nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
23 εμπειρογνώμονες (δημόσιοι υπάλληλοι) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16/11/06)


Αθήνα 16.11.2006, 21:45
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.) ανακοίνωσε ότι στην Επιτροπή Ε.Ε. προκηρύσσονται 23 θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων, που καλύπτονται από δημοσίους υπαλλήλους.

Αναλυτικά προκηρύσσονται:
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών υποθέσεων (ECFIN), Μονάδα E2.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP), Μονάδα F4.
- Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών (EMPL), Μονάδες C1, E3 και D1.
- Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), Μονάδες E1, E4-LIFE και G4.
- Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (TREN), Μονάδα G4 και J3
- Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας (RTD),Μονάδες A2, G4 και I1.
- Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Μονάδα Η07.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT), Μονάδα F4.
- Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (SANCO), Μονάδες D2 και D3.
- Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων (RELEX), Μονάδες C1 και G3.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE), Μονάδα Ε3.
- Μία θέση στο Γραφείο Συνεργασίας Ευρωπαϊκής βοήθειας -AIDCO/04.
- Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), Μονάδα Α4.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών, βάσει ειδικού εντύπου. Το σχετικό έντυπο (European CV) ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Επίσης να σημειωθεί, ότι το εν λόγω έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τους αιτούντες στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση εξέταση των αιτήσεών τους.

Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. 

Στη συνέχεια πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπ’ όψη κυρίας Ελπ. Καρκαμπάση). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 9 Δεκεμβρίου 2006. Σημειώνεται, ότι η τελική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 16η Δεκεμβρίου 2006, πλην όμως η υποβολή των αιτήσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπ’ όψη κας Ελπ. Καρκαμπάση) με φαξ στον αριθμό 003225515619 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2006.

Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.

Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπασθεί κι ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Επίσης, στο στάδιο αυτό απαιτείται ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και οι Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων που εποπτεύουν.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved