nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Με πρωτότυπη διαδικασία: 2 μόνιμοι ψυχολόγοι στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο


Αθήνα 23.12.2006, 08:5
Την πλήρωση με πρωτότυπη (δεν την έχουμε ξανασυναντήσει), εκτός ΑΣΕΠ διαδικασία δύο οργανικών θέσεων ΠΕ Ψυχολογίας στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκηρύσσει η υπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση που δημοσιεύθηκε χτες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υποψήφιοι πρέπει:
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους−μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης.
- Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
- Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, δηλαδή:
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΕλληνικούΑ.Ε.Ι. ή απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Επίσης πρέπει να διαθέτουν τα εξής τυπικά προσόντα:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.
Για την κάλυψη των θέσεων αυτών γίνονται δεκτοί:
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ/τος 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ..
2) Ειδίκευση στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα (για καθαρά ερευνητικό έργο), ως εξής:
α. Στα προγράμματα Γνωσιακής − Συστημικής Θεραπείας, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων σε οικογένειες υπό θεραπευτική παρακολούθηση, γνωσικές – συστημικές παρεμβάσεις σε ανάδοχες οικογένειες χρονίων ψυχωσικών και αξιολόγηση οικογενειών σε Συστημική ψυχοθεραπεία, για τη μία εκ των δύο θέσεων ΠΕ Ψυχολογίας.
β. Στα προγράμματα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Θεραπεία διαταραχής πανικού με αγοραφοβία, διαχείριση άγχους και κατάθλιψης και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, για την άλλη εκ των δύο θέσεων ΠΕ Ψυχολογίας.
3) Επιπλέον απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν διορισμού, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλωνκαι (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου.
4) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας καιαντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Σ.Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ/τος 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ/τος 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
5) Οι κατά τα ανωτέρω επιστημονικές εξειδικεύσεις πιστοποιούνται από Επιτροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που ορίζεται από την Εφορεία του Αιγινήτειου Νοσοκομείου για το σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72 και Αιγινήτου 1, 115 28 Αθήνα) αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:
- Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία που ζητούνται.
- Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητος για την απόδειξη της χρονολογίας γέννησης.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να υποβάλουν βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, ισοτιμίας του τίτλου και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού στη δεκάβαθμη κλίμακα.
- Πιστοποιητικά ή έγγραφα από αναγνωρισμένου κύρους Ιδρύματα ή φορείς από τα οποία να προκύπτει η ειδική επιστημονική ειδίκευση.
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Όπου ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003).

Επιλογή
Για τον τρόπο που θα γίνει η επιλογή, η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα, άκρως... διαφωτιστικά: "Ο τρόπος πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν δικαιολογητικά, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας πρέπει να διαβιβάσει τις αιτήσεις με τα συνοδά δικαιολογητικά των υποψηφίων στην Εφορεία του Νοσοκομείου, προκειμένου αυτή να επιλέξει τους υποψηφίους με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved