη.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
δ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολι−
τικά τους δικαιώματα.
ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοι−
νή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία
σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συ−
κοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο−
μικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης
να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για
κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα
πλημμελήματα.
Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για
τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατά−
χθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει
το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν
αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συ−
ντάγματος, Π.δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.
στ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικα−
στική συμπαράσταση.
ζ) Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό
λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
ν.π.δ.δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής
ωφέλειας.
η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλά−
δου των Εμπειρογνωμόνων. Οι υπό διορισμό υπάλληλοι
δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή
σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νο−
σήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.
Επίσης πρέπει να διαθέτουν:
α) Βασικό τίτλο σπουδών: Πτυχίο Νομικής ή Πολιτι−
κών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή
συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι−
λογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής για
τις ειδικότητες υπό 1., 2. και 3. παραπάνω (Σχέσεις Ελ−
λάδας − Ρωσίας, Θέματα Μετανάστευσης και Δίκαιο
Θάλασσας), Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. ή συναφές πτυχίο
Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικό−
τητας σχολών της αλλοδαπής για την ειδικότητα υπό
4. παραπάνω (Επικοινωνιολόγος),
β) επιστημονική εξειδίκευση: διδακτορικό δίπλωμα ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλά−
χιστον ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Πανεπιστημίου ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνω−
ρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στο γνωστικό
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων,
γ) πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία
στον τομέα ειδίκευσης των προκηρυσσόμενων θέσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στην παρά−
γραφο Γ΄ ή τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
ειδίκευσης, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και
δ) άριστη γνώση της αγγλικής και επαρκή γνώση της
ρωσικής γλώσσας για την ειδικότητα υπό 1. παραπάνω
(Σχέσεις Ελλάδας − Ρωσίας) και άριστη γνώση της
αγγλικής και επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας
για τις ειδικότητες υπό 2., 3. και 4. παραπάνω (Θέματα
Μετανάστευσης Δίκαιο Θάλασσας και Επικοινωνιο−
λόγος).
Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο
κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά τον χρόνο του δι−
ορισμού.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Σχέσεις Ελλάδας − Ρωσίας
• Παρακολούθηση διμερών σχέσεων Ελλάδας − Ρω−
σίας.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα−
ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου
θεμάτων Ελλάδας − Ρωσίας.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της
συνολικής κατάστασης και των εσωτερικών εξελίξεων
στη Ρωσία.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας
σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαί−
σιο ανάπτυξης διμερών σχέσεων.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί
του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου της Ρωσίας στο δι−
εθνές σύστημα, με σκοπό τη στρατηγική οικοδόμηση
ακόμη στενότερων διμερών σχέσεων Ελλάδας − Ρωσίας,
τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, όσο και
στον τομέα της εμπορικής και ευρύτερης οικονομικής
συνεργασίας.
2. Θέματα Μετανάστευσης
• Παρακολούθηση θεμάτων Μετανάστευσης σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα−
ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου
θεμάτων Μετανάστευσης.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της συ−
νολικής κατάστασης του ζητήματος της μετανάστευσης
και των προσφυγικών ροών ως αποτέλεσμα εμπόλεμων
συγκρούσεων.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας,
σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαί−
σιο ανάπτυξης τεχνογνωσίας για το βέλτιστο χειρισμό
από το Υπουργείο Εξωτερικών θεμάτων Μετανάστευ−
σης.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί
του ζητήματος της μετανάστευσης με σκοπό την ενί−
σχυση του ρόλου της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον σε θέματα Με−
τανάστευσης.
3. Δίκαιο Θάλασσας
• Παρακολούθηση θεμάτων δικαίου της θάλασσας
και των σύγχρονων εξελίξεων επί αυτού ως τμήμα του
διεθνούς δικαίου.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα−
ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου
θεμάτων δικαίου της θάλασσας.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί συνόλου
ζητημάτων δικαίου θάλασσας και καταγραφή σύγχρο−
νων τάσεων και εξελίξεων σε νομολογιακό επίπεδο,
καθώς και στο πεδίο της διεθνούς ακαδημαϊκής και
επιστημονικής βιβλιογραφίας.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας,
σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαί−
σιο ανάπτυξης τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση των
θέσεων της χώρας ως προς τα θέματα του δικαίου
της θάλασσας.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί
του ζητήματος του δικαίου της θάλασσας, με σκοπό
τη βέλτιστη προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων με
δεδομένη τη βαρύτητα του δικαίου της θάλασσας για
την ελληνική εξωτερική πολιτική.
4. Επικοινωνιολόγος
• Παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και βέλτιστη
προβολή τους από επικοινωνιακής σκοπιάς στο πλαίσιο
άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Επιστημονικός σχεδιασμός, συντονισμός και εκτέλε−
ση προγραμμάτων για τη βέλτιστη άσκηση της επικοι−
νωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων αναφορικά με
τα προτεινόμενα προγράμματα επικοινωνιακής πολι−
τικής.
• Διενέργεια ερευνών για τη συλλογή, σύνθεση και
ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη βέλτιστη επικοινω−
νιακή προβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Κατασκευή σχετικού επικοινωνιακού υλικού και προ−
ώθηση της επικοινωνίας με τα μέσα προβολής.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας
σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαί−
σιο εκτέλεσης προγραμμάτων ανάπτυξης της επικοι−
νωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Αξιοποίηση και χρήση κάθε δυνατότητας της σύγ−
χρονης τεχνολογίας για επικοινωνία, συμπεριλαμβανο−
μένης της διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύω−
σης και παροχής σχετικών συμβουλών για τη βέλτιστη
αξιοποίησή τους, με σκοπό την προβολή της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής στο σύγχρονο διεθνοποιημένο
περιβάλλον.

Δ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ευκρινή φωτο−
τυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται
ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης
αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξι−
ολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον
ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως
προσόν πρόσληψης ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμ−
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη.
Υποχρεούνται να προσκομίσουν, συγχρόνως, βεβαίω−
ση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοι−
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου
που ζητείται από την προκήρυξη (Π.δ. 50/2001 άρθρο
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε
περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ή
δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριμένο από την οικεία
προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους
οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση
αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει
να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμή−
ματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε
τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδί−
κευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για την κατά
περίπτωση θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτεί−
ται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε.
για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου,
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυ−
τού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημε−
δαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Ειδικά
για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που απο−
κτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και ανα−
φέρονται στο Π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ε. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μετα−
πτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού
ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από
το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικεί−
μενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από
τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται
μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονι−
κό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει
εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντι−
κείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντι−
στοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα−
πτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και, επομένως δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος.
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συ−
μπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ−
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι
οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ−
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας βάσει
της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμί−
ας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του
άρθρου 10 του Π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποι−
ούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας
τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/EOK του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14
του Π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπλη−
ρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες
92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων».
ν) κάτοχοι διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτω−
ση αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα προεδρικό
διάταγμα 53/2004 (Α΄ 43).

ΣΤ. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/CI, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με
βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξε−
ων του Π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό
ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄ σε συνδυασμό με το τε−
λευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001........» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α΄, ως εξής:
α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοι−
χου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,
για απόδειξη άριστης γνώσης (Γ2/C2) της αγγλικής γί−
νονται δεκτά τα εξής πιστοποιητικά:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS−
TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex−
aminations Syndicate (UCLES) − The British Council − IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7,5 και άνω.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6275
• ECPE− EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF
PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT
COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION−
του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY−
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλ−
λονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in
ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3
(Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English
Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International
(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
Β) ΡΩΣΙΚΑ
Η επαρκής γνώση της Ρωσικής γλώσσας αποδεικνύ−
εται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογι−
κού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
«M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το
Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας
της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρα−
τικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
«Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου
της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρού−
πολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3
(ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Γ) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η επαρκής γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύ−
εται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο
μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERHFICAT PRATΙQUE DE LANGUE FRANÇAISE
(SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης − Επίπεδο C1
• CERΤΙFICAT V.B.LT. NIVEAU OPERATIONNEL του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.
Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, απαιτείται
βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών − Υπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του
πιστοποιητικού.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελ−
ληνική γλώσσα.
Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώ−
ση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1
του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης
γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
|Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.δ. 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτ−
λου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρ−
κειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές
[φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που
έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. |

Ζ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περί−
πτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέ−
πει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλα−
κτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημο−
σίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και
η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να δηλώνεται,
ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες
και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και
το είδος της εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους, ο
υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά−
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο−
χρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για
αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά−
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Στην Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγρά−
φονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος
της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρό−
κειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο
απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρε−
σίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να
αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δη−
μόσιου φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν
προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώ−
ματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος − μέλος που
παρασχέθηκε η εργασία, Για την αξιολόγηση αυτής απαι−
τείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο
κατά Νόμο όργανο του κράτους − μέλους προέλευσης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλεί−
ται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει
να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο και από επίσημη μετάφραση τους στην ελ−
ληνική γλώσσα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Δικαστική απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα
δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το
είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική δι−
άρκεια της παροχής της.
2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ−
γράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ−
γράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα
ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ) στην οποία θα ανα−
φέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος
και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου,
η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος
με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα,
το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση
ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο
υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κα−
τείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο
σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος ή βεβαίωσης.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για την επιλογή
υποψηφίου πενταμελής Επιτροπή Επιλογής, η οποία
αποτελείται υποχρεωτικά από έναν υπάλληλο του Δι−
πλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με
βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ως πρό−
εδρο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υπάλληλοι
και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη, ή
και, κατά περίπτωση, ειδικοί επιστήμονες του δημόσιου
τομέα, που λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας τους
έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τα προσόντα των
υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι δύο
(2) υπάλληλοι των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών ή
Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών
ως αρμόδιοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υπο−
στήριξη του έργου των Επιτροπών Επιλογής.
2. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται σε δύο στάδια:
α) την προεπιλογή και β) την αξιολόγηση.
Α΄ στάδιο−προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό η Επι−
τροπή Επιλογής ελέγχει τα απαιτούμενα από την προ−
κήρυξη τυπικά προσόντα των υποψηφίων βάσει των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποκλείει όσους δεν
τα διαθέτουν από την περαιτέρω διαδικασία.
Β΄ στάδιο−αξιολόγηση: Κατά το στάδιο αυτό η Επι−
τροπή Επιλογής αξιολογεί τους υποψηφίους βάσει των
τίτλων σπουδών, βασικών και μεταπτυχιακών και της
συνάφειας αυτών προς το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης της γνώσης των ξένων γλωσσών, της
εμπειρίας, των επιστημονικών εργασιών και άλλων συ−
ναφών δραστηριοτήτων τους και του πορίσματος που
αποκομίζουν από συνέντευξη, που πραγματοποιεί με
κάθε ένα από αυτούς σχετικά με τις ακαδημαϊκές σπου−
δές και την εμπειρία τους, μέσω της οποίας εκτιμάται
η δυνατότητα τους να ανταποκρίνονται στην άσκηση
των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
3. Η γνώση των γλωσσών που απαιτούνται διαπιστώ−
νεται είτε με την προσκόμιση των οριζομένων ανωτέρω
πιστοποιητικών γνώσης είτε μετά από σχετική εξέταση
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ως άνω συνέντευξης.
4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί κατά την
κρίση της Επιτροπής Επιλογής να συμπληρώνεται με
ειδική γραπτή δοκιμασία, κατά την οποία εξετάζονται
και βαθμολογούνται οι γενικότερες και οι πρακτικές
γνώσεις αυτών, καθώς και οι δεξιότητες τους (αναλυ−
τικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης).
5. Η Επιτροπή Επιλογής επιλέγει από τους υποψήφιους
εκείνον, ο οποίος διαθέτει την, κατά την κρίση της, ευ−
ρύτερη δυνατή γνώση και εμπειρία, που απαιτείται για
τη θέση, για την οποία προορίζεται. Εφόσον κανένας
υποψήφιος δε διαθέτει την κατά την κρίση της Επι−
τροπής απαιτούμενη για τη θέση γνώση και εμπειρία,
η Επιτροπή δεν επιλέγει υποψήφιο.
6. Η Επιτροπή Επιλογής, βάσει της αξιολόγησής της
συντάσσει Πίνακες: α) επιτυχόντων και αναπληρωμα−
τικών αυτών κατά σειρά επιτυχίας, β) κληθέντων σε
συνέντευξη αλλά μη επιτυχόντων και γ) αποκλειομένων
κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων
σε συνέντευξη. Οι ανωτέρω πίνακες ενσωματώνονται
στο Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής, το οποίο υπο−
βάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία και
αναρτά το αποτέλεσμα της επιλογής υποψηφίων,
μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από την υποβολή
του αντίστοιχου Πρακτικού από την Επιτροπή, στους
ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες που τηρούνται
στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών
στην Αθήνα.
7. Διοριστέοι είναι όποιοι περιλαμβάνονται στον Πίνα−
κα Επιτυχόντων. Ο διορισμός διενεργείται με απόφα−
ση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον εισαγωγικό βαθμό
του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε
περίπτωση μη αποδοχής ή κωλύματος διορισμού τη
θέση καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το
ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου
εντός εξαμήνου από το διορισμό του.

θ, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ−ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ
1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτεί−
ται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσά−
ρων (4) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών
(ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα−γραφείο 208, τηλ.: 210−3681139)
αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός είκοσι (20)
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκή−
ρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια
των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες
ποινικές κυρώσεις.
2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται:
α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)
με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο
πίσω μέρος αυτής,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατο−
μικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φω−
τοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου,
δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε περίπτωση δε
που από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης
προσκομίζεται και πιστοποιητικό γέννησης,
γ) ευκρινές Φωτοαντίγραφο του πτυχίου και των
υπολοίπων απαιτουμένων από την προκήρυξη τίτλων
σπουδών, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών (μεταπτυχιακό
δίπλωμα, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.),
δ) αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας στον
τομέα ειδίκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο (Ζ).
Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα
τα απαιτούμενο από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή
τίτλους σε πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα. Τίτλοι, πι−
στοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλο−
νται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα,
όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτη−
ση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites−epaggelmatikis−
stadiodromias−sto−ypex/klados−empeirognomonon).
Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται
να μετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρε−
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 107 παράγρα−
φος 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών). Αδι−
καιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης
συνιστά λόγο οριστικής παύσης του υπαλλήλου από την
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 81 παρά−
γραφος 2 στοιχείο α΄ και παράγραφος 3 εδ. β΄ στοιχείο
α΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών).
Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων
στην παράγραφο Β προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα
περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται
να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσιοποίηση του
Πίνακα Επιτυχόντος τα εξής δικαιολογητικά:
α) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ια−
τρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών,
με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία τους,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) πα−
ραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προ−
θεσμίας ο διορισμός δεν πραγματοποιείται, ο υποψήφι−
ος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα και καλείται για
αναπλήρωση ο αμέσως επόμενος.
Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Ορ−
γάνωσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
κατωτέρω πιστοποιητικών του επιτυχόντος υποψηφίου:
α) αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης
γέννησης,
β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής,
γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο και
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με
φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε δύο (2) ημε−
ρήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλο−
φορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved