nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
230 σπουδαστές στις Σχολές Δημόσιας Διοίκησης
 


Αθήνα 6.5.2005
Συνολικά 230 θέσεις σπουδαστών προκηρύσσονται στις δύο σχολές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες παράγουν τα μελλοντικά στελέχη του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη που η «Ρ» παραθέτει αυτούσια στο αρχείο, 150 σπουδαστές θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΣ∆∆) και 80 στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ).

Όσοι αποφοιτήσουν από τις Σχολές θα προσληφθούν σε δημόσιες υπηρεσίες και μάλιστα με βαθμό και μισθό ανώτερο αυτού που ισχύει για όσους καλύπτουν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ. Κατά το διάστημα των σπουδών τους οι σπουδαστές θα αμείβονται και θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.

Προσόντα
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Οι ιδιώτες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιµία αποδεικνύεται από βεβαίωση του ∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης, ∆.ΟΑΤΑΠ), να µην έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 2683/99 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµόσιων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις». Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ιθαγένεια ελληνική ή να είναι πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν εκπληρώση τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή, να είναι υγιείς, να µην έχουν καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Σηµειώνεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς αλλοδαποί προερχόµενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίµβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι οµογενείς, σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.∆. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).

- Οι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής και να μην έχουν συµπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης.

∆εν έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό της Σχολής οι φοιτούντες στην Ε.Σ.∆.∆., αντίθετα με τους αποφοίτους της οι οποίοι µπορούν να συµµετάσχουν εφόσον έχουν παρέλθει δέκα έτη από την αποφοίτησής τους και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα σπουδών άλλου τµήµατος από αυτό που αποφοίτησαν.

Οι θέσεις
Οι θέσεις κατανέμονται στα τμήματα των δύο σχολών ως εξής:

Α. ΕΣΔΔ
α) Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης 43
β) Τµήµα Περιφερειακής ∆ιοίκησης 20
γ) Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, 30 και ειδικότερα:
- Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 16
- Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, 14
δ) Τµήµα Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, 12 σπουδαστές,
ε) Τµήµα Ακολούθων Επικοινωνίας, 15 σπουδαστές
στ) Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων, 15
ζ) Τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 15
Β. ΕΣΤΑ
α) Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, 25
β) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 25
γ) Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 15
δ) Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, 15

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τη ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2005 να υποβάλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη στη Γραµµατεία των Σχολών (Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177 78 ΤΑΥΡΟΣ) την έντυπη αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Οι ιδιώτες:
α) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση, (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) στην οποία δηλώνονται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων -για τους άνδρες- και η µη ύπαρξη κωλύµατος για διορισµό σε δηµόσια θέση.
(Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Οι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
α) Τίτλο σπουδών, (πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.
γ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο δηµόσιο.
Οι υποψήφιοι µε έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους και επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη, τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας) από την οποία προκύπτει η συγκεκριµένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναµία συµµετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
β) Προκειµένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθµού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις.
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα µαθήµατα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυµεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών µετά το τέλος της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

* Στο αρχείο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πλήρης προκήρυξη

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved