nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Η προκήρυξη για 524 μονιμοποιήσεις στα ΚΕΠ (3/7/07)
 


Aθήνα 3.7.2007, 16:21
Στο Εθνικό Τυπογραφείο προς εκτύπωση θα στείλει το ΑΣΕΠ, ίσως μέσα στην εβδομάδα, την δεύτερη κατά σειρά προκήρυξη που αφορά μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ).

Η προκήρυξη περιλαμβάνει συνολικά 524 θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ (θα τις βρείτε στα συνημμένα) που θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας. Καθώς πρόκειται για «κλειστή προκήρυξη», όπως διατυμπανίζει και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υφυπουργός Εσωτερικών κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, τις θέσεις θα μπορούν να διεκδικήσουν μόνο όσοι εργάσθηκαν ή εργάζονται στα ΚΕΠ ως συμβασιούχοι. Ειδικότερα:

1. Όσοι έχουν εµπειρία τουλάχιστον 24 µηνών στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων µέσω διαδικασιών των ΚΕΠ που υπάγονται στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθµού ή/ και των Γραφείων του Πολίτη στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ».
2. Όσοι έχουν εµπειρία τουλάχιστον 18 µηνών στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων µέσω διαδικασιών των ΚΕΠ που υπάγονται στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθµού ή/ και των Γραφείων του Πολίτη στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ».

Κατά τα άλλα, οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που επιλέγουν.
4. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισµού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
6. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών.
Τα παραπάνω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το διορισµό.

Για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται:
- Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται:
- Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,στους
οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συµβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ.
165/2000(ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά. β) Κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος
σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγγελµατικών
Δικαιωµάτων και Ισοτιµιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ.
Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης οι υποψήφιοι συµπληρώνουν τον κωδικό τίτλου που αντιστοιχεί στον, κατά
κατηγορία, αποδεκτό τίτλο σπουδών.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού απαλλάσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισµού Η/Υ, εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 18 µήνες απασχόλησης στα ΚΕΠ, σύµφωνα µε το ν.3448/2006 (άρθρο 16, παρ.3 ).

Η προκήρυξη περιλαμβάνει θέσεις και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα:
-
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
- Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
- Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νοµού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
- Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νοµού Θεσσαλονίκης, θα καλυφθεί από οµογενείς προερχόµενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον τελικό, αναλυτικό πίνακα με τις θέσεις.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Oι 524 θέσεις των ΚΕΠ (αρχείο pdf 368 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved