nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Προκήρυξη για 609 μονιμοποιήσεις στην Ολυμπιακή (1/2/08)
 


Αθήνα 1.2.2008,
"Φωτογραφική" προκήρυξη για τη μονιμοποίηση 609 συμβασιούχων της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. εξέδωσε πριν από λίγο το Εθνικό Τυπογραφείο (θα την βρείτε στο συνημμένο αρχείο).

Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες της Εταιρείας στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και είναι οι εξής:
* 223 Υπάλληλοι 223 ΔΕ
* 230 Εργάτες – Εργάτριες ΥΕ
* 64 Οδηγοί ΥΕ
* 92 Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων ΥΕ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στην εξυπηρέτηση - υποστήριξη αεροπορικού έργου, προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους. Θα προσληφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (άρθρο 13), για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας στην Αθήνα και σε Σταθμούς Εσωτερικού πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45378/555/2.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά μηνών. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προισταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη, ή μη, της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της εταιρίας συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

Γενικά προσόντα
Τα γενικά προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)] των κατωτέρω επιπέδων:
- Πιστοποιητικό Α΄ Επιπέδου: για ειδικότητες της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
- Πιστοποιητικό Γ΄ Επιπέδου: για ειδικότητες της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΔΕ έως και το έτος 1987.
β) Για την κατηγορία ΥΕ έως και το έτος 1988.
Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίστηκε με βάση το έτος 2008, γιατί η εικοσαήμερη προ−
θεσμία υποβολής των αιτήσεων, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω των χρονικών περιθωρίων μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους και των προθεσμιών που ορίζονται από το νόμο, θα λήγει οπωσδήποτε εντός του έτους 2008.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους− μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τα παραπάνω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Υποβολή αιτήσεων
Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΑ−Υ Α.Ε. στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98−100, Τ.Κ 117 41. Α,ρμόδια υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών είναι η κ. Βλαχού Μαρία -Manager Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 210-9267491, 210-9267332, 210-9267711, 210-9267387. Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από την ΕΜΑΔ/ΤΛΔ/Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 3ος όροφος, γραφείο 4 καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.olympic-airways.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο ειδικότητας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ αρ. 13/17 Ιανουαρίου 2008, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του, καθώς και από τον δικτυακό του τόπο www.et.gr.

* Στο συνημμένο θα βρείτε το τεύχος της προκήρυξης.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η προκήρυξη (αρχείο pdf 222 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved