nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Γραπτός διαγωνισμός για διαχειριστές αφερεγγυότητας

Αθήνα 11.6.2017, 18:01

Γραπτό διαγωνισμό για πρόσληψη υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017 προκηρύσσει η Επιτροπή Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, τελευταία ημέρα υποβολής, να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με express και συστημένο τρόπο. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 46318 οίκ.
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειρι-
στών αφερεγγυότητας έτους 2017.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) Της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ’ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
όπως η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
51 του ν. 4423/2016 (Α’ 182) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (Α’80), ιδίως την παρ. 2,
β) του π.δ. 133/2016 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλμα-
τος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» ιδίως των άρθρων
2, 4, 5, 6 και 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 28
(Α’242). Proslipsis.gr
2. Την υπ’αριθ. 28761οίκ/19-5-2017 (Β’1779) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτρο-
πής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
3. Την υπ’αριθ. 28767οίκ/19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου
και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
4. Την υπ’ αριθ. 42047οίκ/26-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου
και μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υπο-
ψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017, οι
οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, την Πέμπτη 20
Ιουλίου 2017.
 Proslipsis.gr
Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό
οφείλουν μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, τελευταία
ημέρα υποβολής, να καταθέσουν την αίτηση και τα δι-
καιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή
Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών
αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ.
11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυν-
ση ταχυδρομικώς, με express και συστημένο τρόπο. Η
εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολο-
γητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:
α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) φωτοτυπία τίτλων σπουδών
γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρό-
σωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται
παρακάτω στην υποπαράγραφο β)
ε) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
στ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
ζ) πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος
η) βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί
άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου
απαιτείται
θ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους
εκατό (100) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παρά-
βολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονομα-
τεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυό-
τητας έτους 2017». Proslipsis.gr
Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί
πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγ-
γέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φο-
ροτεχνικού Α’ τάξεως.
Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
εγγράφονται στη βαθμίδα Β’ του μητρώου του άρθρου 8
του π.δ. 133/2016. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθ-
μίδα Α’ του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των
ως άνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη
και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή
εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:
α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,
β) Έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε
κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτη-
σίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης
απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της
δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς
και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της
φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005
και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.
γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ή
δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή
μερική, κατά το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται
οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.
 Proslipsis.gr
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους. Οι 
διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνω-
στικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό,
εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο
εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φο-
ρολογίας επιχειρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος
διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο
και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (www.ministryofjustice.gr). Διευκρινίσεις πα-
ρέχονται μέσω e-mail: grammateia-eda@justice.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved