nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
90 κοινωνικοί επιστήμονες και 30 βοηθητικοί στα ειδικά σχολεία (16/9)


Αθήνα 16.9.2005, 10.40
Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει 90 θέσεις κοινωνικών επιστημόνων και 30 ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Αιτήσεις υποβάλλονται στο υπουργείο μέχρι 5 Οκτωβρίου 2005. 

Οι θέσεις αυτές είναι κατά κάποιο τρόπο ενδεικτικές, καθώς το υπουργείο θα δημιουργήσει αξιολογικούς πίνακες και θα αντλεί από αυτούς προσωπικό επί δύο χρόνια, όπως έγινε και παλαιότερα με ανάλογη προκήρυξη (εξαρτάται απο τα κονδύλια που θα διατεθούν).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη σχετική πρόσκληση, που παραθέτουμε αυτούσια, δεν περιλαμβάνεται πίνακας με την κατανομή των θέσεων (πράγμα σπάνιο για προκηρύξεις), καθώς λόγω των καθυστερήσεων στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών δεν κατέστει δυνατή η ακριβής καταγραφή των αναγκών των ειδικών σχολείων ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ. 

Οι τοποθετήσεις θα γίνουν με διαδικασία επιλογής που περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη και κοινωνικά κριτήρια (σχετικά γράφει η Proslipsis σε άλλες σελίδες).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΥ ΚΑΙ ΣΜΕΑ
Κλάδου ΠΕ 21 Θεραπευτών του λόγου θέσεις (15) δεκαπέντε
Κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων θέσεις (25) είκοσι πέντε
Κλάδου ΠΕ 24 Παιδοψυχιάτρων θέσεις (4) τέσσερις
Κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών νοσηλευτών θέσεις (3) τρεις
Κλάδου ΠΕ 26 Θεραπευτών του λόγου θέσεις (10) δέκα
Κλάδου ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών θέσεις (3). τρεις
Κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών θέσεις (10) δέκα
Κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών λειτουργών θέσεις (20). είκοσι
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑ
30 θέσεις ΔΕ βοηθητικού προσωπικού, που αφορούν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Η δήλωση προτίμησης στις κενές θέσεις θα γίνει με την πρόσκλησή των υποψηφίων σε συνέντευξη.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι δέκα προτιμήσεις. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις ΠΕ 24 Παιδοψυχιάτρων θα διατεθούν στο κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων.

Γενικά προσόντα
Α. Γενικά Προσόντα Διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κατ’ εξαίρεση οι πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να είναι υποψήφιοι. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν , η οποία συνοδεύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Να έχουν την υγεία και την αρτιμέλεια που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8,9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή Οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν. 2527/1997, ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι το διορισμό τους να μην έχούν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες Κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο
1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας ή απόφοιτοι ΦΠΨ πριν το 1993 με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ2Ι ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Λόγου και αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με τις οδηγία 89/48 της ΕΟΚ. (Π.Δ. 165/2000 )

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΙΤΕ

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ3Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

9. ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ 3Ο Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής , Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.

Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ προσωπικου
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος κοινωνικών φροντιστών ΤΕΕ Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ο βαθμός διπλώματος των ΙΕΚ αναγράφεται στη βεβαίωση του ΟΕΕΚ.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται
Στην αριθ. Γ6/60442/17-6-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 902/τ.Β/1-7-2005 αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής τα οποία προδιορίζονται ως εξής:
1. Για τις θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσ/κού
α) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, ή στην ειδική Αγωγή, μονάδες έξι (6).
β) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες μονάδες τέσσερις (4)
γ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, ή στην ειδική αγωγή ,μονάδες τρεις (3).
δ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, δύο (2) μονάδες
Οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.
ε) Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήμες σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης , μία (1) μονάδα
στ) Αλλα πτυχία μία (1) μονάδα
ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μια (1) μονάδα.
η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα
θ) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Επάρκεια ή Ρroficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μιά (1) μονάδα
ι) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0, 5) μονάδα
Στις ξένες γλώσσες μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος
ια) Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε αντικείμενο που έχει σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,5) μονάδα για κάθε ένα τουλάχιστον εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ιβ) Συγγραφικό έργο σε θέματα της ειδικότητάς του ή εκπαιδευτικού περιεχομένου (επιστημονικά βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) μονάδες (0 εως 4) μηδέν έως τέσσερις.
Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια είναι τα ΥΣΕΕΠ.
ιγ) Γονείς ή αδέλφια ατόμων με αναπηρία 67 % δύο (2) μονάδες,
ιδ) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 για κάθε έτος και μέχρι δυο (2) μονάδες

Κριτήρια που συνεκτιμώνται:
Συμμετοχή του υποψηφίου σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια ,ημερίδες και σεμινάρια σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη μονάδες (0 έως 6) μηδέν έως έξι.
2. Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
α) Ο Βαθμός Απολυτηρίου-Πτυχίου μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15)
β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία μονάδες τέσσερις (4)
γ) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς πολύτεκνοι μονάδες τρεις (3)
δ) Όσοι έχουν αδέλφια με αναπηρία μονάδες δύο (2)
ε) Για κάθε έτος προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα μία (1) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι πέντε ( 5 )
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα

Κριτήρια που συνεκτιμώνται:
Η ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία ειδικές ανάγκες , που διαπιστώνεται με προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μονάδες (0 έως 5) μηδέν έως πέντε.
3. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην Αλλοδαπή, απαιτείται:
α) Για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία όπου αυτό απαιτείται και αν πρόκειται για βασικό τίτλο σπουδών και την βαθμολογική αντιστοιχία.
β) Για Τεχνολογική Εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για την ισοτιμία και αντιστοιχία όπου αυτό απαιτείται και αν πρόκειται για βασικό τίτλο και τη βαθμολογική αντιστοιχία.
γ) Για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική ή Επαγγελματική Εκπ/ση πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης (0.Ε.Ε.Κ. Ηλιουπόλεως 1 -Υμηττός ΑΘΗΝΑ) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ισόβαθμη κλίμακα.
Οι υποψήφιοι που έχουν ένα ή περισσότερα προσόντα τα οποία μοριοδοτούνται επισυνάπτουν τα απαραίτητα για την απόδειξη αυτών δικαιολογητικά.

Αιτήσεις - διαδικασία
1. Η αίτηση (ειδικό έντυπο) υποβάλλεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, Ερμού 15 Αθήνα ,αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο με θεωρημένη την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των. αιτήσεων.
2. Το ειδικό έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από την ανωτέρω Διεύθυνση και από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης των Νομών.
3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά των υποψηφίων.
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες, καθ’ οιανδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους, για τον τρόπο συμπλήρωσης. Επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει.
5. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Γ6/60442/17-6-2005 (ΦΕΚ902/τ.Β/1-7-2005) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Το ΥΣΕΕΠ σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήψη των αιτήσεων, αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται.
Στη συνέχεια καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής κατά κλάδο, στους οποίους παραθέτει το σύνολο των μονάδων τις οποίες λαμβάνει κάθε υποψήφιος από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.
Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου για τους οποίους προβλέπεται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καταρτίζει δύο αλφαβητικούς πίνακες κατά κλάδο. Έναν πίνακα για τους έχοντες πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή όσα πτυχία περιγράφονται στην παρ. 9 των τυπικών προσόντων και ένα δεύτερο πίνακα για τους μη έχοντες τα παραπάνω πτυχία..
Στους ανωτέρω πίνακες αναγράφεται δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο χαρακτηρισμός ΑΜΕΑ ή Συγγενής ΑΜΕΑ.
Τέλος το ΥΣΕΕΠ ορίζει την ημερομηνία προσέλευσης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη.
Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει τηλεφωνικά ή με fΑΧ. ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται της επιλογής.
7. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου το ΥΣΕΕΠ εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις των υποψηφίων, επαναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες των μοριοδοτουμένων κριτηρίων και καταγράφει τη βαθμολογία κάθε μέλους επί των συνεκτιμωμένων κριτηρίων η οποία κατατίθεται αιτιολογημένα και ενυπόγραφα.
Τελική βαθμολογία για κάθε συνεκτιμώμενο κριτήριο είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών του Συμβουλίου.
8. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης το ΥΣΕΕΠ καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά κλάδο, βάσει του συνολικού αριθμού των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τα μοριοδοτούμενα και συνεκτιμώμενα κριτήρια και αναρτώνται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ.
Επί ίδιων προσόντων προτιμώνται οι υποψήφιοι που είναι συγγενείς 1ου και 2ου Βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες και αν δεν υπάρχουν η σειρά καθορίζεται από το βαθμό του βασικού πτυχίου και επί ίδιου πτυχίου με κλήρωση παρουσία των ισοβαθμησάντων.
9. Επί του κάθε πίνακα δίνεται δέκα ημέρες προθεσμία για τυχόν ενστάσεις από τους υποψήφιους. Με την παρέλευση της δοθείσης προθεσμίας των ενστάσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το ΥΣΕΕΠ για εξέταση των ενστάσεων. Στη συνέχεια συντάσσει τους οριστικούς πίνακες για κάθε ειδικότητα.
Οι ανωτέρω οριστικοί πίνακες κυρώνονται από τον/ην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή τους και ισχύουν για δύο χρόνια από την κύρωση και του τελευταίου πίνακα
10. Μετά την κύρωση του κάθε πίνακα το ΥΣΕΕΠ προβαίνει στην τοποθέτηση των διοριστέων σε θέσεις των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ που έχουν προκηρυχθεί βάσει της σειράς προτίμησής τους και των ποσοστών που ορίζονται στην παρ. 2 περ. Β’ του άρθρου 4 του ν. 2817/2000.
Σε περίπτωση δήλωσης προτίμησης μιας θέσης από περισσότερους του ενός υποψηφίους, προηγείται αυτός με τις περισσότερες μονάδες και επί ισοψηφίας, ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, επί ίδιου βαθμού πτυχίου βάσει του χρόνου κτήσης του βασικού πτυχίου και επί τρίτης ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Δικαιολογητικά
0 υποψήφιος με την αίτηση υποβάλλει και βιογραφικό μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τη συγκεκριμένη ιδιότητα που τυχόν επικαλείται καθώς και πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούνται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (αριθμός και στοιχεία ταυτότητας κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
β. Επικυρωμένη φωτοτυπία του βασικού τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, θα γίνεται δεκτή βεβαίωση σπουδών του οικείου Εκπαιδευτικού ιδρύματος , στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στην επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου να επισυνάπτεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΤΕΙ επισυνάπτουν, εφόσον κατέχουν, πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο ενός των Τμημάτων Α.Ε.Ι. που περιγράφονται παραπάνω στα τυπικά προσόντα.
γ. Οι υποψήφιοι κωφοί, τυφλοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες επισυνάπτουν βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την διαπίστωση της πάθησης και του ποσοστού αναπηρίας.
δ. Οι υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες επισυνάπτουν βεβαίωση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα.
Το πιστοποιητικό υγείας καθώς και το πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄, προσκομίζουν οι υποψήφιοι μετά την πρόσληψή τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχουν τοποθετηθεί.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται από την υπηρεσία.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved