nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για την εισαγωγή 90 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών | 27.9.2017

Αθήνα 27.9.2017, 23:49

Διαγωνισμό για την εισαγωγή 90 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, 40 θέσεις (μία 1 θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 34 θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων).
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, 34 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, 16 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2018.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 28η Σεπτεμβρίου έως και την 12η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 65573
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπου-
δαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του v. 3689/2008
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δι-
ατάξεις» (A’ 164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντι-
κατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11
του ν. 3910/2011 (Α’11) και του άρθρου 10 παρ.1 του
ν. 4411/2016 (Α’142).
β) Του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α’ 102).
γ) Των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α’35), όπως ισχύουν.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
ε) Των άρθρων 20, 23 περ. θ’ και 77 του ν. 4270/2014
(Α’ 143 Οδηγία 2011/85/ΕΕ).
2) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).
3) Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’194).
5) Τη με αριθμό Υ 29 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’2168).
6) Τη με αριθμό Υ 197 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ
Β’ 3722/17-11-2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Υ 226 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’
4233/28-12-2016).
7) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσε-
ων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από
τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοι-
νής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες σε βάρος:
α) Του κρατικού προϋπολογισμού (Φ.17- 210 και 17-
220 ΚΑΕ ομάδας 0200) για την κάλυψη του κόστους
μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Σχο-
λής ύψους 1.717.827,79 ευρώ περίπου για το 2019 και
3.435.655,58 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και για καθέ-
να από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς
τούτο στον προϋπολογισμό του Yπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
β) Την πρόσκληση με αριθ. 2476/22-09-2017 του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα» μέσω της οποίας συγχρηματοδοτείται η προει-
σαγωγική εκπαίδευση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών. Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην
ΕΣΔΙ είναι 9.000.000 € και αφορά στις εκπαιδευτικές
σειρές ΚΔ και εφεξής έως και το 2020. Η δαπάνη για τη
μισθοδοσία των σπουδαστών είναι επιλέξιμη στη συ-
γκεκριμένη πρόσκληση.
9) Τo με αριθμό 1643/21-6-2017 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και το από 13-9-2017 έγ-
γραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.
10) Το με αριθμό 2/61464/22-8-2017 έγγραφο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.
11) Τη με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./131/26330/
12-9-2017 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρ. 2 παρ. 1) (ΦΕΚ A’280),
όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις δια-
τάξεις της Π.Υ.Σ 27/29-12-2016 (ΦΕΚ Α’ 243/30-12-2016).
12) Τη με αριθμ. 3593/24.12.2015 απόφαση ένταξης
της πράξης «προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔΙ, 2014-
2018» στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα 2014-
2020» (ΑΔΑ:ΒΜΥΟ465307-ΒΒΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5000232,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.
1212/24.4.2017 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης
της παραπάνω πράξης, με την οποία εντάχθηκε ο εισα-
γωγικός διαγωνισμός της 24ης εκπαιδευτικής σειράς.
13) Το με αριθμό 49414/26.6.2017 έγγραφο της ΓΔΟΥ
-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων.
14) Το π.δ. 96/2017 (ΦΕΚ 136 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων», αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90)
σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται
ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, σαράντα (40) θέσεις [μία
(1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, τριάντα τέσσερις (34) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων].
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα τέσσερις
(34) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, δέκα έξι (16) θέσεις παρέδρων εισαγ-
γελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ-
γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου και πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, και
το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους
μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του
2018.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα δι-
εξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξα-
γωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της
επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Kατάστημα της
Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο. Proslipsis.gr
Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων
1. α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν
την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκη-
ση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή
είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήμα-
τος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση
αυτή, ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο)
και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2017
(έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. άρθρ. 10 παρ.
1α, ββ του ν.3689/2008, όπως έχει αντικ. και ισχύει με
το άρθρο 8 παρ 3 του ν. 3910/2011). Η ηλικία του υπο-
ψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε
φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,
ΦΕΚ 35 Α’), γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν
τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό
τους ως δικαστικών λειτουργών.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι-
κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού, ήτοι την 24η Οκτωβρίου 2017. Τα κωλύμα-
τα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης
του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη
Σχολή.
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 28η Σεπτεμβρίου
έως και την 12η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη
γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε
δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι
αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της
Σχολής.
β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύ-
θυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης
δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική,
γαλλική, γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν
να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο
από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυ-
μούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Συνυποβάλλουν δε
τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρο-
μή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων εκτός
των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και
του πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη
γραμματεία της Σχολής το βραδύτερο την 17η Οκτω-
βρίου 2017. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από
παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο,
είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013
(ΦΕΚ Α’254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ.
ια’του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α’35) «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σω-
ματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται
από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλ-
λειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών
του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σω-
ματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω
καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον
εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί
να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολο-
κλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου
για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
 Proslipsis.gr
Β. Διεξαγωγή-στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στά-
δια, προκριματικό και τελικό.
2. Κατά το προκριματικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι
εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα. γενικής παιδείας,
ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου
και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δημοσιονομι-
κού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα:
αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού
δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαί-
ου και ποινικής δικονομίας. β) Η εξέταση στα θέματα
γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέ-
ματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτι-
κά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό
ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλο-
γής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό
βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη
δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το
μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει
το 25% του συνόλου της βαθμολογίας. γ) Η εξέταση στα
νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση
πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και
περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκι-
μασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητι-
κής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού
δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου
διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του
αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτι-
κής δικονομίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
στο θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής
δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. δ) Τα
μέλη της Επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την εξέ-
ταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να
αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να
προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το προς
εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται
η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο από
τα θέματα αυτά και, με κλήρωση, η οποία διενεργείται
ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα
θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακο-
λουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης
γλώσσας. ε) Οι υποψήφιοι και των τριών (3) κατευθύνσε-
ων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες
τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και
ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι
γραπτή και συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου
από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον
όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι
κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται α) προφορικά και δη-
μοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του
προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και β) γραπτά στις ξένες
γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της
υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υπο-
χρεωτική ξένη γλώσσα.

Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσε-
ων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού
σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο
όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις
γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό
στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με το συ-
νυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε γραπτές
δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις,
με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για
το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε
δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας
πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα
τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συ-
ντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που
προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό
βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επι-
τροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμο-
λογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα
βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος
των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προφορική δοκιμασία.
4. α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου
προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γρα-
πτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του
μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό
αξιολόγησης 30%.
β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο
(0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμε-
νη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη
αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο
(1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυν-
ση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα
(3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού
Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοί-
ως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την
κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία
δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μετα-
πτυχιακού διπλώματος.
γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσο-
νται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθ-
μό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008,
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου
11 του ν. 3910/2011, τουλάχιστον οκτώ (8). Ο πίνακας
καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε
υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού,
αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των
θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας
θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφο-
νται ως υπεράριθμοι.
Η παρούσα προκήρυξη: α) θα αναρτηθεί στο κατάστη-
μα της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ&Α.Δ., στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στα καταστήμα-
τα τoυ Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου,
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα δικαστικά καταστήματα
όλωv τωv εφετείων και πρωτοδικείων της χώρας με επι-
μέλεια τωv κατά τόπoυς πρoέδρωv εφετώv, καθώς και
στα καταστήματα όλων τωv Δικηγορικών Συλλόγωv και
β) θα αποσταλεί σε περίληψη σε όλες τις εφημερίδες και
ραδιοτηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved